Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập Nguyễn Công Hoan

Được đăng lên bởi thuy-anh-283-gmail-com
Số trang: 184 trang   |   Lượt xem: 1165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUYÏÅN NGÙÆN NGUYÏÎN CÖNG HOAN

1

MUÅC LUÅC
Rùng con choá cuãa nhaâ Tû saãn ............................................................................... 3
Oùèn taâ rroùçn .......................................................................................................... 8
Thêåt laâ phuác......................................................................................................... 16
Hai thùçng khöën naån ............................................................................................ 21
Ngûåa ngûúâi vaâ ngûúâi ngûåa .................................................................................. 25
Thïë laâ múå noá ài têy.............................................................................................. 33
Xin chûä cuå ngheâ ................................................................................................... 42
Thùçng ùn cùæp ....................................................................................................... 46
Baáo hiïëu: traã nghôa cha....................................................................................... 52
Baáo hiïëu: traã nghôa meå ........................................................................................ 58
Vúå ......................................................................................................................... 63
Cuå chaánh baá mêët giaây ......................................................................................... 67
Keáp Tû Bïìn .......................................................................................................... 72
Thanh! Daå! ........................................................................................................... 79
Thùçng àiïn........................................................................................................... 85
Xuêët giaá toâng phu................................................................................................ 90
Àaâo keáp múái ......................................................................................................... 97
Phaânh phaåch...................................................................................................... 104
Töi cuäng khöng hiïíu taåi laâm sao (I) .................................................................. 108

TRUYÏÅN NGÙÆN NGUYÏÎN CÖNG HOAN

2

Töi cuäng khöng hiïíu taåi laâm sao (II)................................................................. 114
Chiïëc quan taâi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập Nguyễn Công Hoan - Người đăng: thuy-anh-283-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
184 Vietnamese
Tuyển tập Nguyễn Công Hoan 9 10 593