Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi jendoll93
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1006 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Dùng cho hệ Đại học, cao đẳng chính quy)

Câu 1. Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh lần đầu tiên được Đảng ta đưa ra tại Đại
hội lần thứ mấy?
a.
b.

Đại hội VI
Đại hội VII

c. Đại hội VIII
d. Đại hội IX

Câu 2. Lúc nhỏ Chủ tịch Hồ Chí Minh có tên là gì?
a.
b.
c.
d.

Nguyễn Sinh Cung
Nguyễn Sinh Xin
Nguyễn Sinh Khiêm
Nguyễn Sinh Thành

Câu 3. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?
a.
b.
c.
d.

Vương Thúc Quý
Nguyễn Sinh Sắc
Trần Tấn
Phan Bội Châu.

Câu 4. Lần đầu tiên Nguyễn Tất Thành tiếp xúc với khẩu hiệu: “Tự do- Bình đẳngBác ái” của Pháp vào năm nào?
a.
b.

9/1904
9/1905

c. 9/1906

Câu 5. Nguyễn Tất Thành nói: “Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước
khác làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”. Câu nói đó Người nói
vào thời gian nào?
a.
b.

6/1909
7/1910

c. 6/1911
d. 6/1912

Câu 6. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc
gì?
a.
b.

Phụ bếp
Đốt lò, bán báo

c. Thợ ảnh, làm bánh
d. Tất cả các công việc trên.

Câu 7. Một trong những giá trị văn hóa phương Đông được Hồ Chí Minh tiếp thu
để hình thành tư tưởng của mình là:
a.
b.
c.

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam
Những mặt tích cực của Nho giáo
Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Câu 8. Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng văn hóa Việt Nam được
Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình đó là:
a.
b.
c.

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam
Tư tưởng vị tha của Phật giáo
Những mặt tích cực của Nho giáo.

Câu 9. Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định đi sang Pháp?
a.
b.
c.
d.

Vì hiếu kỳ
Vì mưu sinh
Vì nhận ra sự bế tắc của các con đường cứu nước trong thời gian đó
Vì muốn tìm hiều nền văn minh Tây Âu và lý tưởng “Tự do – Bình đẳng –
Bác ái”.

Câu 10. Những yếu tố chủ quan nào của Hồ Chí Minh quyết định hình thành tư
tưởng của Người?
a.
b.
c.
d.

Tri thức uyên bác và kinh nghiệm phong phú về cách mạng thế giới
Tư duy độc lập tự chủ và đầu óc phê phán tinh tường, sáng suốt
Có trái tim yêu nước nhiệt thành
Cả a, b và c.

Câu 11. Tư tưởng Hồ Chí Minh ra đời trong bối cảnh nào?
a.
b.

Chủ nghĩa tư bản thế giới chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi; các nước thuộc địa đấu tranh
chống chủ nghĩa thực dân

c.
d.
e.

Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam đến đầu thế kỷ XX thất
bại
Quốc tế cộng sản ra đời dẫn dắt phong trào cách mạng vô sản và giải
phóng dân tộc
Tất cả các phương án trên.

Câu 12. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Tua, tán thành...
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Dùng cho hệ Đại học, cao đẳng chính quy)
Câu 1. Định nghĩa tưởng Hồ Chí Minh lần đầu tiên được Đảng ta đưa ra tại Đại
hội lần thứ mấy?
a. Đại hội VI c. Đại hội VIII
b. Đại hội VII d. Đại hội IX
Câu 2. Lúc nhỏ Chủ tịch Hồ Chí Minh có tên là gì?
a. Nguyễn Sinh Cung
b. Nguyễn Sinh Xin
c. Nguyễn Sinh Khiêm
d. Nguyễn Sinh Thành
Câu 3. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?
a. Vương Thúc Quý
b. Nguyễn Sinh Sắc
c. Trần Tấn
d. Phan Bội Châu.
Câu 4. Lần đầu tiên Nguyễn Tất Thành tiếp xúc với khẩu hiệu: “Tự do- Bình đẳng-
Bác ái” của Pháp vào năm nào?
a. 9/1904 c. 9/1906
b. 9/1905
Câu 5. Nguyễn Tất Thành nói: “Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp các nước
khác làm nthế nào, tôi strở về giúp đồng bào chúng ta”.u nói đó Người nói
vào thời gian nào?
a. 6/1909 c. 6/1911
b. 7/1910 d. 6/1912
Trắc nghiệm Tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm Tư tưởng HCM - Người đăng: jendoll93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Trắc nghiệm Tư tưởng HCM 9 10 997