Ktl-icon-tai-lieu

Nhơn tình ấm lạnh (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 5721 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nh n tình m l nh

1

www.hobieuchanh.com

Nh n tình m l nh
Bi u Chánh

I TH

NH T

Hu nh Tú Phan m i c t m t nhà l u, g n châu thành B c Liêu c a ngó ra l i
Sóc Tr ng. Nhà c t kinh dinh ki u v xinh p, n n cao c a r ng t ng ch c, thang
lài, t h ng u có làm c a s
ng ánh sáng l t vào nhà. Hai t ng u lót g ch
bông ng lau chùi cho s ch, nóc l p ngói móc
lòm, c a s s n d u xám láng
bóng.
Tr c có d n m t cái sân r ng l n, chánh gi a ã xây hòn non trên h n c,
trên nh ông ti u lum khum gánh c i, d i khe ng ông thong th ng i câu, bên kia
th ng m c c i trâu n, bên n chú cày i ra ru ng.
ngoài i vô kh i c a ng r i t ra hai
ng vô nhà. D c theo hai
ng y
ã tr ng bông
th , bông vàng xen bông tr ng, lá
l n lá xanh, hai bên l i
ng
n hai cái b n, tính
tr ng cây coi cho p. Phía sau có c t m t cái nhà dài tám
n, r i chia ra ch xây b p, ch ch a , ch
xe h i, ch
xe ng a, còn d m y
n dành
cho gia inh .
Kho ng t c t nhà n y th t là r ng l n, không còn b tr ng, nhi u ch ch a
th y tr ng cây gì. Tuy v y mà m t t ã ban b ng ph ng, có l ch ng ch nhà d n
nhà m i s tr ng m n,
ng cam, ho c tr ng cau t chu i chi ây ch ch ng
không.
Phía tr c d c theo mé l , ã xây t ng r i rào song s t, còn ba phía kia xây tr
ch c m rào cây. Ng i i
ng, h i ngang qua th y nhà m i nguy nga th ng
hay ngh lu n, k khen nhà c t úng ki u, ng i ti c xung quanh nhà ch a tr ng
cây, k chê nhà c t xa châu thành, ng i l i nói mu n khoe c a nên c t nhà t t h n
thiên h .
Tú phan c t nhà v a xong
ng lo óng t , mua bàn, t gi ng, s m gh
ng n l tân gia, thình lình hay tin quan trên xét công làm h i ng a h t g n hai
khóa và m i k nhà n c phóng trái
u s n lòng em b c cho vay nhi u, nên
th ng ch c Huy n Hàm, ng r ràng trong h ng xã.
Ch phú ã
c nay thêm ch quý n a, ng i
i ph n nhi u h
c nh
y thì to i chí ph nguy n. Tú Phan là ng i trong b c th ng dân xu t thân, nh
n h i may m n
c giàu, nay c ng nh v n h i may m n
c sang n a, th m
ngh có ti n mà không có ch c thì c ng không oai, t rày mình có ti n mà l i có ch c,
giàu sang g m , s m
c ã
c r i ch ng lo chi n a. Tú Phan l t t s m s a
n d p nhà m i cho xong, nh chi u chúa nh t 20 janvier1
thi t ti c l n làm l
tân gia v i tân quan luôn m t b a. H ng thi p g i i r i, t bà con cho n ng i
quen bi t, ai ai c ng u nao n c lo s m l v t ng i khánh h .
1

tháng giêng

Nh n tình m l nh

2

www.hobieuchanh.com

Ngày vui ã n, s p t c ng v a xong. S m mai chúa nh t, s p tá
n,
n vài m i ng i, chia nhau t p b c thang trèo lên m y c a treo c , t p óng n c
gi ng dây cùng ngoài sân ng treo èn.
Hu nh Tú ...
Nhn tình m lnh 1 www.hobieuchanh.com
Nhn tình m lnh
 Biu Chánh
I TH NHT
Hunh Tú Phan mi ct mt nhà lu, gn châu thành Bc Liêu ca ngó ra li
c Trng. Nhà ct kinh dinh kiu v xinh p, nn cao ca rng tng chc, thang
lài, t hng u có làm ca sng ánh sáng lt vào nhà. Hai tng u lót gch
ng ng lau chùi cho sch, nóc lp ngói móc  lòm, ca s sn du xám láng
ng.
Trc có dn mt cái n rng ln, cnh gia ã xây hòn non trên h nc,
trên nh ông tiu lum khum gánh ci, di khe ng ông thong th ngi câu, bên kia
thng mc ci trâu n, bên n chú cày i ra rung.
ngoài i vô khi ca ng ri t ra hai ng vô nhà. Dc theo hai ng y
ã trng bông  th, bông vàng xen bông trng, lá  ln lá xanh, hai bên li ng
n hai cái bn, tính  trng cây coi cho p. Phía sau có ct mt cái nhà i tám
n, ri chia ra ch xây bp, ch cha , ch xe hi, ch xe nga, còn d my
n dành  cho gia inh .
Khong t ct nhà ny tht là rng ln, không còn b trng, nhiu ch cha
thy trng cây gì. Tuy vy mà mt t ã ban bng phng, có l chng ch nhà dn
 nhà mi s trng mn, ng cam, hoc trng cau t chui chi ây ch chng
không.
Phía trc dc theo mé l, ã xây tng ri rào song st, còn ba phía kia xây tr
ch cm rào cây. Ngi i ng, hi ngang qua thy nhà mi nguy nga thng
hay ngh lun, k khen nhà ct úng kiu, ngi tic xung quanh nhà cha trng
cây, k chê nhà ct xa châu thành, ngi li nói mun khoe ca nên ct nhà tt hn
thiên h.
Tú phan ct nhà va xong ng lo óng t, mua bàn, t ging, sm gh
ng n l tân gia, thình lình hay tin quan trên xét công làm hi ng a ht gn hai
khóa và mi k nhà nc phóng ti u sn ng em bc cho vay nhiu, nên
thng chc Huyn Hàm, ng r ràng trong hng xã.
Ch phú ã c nay thêm ch quý na, ngi i phn nhiu hc nh
y thì toi chí ph nguyn. Tú Phan là ngi trong bc thng dân xut thân, nh
n hi may mn c giàu, nay cng nh vn hi may mn c sang na, thm
ngh có tin mà không có chc thì cng không oai, t rày mình có tin mà li có chc,
giàu sang gm , s mc ã c ri chng lo chi na. Tú Phan lt t sm sa
n dp nhà mi cho xong, nh chiu chúa nht 20 janvier
1
 thit tic ln làm l
tân gia vi tân quan luôn mt ba. Hng thip gi i ri, t bà con cho n ngi
quen bit, ai ai cng u nao nc lo sm l vt ng i khánh h.
1
tháng giêng
Nhơn tình ấm lạnh (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhơn tình ấm lạnh (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
152 Vietnamese
Nhơn tình ấm lạnh (Hồ Biểu Chánh) 9 10 677