Ktl-icon-tai-lieu

Thương vợ

Được đăng lên bởi hoanghuechitq-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 970 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! > Ngữ văn > Lớp 11 > Văn học Việt Nam từ TK
X đến hết TK XIX > Thương vợ (Trần Tế Xương) > Màu sắc dân gian trong bài thơ Thương vợ
PDA

View Full Version : Màu sắc dân gian trong bài thơ Thương vợ
lamborghinifc

06-10-2011, 21:54
Mình đc giao bài viết số 2 về nhà với đề:"Em hãy phân tích màu sắc dân gian trong bài th ơ
Thương vợ của Tú Xương". Tại vì mình học ban A nên ko có cảm xúc dào d ạt để làm v ăn. Có mem
nào làm bài này rồi thì giúp mình với hoặc có ý t ưởng cũng được. Cám ơn tr ước nghe :)
pepi95
05-11-2011, 00:01
Theo minh
̀ nghia
̃ baì đódung
̀ ngôn ngữgian
̉ dị , chân thâṭ mang tiêng
́ ch ửi cua
̉ dân gian đê ̉ phê
phan
́ xãhôị phong kiên
́ ngay
̀ xưa . Kêt́ hợp thanh
̀ ng ữgiup
́ baì thêm sinh đông
̣
. Ông Tu ́ đa ̃miêu
tả môṭ cach
́ sinh đông
̣
, chân thâṭ , vàông đãsử dung
̣
hinh
̀ anh
̉
thân co ̀để noí lên s ự vât́ va ̉ , chiu
̣
thương chiu
̣ khólo toan cuôc
̣ sông
́ .( Nuôi đủ 5 con vơí môṭ chông)
̀
. Va ̀ban
̣ phân tich
́ mây
́ câu
thơ làđược
buimaihuong
24-12-2011, 22:00
Trần Tế Xương (bút danh là Tú Xương) là nhà thơ trào phúng nổi tiếng, có l ẽ là nhà th ơ trào
phúng đặc sắc nhất trong nền văn học của nước nhà. Thơ trào l ộng, châm biếm, đả kích c ủa Tú
Xương sở dĩ được nhiều người yêu thích vì có tính chất trữ tình (trong tiếng c ười có n ước m ắt).
Dòng trữ tình trong thơ Tú Xương đôi khi được tách ra thành nh ững bài th ơ tr ữ tình thu ần khi ết,
thấm thía. Hai kiệt tác “Sông Lấp” và “Thương vợ” tiêu biểu cho dòng thơ tr ữ tình c ủa Tú X ương.
Bài thơ sau đây là bài “Thương vợ” của Tú Xương:
“Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vẵng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ âu đành phận,
Năm nắng mười mưa dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
Có chồng hờ hững cũng như không!”
Trần Tế Xương lận đận trong thi cử, đi thi đến lần thứ tám m ới đậu được cái tú tài. Ông học giỏi
nhưng phải cái ngông quá, thật ra thái độ ngông của ông là một cách ông ph ản kháng l ại ch ế độ
thi cử lạc lậu, quan trường “ậm ọc” lúc bấy giờ. Mà đậu được cái tú tài thì r ồi c ũng làm “quan t ại
gia” thôi. Hồi đó phải đậu cử nhân mới được bổ tri huyện. Thế là bà Tú gần như phải nuôi chồng
suốt đời. Ông Tú chỉ còn biết đem tài hoa của mình mà ghi công cho bà Tú:
“Quanh năm buôn bán ở mom sống,
Nuôi đủ năm con với một chồng”.
Từ “mom” thật là hay, vừa thấy được nỗi gian truân của bà Tú buôn bán quanh năm bên b ờ sông
Vị, vừa thấy ...
Diendan.hocmai.vn - H c thày ch ng tày h c b n! > Ng v n ă > L p 11 > V n h c Vi t Nam t TKă
X n h t TK XIXđế ế > Th ng v (Tr n T X ng)ươ ế ươ > Màu s c dân gian trong bài th Th ng v ơ ươ
PDA
View Full Version : Màu s c dân gian trong bài th Th ng v ơ ươ
lamborghinifc
06-10-2011, 21:54
Mình c giao bài vi t s 2 v nhà v i :"Em hãy phân tích màu s c dân gian trong bài th đ ế ớ đề ơ
Th ng v c a Tú X ng". T i vì mình h c ban A nên ko có c m xúc dào d t làm v n. Có memươ ươ để ă
nào làm bài này r i thì giúp mình v i ho c có ý t ng c ng c. Cám n tr c nghe :) ưở ũ đượ ơ ướ
pepi95
05-11-2011, 00:01
Theo minh nghia bai o dung ngôn ng gian di , chân thât mang tiêng ch i cua dân gian ê phê ̀ ̃ ̀ ́ ̀ ̃ ́đ ư ̉ ̣ ̣ ử ̉ đ ̉
phan xa hôi phong kiên ngay x a . Kêt h p thanh ng giup bai thêm sinh ông . Ông Tu a miêu ́ ̃ ́ ̀ ́ ̀ ̃ ́ ̀ ́ ̣̃ ư ợ ư đ ̣ đ
ta môt cach sinh ông , chân thât , va ông a s dung hinh anh thân co ê noi lên s vât va , chiú ̀ ̃ ̀ ̀ ́ ́̉ ̣ đ ̣ ̣ đ ử ̣ ̉ đ ̉ ự ̉ ̣
th ng chiu kho lo toan cuôc sông .( Nuôi u 5 con v i môt chông) . Va ban phân tich mây câu ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ươ ̣ ̣ đ ̉ ơ ̣ ̣
th la c̀ơ đượ
buimaihuong
24-12-2011, 22:00
Tr n T X ng (bút danh là Tú X ng) là nhà th trào phúng n i ti ng, có l là nhà th trào ế ươ ươ ơ ế ơ
phúng c s c nh t trong n n v n h c c a n c nhà. Th trào l ng, châm bi m, kích c a Tú đặ ă ướ ơ ế đả
X ng s d c nhi u ng i yêu thích vì có tính ch t tr tình (trong ti ng c i có n c m t). ươ ĩ đượ ườ ế ườ ướ
Dòng tr tình trong th Tú X ng ôi khi c tách ra thành nh ng bài th tr tình thu n khi t, ơ ươ đ đượ ơ ế
th m thía. Hai ki t tác “Sông L p” và “Th ng v ” tiêu bi u cho dòng th tr tình c a Tú X ng. ươ ơ ươ
Bài th sau ây là bài “Th ng v ” c a Tú X ng:ơ đ ươ ươ
“Quanh n m buôn bán mom sông,ă
Nuôi n m con v i m t ch ng.đủ ă
L n l i thân cò khi quãng v ng,
Eo sèo m t n c bu i ò ông. ướ ổ đ đ
M t duyên hai n âu ành ph n, đ
N m n ng m i m a dám qu n công.ă ườ ư
Cha m thói i n b c, đờ ă
Có ch ng h h ng c ng nh không!” ũ ư
Tr n T X ng l n n trong thi c , i thi n l n th tám m i u c cái tú tài. Ông h c gi i ế ươ đậ đ đế ớ đậ đư
nh ng ph i cái ngông quá, th t ra thái ngông c a ông là m t cách ông ph n kháng l i ch ư độ ế độ
thi c l c l u, quan tr ng “ m c” lúc b y gi . Mà u c cái tú tài thì r i c ng làm “quan t i ử ạ ườ đậ đư ũ
gia” thôi. H i ó ph i u c nhân m i c b tri huy n. Th là bà Tú g n nh ph i nuôi ch ng đ ả đậ ớ đượ ế ư
su t i. Ông Tú ch còn bi t em tài hoa c a mình mà ghi công cho bà Tú: đờ ế đ
“Quanh n m buôn bán mom s ng,ă
Nuôi n m con v i m t ch ng”.đủ ă
T “mom” th t là hay, v a th y c n i gian truân c a bà Tú buôn bán quanh n m bên b sông đượ ă
V , v a th y c t m lòng c a nhà th i v i vi c buôn bán khó nh c c a v . T “mom” là t ng đượ ơ đố
h p ngh a c a các t ven, b , v c, th m, thành m t t sáng t o c a nhà th làm gi u thêm cho ĩ ơ
ti ng Vi t. Bà Tú buôn thúng bán b ng quanh n m “mom sông” mà nuôi ch ng, nuôi con:ế ư ă
“Nuôi n m con v i m t ch ng”đủ ă
Thương vợ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương vợ - Người đăng: hoanghuechitq-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Thương vợ 9 10 369