Ktl-icon-tai-lieu

văn hóa hành chính

Được đăng lên bởi Huliso Huliso Huliso
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ Ở CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN
NAY

Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà
nước đã được đặt ra từ Đại hội V của Đảng. Đây là một chủ trương quan trọng, có ý nghĩa
chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,
làm nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực để đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục đưa các hoạt động văn hoá thông tin về
cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc, phát động phong trào toàn dân tham gia
thực hiện nếp sống văn minh, gia đình, bản, làng văn hoá; tiến tới hoàn chỉnh hệ thống thiết chế
văn hoá bằng nguồn lực nhà nước và mở rộng xã hội hoá, làm cho văn hoá thấm sâu vào từng
khu dân cư, từng gia đình, từng người”.
Văn kiện Đại hội XI của Đảng tiếp tục khẳng định: “Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vừa kế thừa, phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của
cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tiếp tục củng cố và xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh,
đưa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu
quả”.
Để tiến hành tốt công việc chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện chủ trương xây dựng
đời sống văn hoá ở cơ sở, chúng ta cần nhận thức rõ vị trí, nội dung, mục tiêu và giải pháp thực
hiện nhiệm vụ trên.
Trước hết cần nhận thức rõ về đời sông văn hoá là gì? Đời sống văn hoá là một bộ phận
của đời sống xã hội phản ánh nhu cầu văn hoá của xã hội. Nhu cầu của xã hội có hai loại cơ bản:
nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần. Nhu cầu vật chất đảm bảo cho sự tồn tại vật chất của con
người với tư cách là một sinh thể sống. Nhu cầu tinh thần được đáp ứng đảm bảo cho con người
tồn tại như một sinh thể xã hội, tức là một nhân cách văn hoá. Tuy nhiên, sự phân biệt này cũng
chỉ có ý nghĩa tương đối vì thực chất, nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần thường thống nhất
với nhau trong hoạt động sống của con người.
Nhu cầu văn hoá thể hiện phương diện chất lượng hoạt động sống của con người nhằm
hướng tới cái đúng, cái tốt và cái đẹp trong cả lĩnh vực hoạt động vật chất và tinh thần.
Hoạt động văn hoá là một bộ phận của hoạt động xã hội nhằm tạo ra các thành tựu văn
hoá vừa thoả mãn nhu cầu về văn hoá, vừa hướng con người tới các giá trị của cái đúng, cái tốt
và cái đẹp, thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội.
Hoạt động văn hoá bao gồm quá trình sáng tạo, sản xuất, bảo quản phổ biến và tiêu dùng
c...
THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ Ở CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN
NAY
Xây dựng đời sống văn hoá sở một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà
nước đã được đặt ra từ Đại hội V của Đảng. Đây một chủ trương quan trọng, ý nghĩa
chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng phát triển văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,
làm nền tảng tinh thần của hội, tạo động lực để đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục đưa các hoạt động văn hoá thông tin về
sở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc, phát động phong trào toàn dân tham gia
thực hiện nếp sống văn minh, gia đình, bản, làng văn hoá; tiến tới hoàn chỉnh hệ thống thiết chế
văn hoá bằng nguồn lực nhà nước mở rộng hội hoá, làm cho văn hoá thấm sâu vào từng
khu dân cư, từng gia đình, từng người”.
Văn kiện Đại hội XI của Đảng tiếp tục khẳng định: “Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vừa kế thừa, phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của
cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tiếp tục củng cố và xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh,
đưa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu
quả”.
Để tiến hành tốt công việc chỉ đạo, lãnh đạo t chức thực hiện chủ trương xây dựng
đời sống văn hoá ởsở, chúng ta cần nhận thức rõ vị trí, nội dung, mục tiêugiải pháp thực
hiện nhiệm vụ trên.
Trước hết cần nhận thức về đời sông văn hoá gì? Đời sống văn hoá một bộ phận
của đời sống xã hội phản ánh nhu cầu văn hoá của xã hội. Nhu cầu của xã hội có hai loại cơ bản:
nhu cầu vật chất nhu cầu tinh thần. Nhu cầu vật chất đảm bảo cho sự tồn tại vật chất của con
người với tư cách là một sinh thể sống. Nhu cầu tinh thần được đáp ứng đảm bảo cho con người
tồn tại như một sinh thểhội, tức là một nhân cách văn hoá. Tuy nhiên, sự phân biệt này cũng
chỉ ý nghĩa tương đối thực chất, nhu cầu vật chất nhu cầu tinh thần thường thống nhất
với nhau trong hoạt động sống của con người.
Nhu cầu văn hoá thể hiện phương diện chất lượng hoạt động sống của con người nhằm
hướng tới cái đúng, cái tốt và cái đẹp trong cả lĩnh vực hoạt động vật chất và tinh thần.
Hoạt động văn hoá một bộ phận của hoạt động xã hội nhằm tạo ra các thành tựu văn
hoá vừa thoả mãn nhu cầu v văn hoá, vừa hướng con người tới các giá trị của cái đúng, cái tốt
và cái đẹp, thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội.
Hoạt động văn hoá bao gồm quá trình sáng tạo, sản xuất, bảo quản phổ biến tiêu ng
các sản phẩm văn hoá.
Các sản phẩm văn hoá khác với các sản phẩm vật chất thông thường khác ở chỗ nó mang
giá trị và ý nghĩa tinh thần, độc đáo, không lặp lại, có khả năng nâng cao nhận thức và tình cảm
của con người, góp phần bồi dưỡng tâm hồn trí tuệ, nhân cách bản lĩnh cho con người.
Sản phẩm văn hoá bao gồm hai loại: Sản phẩm văn hoá vật thể và phi vật thể. Sản phẩm văn hoá
vật thể là loại sản phẩm văn hoá tồn tại hữu hình dưới dạng vật thể như các công trình kiến trúc,
điêu khắc, hội hoạ, các tác phẩm văn học, các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, c
vật bảo vật, các di tích khảo cổ học…
Sản phẩm văn hoá phi vật thể là loại sản phẩm văn hoá không hiện hữu một cách cố đnh,
tồn tại dưới dạng các quan niệm về giá trị chuẩn mực hội, được ghi nhận lưu truyền
trong ký ức của xã hội. Đó là các huyền thoại, truyền thuyết, các lễ hội, tín ngưỡng dân gian, các
1
văn hóa hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
văn hóa hành chính - Người đăng: Huliso Huliso Huliso
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
văn hóa hành chính 9 10 814