Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm dạy văn bản nghị luận trung đại Ngữ ăn 8

Được đăng lên bởi thohai81
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1868 lần   |   Lượt tải: 5 lần
A. §Æt vÊn ®Ò
1. Lí do chọn đề tài
Như chúng ta đã biết, văn nghị luận được đưa vào chương trình Ngữ văn trung
học cơ sở từ lớp 7. Bước đầu các em được tìm hiểu chung về văn nghị luận và các
phương pháp lập luận chứng minh, giải thích. Song song với kiến thức ấy các em
được tìm hiểu các văn bản nghị luận của Hồ Chí Minh, Đặng Thai Mai, Phạm Văn
Đồng…Tôi hỏi cảm nhận của các em khi được học những văn bản này thì các em
đều có chung một nhận xét là “khó”. Điều đó dễ hiểu thôi vì văn nghị luận xưa nay
vốn được đánh giá là khô khan. Lên lớp 8 các em lại tiếp tục được tìm hiểu về văn
nghị luận, trong đó có bốn văn bản nghị luận trung đại.Việc tiếp nhận của học sinh
càng khó khăn hơn bởi với các văn bản nghị luận trung đại này (bốn văn bản nghị
luận ở sách giáo khoa lớp 8/tập 2) các luận điểm hầu như không được thể hiện bằng
các câu chủ đề. Hơn nữa là cách viết cổ với điển tích, điển cố, ngôn từ …khác xa
những văn bản nghị luận hiện đại các em được học trước đó.
Bản thân tôi tiếp tục được nhà trường phân công giảng dạy bộ môn Ngữ văn ở
lớp 8 trong nhiều năm. Tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để học sinh dễ nắm được nội
dung, cách lập luận của các văn bản này và rồi các em biết vận dụng cái hay vào
trong quá trình viết văn nghị luận. Vì vậy tôi mạnh dạn thử nghiệm “ Mét vµi

®Þnh híng trong d¹y häc c¸c v¨n b¶n nghÞ luËn trung ®¹i ë ch ¬ng
tr×nh Ng÷ v¨n 8 tËp 2 ” để từ đó rút ra được phương pháp tối ưu nhằm giúp
giáo viên có định hướng trong giảng dạy và giúp học sinh dễ hiểu hơn.
2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các văn bản nghị luận trung đại ở chương
trình Ngữ văn 8 tập II. Gồm các văn bản : Chiếu dời đô(Lý Công Uẩn), Hịch tướng
sĩ(Trần Quốc Tuấn), Nước Đại Việt ta(Nguyễn Trãi), Bàn luận về phép
học(Nguyễn Thiếp).
3. Nhiệm vụ của đề tài:
Đề tài này thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tiên hành nghiên cứu các văn bản nghị luận trung đại trong chương trình Ngữ
văn lớp 8 để tìm ra những điểm chung cơ bản nhất.
- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các văn bản nghị luận trung đại ở lớp 8 theo hướng
từ khái quát đến cụ thể từng văn bản.
- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại, đặc biệt là tìm hiểu
phương pháp lập luận trong các văn bản.
-Kiểm tra, đánh giá để rút ra kết luận.
4. Phương pháp nghiên cứu:
1

Để thực hiện đề tài này, tôi tiến hành các phương pháp sau:
- Nghiên cứu lí luận: tìm hiểu, nghiên cứu “Đổi mới phương pháp giảng dạy môn
Ngữ văn”, “Sách giáo khoa/Ngữ văn 8/tập 2”, “Sách giáo viên Ngữ văn 8/Tập 2”
và các t...
A. §Æt vÊn ®Ò
1. Lí do chọn đề tài
Như chúng ta đã biết, văn nghị luận được đưa vào chương trình Ngữ văn trung
học cơ sở từ lớp 7. Bước đầu các em được tìm hiểu chung về văn nghị luận và các
phương pháp lập luận chứng minh, giải thích. Song song với kiến thức ấy các em
được tìm hiểu các văn bản nghị luận của Hồ Chí Minh, Đặng Thai Mai, Phạm Văn
Đồng…Tôi hỏi cảm nhận của các em khi được học những văn bản này thì các em
đều có chung một nhận xét là “khó”. Điều đó dễ hiểu thôi vì văn nghị luận xưa nay
vốn được đánh giá là khô khan. Lên lớp 8 các em lại tiếp tục được tìm hiểu về văn
nghị luận, trong đó có bốn văn bản nghị luận trung đại.Việc tiếp nhận của học sinh
càng khó khăn hơn bởi với các văn bản nghị luận trung đại này (bốn văn bản nghị
luận ở sách giáo khoa lớp 8/tập 2) các luận điểm hầu như không được thể hiện bằng
các câu chủ đề. Hơn nữa là cách viết cổ với điển tích, điển cố, ngôn từ …khác xa
những văn bản nghị luận hiện đại các em được học trước đó.
Bản thân tôi tiếp tục được nhà trường phân công giảng dạy bộ môn Ngữ văn ở
lớp 8 trong nhiều năm. Tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để học sinh dễ nắm được nội
dung, cách lập luận của các văn bản này và rồi các em biết vận dụng cái hay vào
trong quá trình viết văn nghị luận. Vì vậy tôi mạnh dạn thử nghiệm
Mét vµi
®Þnh híng trong d¹y häc c¸c v¨n bn nghÞ luËn trung ®¹i ë ch ¬ng
tr×nh Ng÷ v¨n 8 tËp 2
để từ đó rút ra được phương pháp tối ưu nhằm giúp
giáo viên có định hướng trong giảng dạy và giúp học sinh dễ hiểu hơn.
2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các văn bản nghị luận trung đại ở chương
trình Ngữ văn 8 tập II. Gồm các văn bản : Chiếu dời đô(Lý Công Uẩn), Hịch tướng
sĩ(Trần Quốc Tuấn), Nước Đại Việt ta(Nguyễn Trãi), Bàn luận về phép
học(Nguyễn Thiếp).
3. Nhiệm vụ của đề tài:
Đề tài này thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tiên hành nghiên cứu các văn bản nghị luận trung đại trong chương trình Ngữ
văn lớp 8 để tìm ra những điểm chung cơ bản nhất.
- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các văn bản nghị luận trung đại ở lớp 8 theo hướng
từ khái quát đến cụ thể từng văn bản.
- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại, đặc biệt là tìm hiểu
phương pháp lập luận trong các văn bản.
-Kiểm tra, đánh giá để rút ra kết luận.
4. Phương pháp nghiên cứu:
1
Sáng kiến kinh nghiệm dạy văn bản nghị luận trung đại Ngữ ăn 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm dạy văn bản nghị luận trung đại Ngữ ăn 8 - Người đăng: thohai81
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm dạy văn bản nghị luận trung đại Ngữ ăn 8 9 10 626