Ktl-icon-tai-lieu

Truyện Kiều

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 2257 lần   |   Lượt tải: 11 lần
1

TRUYÏÅN KIÏÌU

MUÅC LUÅC
Nguyïîn Du.................................................................................................2
Truyïån Kiïìu...............................................................................................4
Kiïìu thùm möå Àaåm Tiïn ......................................................................5
Kiïìu gùåp Kim Troång............................................................................13
Kiïìu baán mònh chuöåc cha....................................................................23
Kiïìu rúi vaâo tay Tuá baâ vaâ Maä Giaám Sinh .........................................30
Kiïìu mùæc lûâa Súã Khanh ......................................................................39
Kiïìu gùåp Thuác Sinh.............................................................................46
Kiïìu vaâ Hoaån Thû ...............................................................................53
Kiïìu vaâ Hoaån Thû (tiïëp) .....................................................................61
Kiïìu gùåp Tûâ Haãi ..................................................................................71
Tûâ Haãi mùæc lûâa Höì Tön Hiïën, Kiïìu tûå vêîn.......................................84
Kim Troång ài tòm Kiïìu ........................................................................94
Kiïìu - Kim Troång àoaân tuå .................................................................102

http://www.ebooks.vdcmedia.com

2

NGUYÏÎN DU

NGUYÏÎN DU
(1766 - 1820)
Hiïåu laâ Töë Nhû, Thanh Hiïn, con Nguyïîn Nghiïîm, laâng Tiïn
Àiïìn, huyïån Nghi Xuên (Nghïå Tônh) vùn chûúng vûúåt hùèn baån beâ,
nhûng hoåc võ chó laâ tam trûúâng (tuá taâi). Nguyïîn Du gùåp nhiïìu khoá
khùn höìi con thanh niïn. Mûúâi möåt tuöíi möì cöi cha, mûúâi ba tuöíi mêët
meå, suöët àúâi trai treã ùn nhúâ úã àêåu: hoùåc úã nhaâ anh ruöåt (Nguyïîn
Khaãn), nhaâ anh vúå (Àoaân Nguyïîn Tuêën), coá luác laâm con nuöi möåt voä
quan hoå Haâ, vaâ nhêån chûác nhoã: chaánh thuã hiïåu uyá.
Do tònh hònh àêët nûúác biïën àöång, chñnh quyïìn Lï Trònh suåp àöí,
Têy Sún queát saåch giùåc Thanh, hoå Nguyïîn Tiïn Àiïìn cuäng sa suát tiïu
àiïìu: "Höìng Linh vö gia, huynh àïå taán". Nguyïîn Du traãi qua 10 nùm
gioá buåi. Nùm 1802, ra laâm quan vúái triïìu Nguyïîn àûúåc thùng thûúãng
rêët nhanh, tûâ tri huyïån lïn àïën tham tri (1815), coá àûúåc cûã laâm
chaánh sûá sang Taâu (1813). Öng mêët vò bïånh thúâi khñ (dõch taã), khöng
tröëi trùng g ò, àuáng vaâo luác sùæp sûãa laâm chaánh sûá sang nhaâ Th...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyện Kiều - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Truyện Kiều 9 10 997