Ktl-icon-tai-lieu

Về Đâu - Đào Hiều

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 4982 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đào Hiều

Về đâu

Đào Hiều

Về đâu
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17
Chƣơng 18

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Đào Hiều

Về đâu
Chƣơng 19
Chƣơng 20
Chƣơng 21
Chƣơng 22
Chƣơng 23
Chƣơng 24
Chƣơng 25
Chƣơng 26
Chƣơng 27
Chƣơng Kết

Đào Hiều
Về đâu
Chương 1
VƢƠNG GIA VÀ NGƢỜI DẪN ĐƢỜNG

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Đào Hiều

Về đâu

Tác phẩm này đã xuất hiện lần đầu tiên trên website TALAWAS ngày 28.10.2008, được đăng tải trên
website DAMÀU ngày 19.12.2008 và in thành sách tại HOA KỲ ngày 06.12.2008.

****
Hôm đó tôi gặp may. Vì có một phu nhân sang trọng, đẹp đẽ, lái xe hơi đến mời tôi đi ăn trƣa tại một
nhà hàng sân vƣờn.
Lý lịch của phu nhân ấy có thể tóm tắt nhƣ sau: “Họ tên: Huỳnh Thị Thu, bốn mƣơi tuổi, đảng viên
đảng cộng sản Việt Nam, giám đốc Sở thƣơng nghiệp, có chồng và một con trai.”
Đứa con trai ấy tên Huy, sau này sẽ là một trong những nhân vật chính của câu chuyện này.
Hiện gia đình họ đang có vài rắc rối. Tôi từng nghe đồn về những rắc rối này, nhƣng câu chuyện Thu
sắp kể với tôi sau đây sẽ phô bày thêm nhiều tình tiết, dự báo cho một bi kịch xã hội vƣợt ra khỏi
khuôn khổ một gia đình nhỏ hẹp.
-Tại sao phải ly hôn?
-Vì quá khứ. Và cũng vì mặc cảm. Anh ấy không nói, không cƣời và cũng không thèm nhìn em.
-Nhƣng nó có thƣơng thằng Huy không?
-Có. Nhƣng với em thì im lặng. Suốt ngày im lặng.
-Nó có biết thằng Huy là con của lão vƣơng gia không?
-Biết.

&

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Đào Hiều

Về đâu

Và đó là nghiệp chƣớng. Đạo Phật hiểu nghiệp chƣớng nhƣ là một món nợ phải trả cho kiếp trƣớc.
Kiếp trƣớc tôi đã nợ gì lão vƣơng gia ấy? Kiếp trƣớc ông ta là ai? Một quan lại, một bá hộ hay chỉ là
một kẻ phong tình?
Kiếp trƣớc ông ta là ai mà kiếp này quyền lực bao trùm thiên hạ? Ông không lộ diện nhƣng có mặt
khắp nơi, nhắc tới tên ông thì mọi ngƣời đều run sợ. Nhắc tới tên ông, những ngƣời lớn tuổi phải
nhắm mắt, xua đuổi những hình ảnh man rợ trong các vụ đấu tố, tra tấn, chôn sống ngƣời trong thời
cải cách ruộng đất, những trí thức thì cúi mặt, cụp đuôi nhƣ con chó bị thiến, bị cắt tai, thảy ra giữa
đám gia nô mặt trắng, xỉa xói, lăng mạ, cƣớp sổ gạo, bỏ đói, bắt đi cày, bắt đi làm chỉ điểm, đi bán
danh dự, bán n...
V đâu Đào Hiều
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Đào Hiều
V đâu
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17
Chƣơng 18
Về Đâu - Đào Hiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Về Đâu - Đào Hiều - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Về Đâu - Đào Hiều 9 10 216