Ktl-icon-tai-lieu

Vành Đai Khí Độc - Sir Arthur Conan Doyle

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 3760 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vành đai khí độc

Sir ARTHUR CONAN DOYLE

Sir ARTHUR CONAN DOYLE

Vành đai khí độc
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6

Sir ARTHUR CONAN DOYLE
Vành đai khí độc
Chương 1
NHỮNG VẠCH NHẠT NHÕA

Nhất định là tôi phải ghi lại tức khắc biến cố kỳ diệu này khi đầu óc tôi còn nhớ rộ mồn một, e rằng
để lâu những chi tiết có thể phai nhòa. Tuy nhiên, tột vẫn chƣa hết ngỡ ngàng về sự trùng phùng kỳ
lạ của bốn ngƣời chúng tôi trong nhóm “Thế giới lạc loài”. Gặp nhau và cùng trải qua kinh nghiệm lạ
thƣờng này: Giáo sƣ Challenger, giáo sƣ Summerlee, đức ông Roxton và tôi.
Từ vài năm trƣớc, tôi đã tƣờng thuật cuộc du hành đánh dấu một thời đại của chúng tôi sang Nam
Mỹ, trong tờ Daily Gazette. Tôi đâu có ngờ lại đƣợc dịp kể lại một kinh nghiệm cá nhân lạ lùng và
độc nhất trong lịch sử nhân loại, nổi bật lên nhƣ một đỉnh cao giữa những đồi núi thấp lè tè xung
quanh. Bản thân biến cố đã là kỳ diệu, nhƣng việc bốn ngƣời chúng tôi tụ họp với nhau vào cái thời

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Vành đai khí độc

Sir ARTHUR CONAN DOYLE

điểm bất thƣờng ấy, vừa có vẻ tự nhiên vừa có vẻ không thể khác đƣợc. Tôi sẽ cố thuật lại những
hoàn cảnh khiến chúng tôi họp mặt với nhau càng ngắn gọn, rõ ràng càng tốt, mặc dù đại đa số quần
chúng vẫn chƣa thỏa mãn, muốn biết dầy đủ chi tiết hơn.
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 8, ngày sẽ ghi nhớ mãi trong lịch sử nhân loại, tôi đến tòa soạn tờ báo để xin
ông McArdle ba ngày nghỉ phép. Ông vẫn là Trƣởng ban tin tức của chúng tôi. Ông già tốt bụng, dân
Scotch, lắc đầu, tay gãi gãi cái nấm mũ đỏ hoe, cuối cùng ông mới phải nói cái chẳng đặng dừng ra.
- Ông Malone, lúc này tôi đang định giao cho ông một nhiệm vụ có lợi nhất cho tờ báo. Có một đề
tài chỉ có ông mới theo dõi và xử lý đúng cách đƣợc.
- Rất tiếc ông ạ, - tôi cố che giấu thất vọng, - dĩ nhiên, nếu có công tác thì đành dẹp chuyện nghỉ
phép lại. Nhƣng cái hẹn của tôi rất quan trọng và trong vòng thân mật. Nếu tôi đƣợc miễn cái công
tác của ông...
- Này, ông không miễn đƣợc đâu.
Thật chua chát, nhƣng tôi cố tỏ ra bình thản. Nói cho cùng là lỗi tại tôi, vì tình hình lúc này thì không
nhà báo nào còn có thể nghĩ đến chƣơng trình cá nhân. Tức khắc, tôi cố tỏ ra vui vẻ:
- Thôi đƣợc, tôi không nghĩ tới đi phép nữa, ông muốn tôi làm gì nào?
- Có thế chứ! ông sẽ đi phỏng vấn một tay phù thủy ở Rotherfield.
- Ông không nói tới giáo ...
Vành đai khí độc Sir ARTHUR CONAN DOYLE
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Sir ARTHUR CONAN DOYLE
Vành đai khí đc
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Sir ARTHUR CONAN DOYLE
Vành đai khí độc
Chương 1
NHNG VCH NHẠT NHÕA
Nhất định là tôi phải ghi lại tức khắc biến cố kỳ diệu này khi đầu óc tôi còn nhớ rộ mồn một, e rằng
để lâu những chi tiết có thể phai nhòa. Tuy nhiên, tột vẫn chƣa hết ngỡ ngàng về sự trùng phùng k
lạ của bốn ngƣời chúng tôi trong nhóm “Thế giới lạc loài”. Gặp nhau và cùng trải qua kinh nghiệm lạ
thƣờng này: Giáo sƣ Challenger, giáo sƣ Summerlee, đức ông Roxton và tôi.
Từ vài năm trƣớc, tôi đã tƣờng thuật cuộc du hành đánh dấu một thời đại của chúng tôi sang Nam
Mỹ, trong tờ Daily Gazette. Tôi đâu có ngờ lại đƣợc dịp kể lại một kinh nghiệm cá nhân lạ lùng và
độc nhất trong lịch sử nhân loại, nổi bật lên nhƣ một đỉnh cao giữa những đồi núi thấp lè tè xung
quanh. Bản thân biến cố đã là kỳ diệu, nhƣng việc bốn ngƣời chúng tôi tụ họp với nhau vào cái thời
Vành Đai Khí Độc - Sir Arthur Conan Doyle - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vành Đai Khí Độc - Sir Arthur Conan Doyle - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Vành Đai Khí Độc - Sir Arthur Conan Doyle 9 10 28