Ktl-icon-tai-lieu

Thanh Ngu Nhan Gian

Được đăng lên bởi Nguoithuong
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1862 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÀNH NGỮ NHÂN GIAN
Vắng như chùa Bà Đanh

Chùa Bà Đanh là tên gọi Nôm của chùa Châu Lâm. Chùa này được c ất lên cùng v ới
viện Châu Lâm vào thời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) ở làng Thụy Ch ương, Hà
Nộị. Vì để tránh húy miếu vua Thiệu Trị nên sau này Thụy Chương phải đổi thành Thụy
Khuệ vào thời đó, viện Châu Lâm được dùng làm chỗ ở cho những người Chiêm Thành
được đưa về sau các cuộc chiến tranh, còn chùa Châu Lâm là nơi dành cho họ cúng l ễ
(vì hầu hết những người này đều theo đạo Phật).
Sau khi người Pháp chiếm đóng Hà Nội, họ đã chiếm khu vực đất này để lập trường
Trung học bảo hộ (1907) - nay là trụ sở của trường trung học Chu V ăn An, vì th ế chùa
Châu Lâm phải dời về phía Tây Nam, ở cuối làng và đổi sang tên m ới là chùa Phúc
Lâm.
Dấu tích của chùa Phúc Lâm hiện vẫn còn giữ lại được tấm bia ghi rõ: Bà Đanh t ự
(chùa Bà Đanh). Theo tục truyền, Bà Đanh là một người đàn bà đã có công dựng lên
chùa này, vì thế mà ngôi chùa mang tên bà. Từ khi viện Châu Lâm bị bãi b ỏ, s ố ng ười
đến lễ bái chùa này ngày một ít đị Chính vì thế mà không khí ngôi chùa này ngày càng
trở nên vắng vẻ. Trong bài "Tụng Tây Hồ phú" của Nguyễn Huy Lượng có ghi l ại cảnh
vắng của chùa này:
Dấu bố cái rêu in nền phủ
Cảnh Bà Đanh hóa khép cửa chùạ
Cảnh vắng vẻ, thiếu người đến lễ bái của chùa Bà Đanh dần dần đã trở thành một hình
ảnh để so sánh với bất cứ một cảnh vắng vẻ nàọ "Vắng như chùa Bà Đanh" là một sự
vắng vẻ yên tĩnh gợi nên vẻ lạnh lẽo, cô quạnh, thiếu hơi ấm của con ng ườị Ca dao Hà
Nội có câu:
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh.
Shiroi

Tiêu đề: Tứ Hỉ

Sat 12 Jun 2010, 20:20

Tứ Hỉ
Tứ Hỉ phát xuất từ quan niệm của người Trung Hoa, cho
rằng trong đời người, có 4 điều tốt lành mà ai cũng đáng
vui mừng:

Tổng số bài gửi: 15275
Registration date: 22/11/2007

Cữu hạn phùng cam vũ
Tha hương ngộ cố tri
Động phòng hoa chúc dạ

Kim bảng quải danh thì.
Có nghĩa là:
Hạn hán lâu ngày nay có mưa
Nơi xứ lạ quê người gặp được bạn cũ
Đêm động phòng hoa chúc của vợ chồng mới cưới
Lúc thi đỗ bảng vàng.
Shiroi

Tiêu đề: Thần Tài

Sat 12 Jun 2010, 20:21

Thần Tài

Tổng số bài gửi: 15275
Registration date: 22/11/2007

Theo truyền thuyết, thần tài chính là Triệu Công Minh,
người đời nhà Tần. Ông lánh đời đi tu tại núi Chung Nam.
Về sau đắc đạo, ông được phong làm Chính Nhất Huyền
Đàn Nguyên Soái, coi việc đuổi trừ ôn dịch, cứu bịnh trừ taị
Hơn nữa, ai bị oan ức đến cầu cứu ông thì được giúp đỡ.
Người buôn bán thì cúng cầu ông để được phát đạt may
mắn.
Người ta...
THÀNH NGỮ NHÂN GIAN
V ng nh chùa Bà anh ư Đ
Chùa Bà anh là tên g i Nôm c a chùa Châu Lâm. Chùa này c c t lên cùng v i Đ đượ
vi n Châu Lâm vào th i vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) làng Th y Ch ng, Hà ươ
N . Vì tránh húy mi u vua Thi u Tr nên sau này Th y Ch ng ph i i thành Th yộị để ế ươ ả đổ
Khu vào th i ó, vi n Châu Lâm c dùng làm ch cho nh ng ng i Chiêm Thành ờ đ đượ ườ
c a v sau các cu c chi n tranh, còn chùa Châu Lâm là n i dành cho h cúng l đượ đư ế ơ
(vì h u h t nh ng ng i này u theo o Ph t). ế ườ đề đạ
Sau khi ng i Pháp chi m óng Hà N i, h ã chi m khu v c t này l p tr ng ườ ế đ đ ế đ để ườ
Trung h c b o h (1907) - nay là tr s c a tr ng trung h c Chu V n An, vì th chùa ư ă ế
Châu Lâm ph i d i v phía Tây Nam, cu i làng và i sang tên m i là chùa Phúc đổ
Lâm.
D u tích c a chùa Phúc Lâm hi n v n còn gi l i c t m bia ghi rõ: Bà anh t ữ ạ đượ Đ
(chùa Bà anh). Theo t c truy n, Bà anh là m t ng i àn ã có công d ng lên Đ Đ ườ đ đ
chùa này, vì th mà ngôi chùa mang tên bà. T khi vi n Châu Lâm b bãi b , s ng i ế ườ
n l bái chùa này ngày m t ít Chính vì th mà không khí ngôi chùa này ngày càngđế đ ế
tr nên v ng v . Trong bài "T ng Tây H phú" c a Nguy n Huy L ng có ghi l i c nh ượ
v ng c a chùa này:
D u b cái rêu in n n ph
C nh Bà anh hóa khép c a chù Đ
C nh v ng v , thi u ng i n l bái c a chùa Bà anh d n d n ã tr thành m t hình ế ườ đế Đ đ
nh so sánh v i b t c m t c nh v ng v "V ng nh chùa anh" là m t s để ư Đ
v ng v yên t nh g i nên v l nh l o, cô qu nh, thi u h i m c a con ng Ca dao Hà ĩ ẻ ạ ế ơ ấ ườị
N i có câu:
Còn duyên k ón ng i a đ ườ đư
H t duyên v ng ng t nh chùa Bà anh.ế ư Đ
Shiroi
T ng s bài g i : 15275
Registration date: 22/11/2007
Tiêu : T Hđề Sat 12 Jun 2010, 20:20
T H
T H phát xu t t quan ni m c a ng i Trung Hoa, cho ườ
r ng trong i ng i, có 4 i u t t lành mà ai c ng áng đ ườ đ ũ đ
vui m ng:
C u h n phùng cam v ũ
Tha h ng ng c triươ
ng phòng hoa chúc dĐộ
Thanh Ngu Nhan Gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thanh Ngu Nhan Gian - Người đăng: Nguoithuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Thanh Ngu Nhan Gian 9 10 771