Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI LỚP 9

Được đăng lên bởi Thu Ngân Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1104 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI LỚP 9
Tài liệu được viết theo admin Học văn lớp 9 ­ CH.
I. Ôn tập lại khái niệm đoạn văn:
1. Khái niệm đoạn văn:
­ Là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, được tính từ chữ viết hoa lùi vào đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng.
­ Thường thể hiện một ý tương đối hoàn chỉnh, gồm nhiều câu tạo thành.
2. Một số cấu trúc đoạn thường gặp:
a. Đoạn diễn dịch:
­ Là cách trình bày đi từ ý chung, khái quát đến các ý chi tiết, cụ thể.
­ Câu chủ đề đứng ở đầu đoạn. Các câu còn lại có nhiệm vụ làm rõ nội dung đã nêu ra ở câu chủ đề.
b. Đoạn qui nạp:
­ Là cách trình bày đi từ các ý cụ thể, chi tiết để rút ra ý chung, khái quát.
­ Câu chủ đề đứng ở cuối đoạn.
* Có thể chuyển đổi đoạn diễn dịch, thành đoạn qui nạp và ngược lại bằng cách chuyển đổi vị trí của câu chủ đề. Song,
không phải trường hợp nào cũng có thể chuyển đổi được.
c. Đoạn song hành:
­ Là đoạn có các câu có vai trò ngang nhau trong việc thể hiện chủ đề chung của đoạn.
­ Không có ý câu này bao hàm ý câu khác.
­ Đoạn văn không có câu chủ đề.
d. Đoạn văn tổng hợp – phân tích – tổng hợp ( tổng – phân – hợp ):
­ Là đoạn văn kết hợp giữa diễn dịch và qui nạp ( Có hai câu chủ đề ).
+ Câu đầu đoạn làm nhiệm vụ giới thiệu chung nội dung chính của đoạn.
+ Câu kết đoạn làm nhiệm vụ tổng hợp ( mang tính chất kết luận).
II. Một số nội dung đoạn:
1. Đoạn văn giới thiệu tác giả:
* Yêu cầu chung: Giới thiệu chính xác tên tác giả, năm sinh, năm mất, quê quán, gia đình, cuộc đời, sự nghiệp.
Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 10 – 15 câu ) theo cách qui nạp, giới thiệu đại thi hào Nguyễn Du.
Có một nhà thơ không ai là không yêu mến và kính phục đúng như lời ca ngợi của Tố Hữu: “Tiếng thơ ai động đất trời 
– Nghe như non nước vọng lời ngàn thu – Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du – Tiếng thương như tiếng mẹ ru những 
ngày”. Đó là Nguyễn Du – người con của miền đất sông Lam, núi Hồng ở Hà Tĩnh. Ông sinh trưởng trong gia đình đại 
quý tộc, nhiều đời làm quan và có truyền thống về văn học. Thời đại Nguyễn Du sống là thời đại khổ đau, bế tắc và đầy
những biến động dữ dội. Khổ đau, bế tắc bởi xã hội phong kiến Việt nửa cuối thế kỉ XVIII­ nửa đầu thế kỉ XIX khủng 
hoảng trầm trọng, đời sống nhân dân thì vô cùng cực khổ, điêu đứng. Trong bầu không khí xã hội ấy, phong trào nông 
dân khởi nghĩa nổ ra liên tục mà đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã làm “Một phen thay đổi sơn hà”, đánh đổ các 
tập đoàn phong kiến Lê,Trịnh,Nguyễn, quét sạch hai mươi vạn quân Thanh xâm lược. Cơn lốc lịch sử đã hất đổ hết lầu
son gác tía, ...
ÔN T P VĂN H C TRUNG Đ I L P 9
Tài li u đ c vi t theo admin H c văn l p 9 - CH. ượ ế
I. Ôn t p l i khái ni m đo n văn:
1. Khái ni m đo n văn:
- Là đ n v tr c ti p t o nên văn b n, đ c tính t ch vi t hoa lùi vào đ u dòng đ n ch ch m xu ng dòng.ơ ế ượ ế ế
- Th ng th hi n m t ý t ng đ i hoàn ch nh, g m nhi u câu t o thành.ườ ươ
2. M t s c u trúc đo n th ng g p: ườ
a. Đo n di n d ch:
- Là cách trình bày đi t ý chung, khái quát đ n các ý chi ti t, c th .ế ế
- Câu ch đ đ ng đ u đo n. Các câu còn l i có nhi m v làm rõ n i dung đã nêu ra câu ch đ .
b. Đo n qui n p:
- Là cách trình bày đi t các ý c th , chi ti t đ rút ra ý chung, khái quát. ế
- Câu ch đ đ ng cu i đo n.
* Có th chuy n đ i đo n di n d ch, thành đo n qui n p và ng c l i b ng cách chuy n đ i v trí c a câu ch đ . Song, ượ
không ph i tr ng h p nào cũng có th chuy n đ i đ c. ườ ượ
c. Đo n song hành:
- Là đo n có các câu có vai trò ngang nhau trong vi c th hi n ch đ chung c a đo n.
- Không có ý câu này bao hàm ý câu khác.
- Đo n văn không có câu ch đ .
d. Đo n văn t ng h p – phân tích – t ng h p ( t ng – phân – h p ):
- Là đo n văn k t h p gi a di n d ch và qui n p ( Có hai câu ch đ ). ế
+ Câu đ u đo n làm nhi m v gi i thi u chung n i dung chính c a đo n.
+ Câu k t đo n làm nhi m v t ng h p ( mang tính ch t k t lu n).ế ụ ổ ế
II. M t s n i dung đo n:
1. Đo n văn gi i thi u tác gi :
* Yêu c u chung: Gi i thi u chính xác tên tác gi , năm sinh, năm m t, quê quán, gia đình, cu c đ i, s nghi p.
Đ bài: Vi t m t đo n văn ng n ( kho ng 10 – 15 câu ) theo cách qui n p, gi i thi u đ i thi hào Nguy n Du. ế
Có m t nhà th không ai là không yêu m n và kính ph c đúng nh l i ca ng i c a T H u: “Ti ng th ai đ ng đ t tr i ơ ế ư ế ơ
– Nghe nh non n c v ng l i ngàn thu – Nghìn năm sau nh Nguy n Du – Ti ng th ng nh ti ng m ru nh ng ư ướ ế ươ ư ế
ngày”. Đó là Nguy n Du – ng i con c a mi n đ t sông Lam, núi H ng Hà Tĩnh. Ông sinh tr ng trong gia đình đ i ư ưở
quý t c, nhi u đ i làm quan và có truy n th ng v văn h c. Th i đ i Nguy n Du s ng là th i đ i kh đau, b t c và đ y ế ắ
nh ng bi n đ ng d d i. Kh đau, b t c b i xã h i phong ki n Vi t n a cu i th k XVIII- n a đ u th k XIX kh ng ế ế ắ ế ế ế
ho ng tr m tr ng, đ i s ng nhân dân thì vô cùng c c kh , điêu đ ng. Trong b u không khí xã h i y, phong trào nông
dân kh i nghĩa n ra liên t c mà đ nh cao là cu c kh i nghĩa Tây S n đã làm “M t phen thay đ i s n hà”, đánh đ các ơ ơ
t p đoàn phong ki n Lê,Tr nh,Nguy n, quét s ch hai m i v n quân Thanh xâm l c. C n l c l ch s đã h t đ h t l u ế ươ ượ ơ ế
son gác tía, đ y Nguy n Du vào cu c s ng lay l t, gian truân, v t v . Cu c đ i phiêu b t, t ng tr i, đi nhi u, ti p xúc ế
nhi u ( khi l u l c quê v , r i quê m , quê cha; khi làm quan d i tri u Nguy n, đ c c đi x sang Trung Qu c) đã ư ướ ư
t o cho Nguy n Du m t ki n th c sâu r ng, m t v n s ng phong phú, và ni m c m thông sâu s c v i m i ki p ng i b ế ế ư
đày đ a, ch u kh đau, thi t thòi. Đi u này, đã nh h ng r t l n đ n tình c m ,nh n th c c a Nguy n Du, đ ông ưở ế
h ng ngòi bút vào hi n th c trong h u h t các sáng tác c a mình. B i th , mà M ng Liên Đ ng ch nhân t ng có ướ ế ế ườ
l i nh n xét: “…T Nh t d ng tâm đã kh , t s đã khéo, t c nh đã h t, đàm tình đã thi t, n u không ph i có con ư ế ế
m t trông th u sáu cõi, t m lòng nghĩ su t ngàn đ i, thì tài nào có bút l c y…”. Nguy n Du đã đ l i cho dân t c m t
s nghi p văn th quý giá, phong phú và đ s : ba t p th ch Hán v i 243 bài, sáng tác ch Nôm xu t s c nh t là ơ ơ
“Truy n Ki u”. Có th nói, v i nh ng thành công v s nghi p, v i cái tài và cái tâm, Nguy n Du đã tr thành m t thiên
tài văn h c, m t nhà nhân đ o ch nghĩa l n, đ i đ i ghi nh .
Đ bài: Vi t m t đo n văn ( kho ng 10 – 15 câu ) gi i thi u nhà th Nguy n Đình Chi u. N i dung đo n văn đó ế ơ
đ c liên k t b ng câu ch đ : Cu c đ i nhà th Nguy n Đình Chi u là m t cu c đ i nhi u b t h nh nh ng ượ ế ơ ư
ng i sáng đ o đ c cao quý.
Nguy n Đình Chi u (1822-1888), t c g i là Đ Chi u, sinh t i quê m làng Tân H i, t nh Gia Đ nh, quê cha Th a
Thiên Hu <1>. tu i đôi m i, ông b c vào đ i hăm h và đ y khát v ng nh chàng trai L c Vân Tiên bu i lên kinh ế ươ ướ ư
ng thi: “Chí lăm b n nh n ven mây – Danh tôi đ ng r ng ti ng th y bay xa – Làm trai trong cõi ng i ta – Tr c lo ế ườ ướ
báo h , sau là hi n vang”<2>. Nh ng b t h nh đã d n d p p đ n: m i 27 tu i ông đã lâm vào c nh đui mù, tàn t t >. ư ế
ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI LỚP 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI LỚP 9 - Người đăng: Thu Ngân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI LỚP 9 9 10 474