Ktl-icon-tai-lieu

Thơ cận đại

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 175 trang   |   Lượt xem: 1849 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

THÚ CÊÅN ÀAÅI

MUÅC LUÅC
TUÁ XÛÚNG ...............................................................................................6
Phêìn I: Tûå traâo.......................................................................................7
Tûå cûúâi mònh .......................................................................................7
Ta chùèng ra chi...................................................................................8
Hoãi mònh..............................................................................................9
Hoãi àuâa mònh ....................................................................................10
Caãm hûáng..........................................................................................11
Quan taåi gia ......................................................................................12
Thoái àúâi ..............................................................................................13
Muâa nûåc aáo böng...............................................................................14
Thaái vö tñch .......................................................................................15
Than thên chûa àaåt..........................................................................16
Ài thi noái ngöng ................................................................................17
Thêìy àöì daåy hoåc ................................................................................18
Ài thi..................................................................................................19
Phuá hoãng khoa Canh Tyá (1900)......................................................20
Phêìn II: Phong nguyïåt tònh hoaâi giang höì khñ cöët..........................22
Tïët daán cêu àöëi .................................................................................22
Ba caái lùng nhùng.............................................................................23
Thuá cö àêìu .........................................................................................24
Tïët tùång cö àêìu .................................................................................25
Ài haát mêët ö ......................................................................................26
Khöng chiïìu àaäi................................................................................27
Hoãi öng trúâi .......................................................................................28
Tûå àùæc ...........................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thơ cận đại - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
175 Vietnamese
Thơ cận đại 9 10 738