Ktl-icon-tai-lieu

Vườn Cau Nước Dâng - Thuỳ An

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 4754 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vƣờn Cau Nƣớc Dâng

Thuỳ An

Thuỳ An

Vƣờn Cau Nƣớc Dâng
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11 (chƣơng kết)

Thuỳ An
Vƣờn Cau Nƣớc Dâng
Chương 1

Chiều soi bóng nắng qua những hàng tre xanh. Em ngồi vắt vẻo trên thân cây sung mọc nhoài ra bờ
sông, mơ màng nhìn xuống mặt nƣớc. Trời vắng gió cho dòng nƣớc phẳng lờ nhƣ một tấm gƣơng.
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Vƣờn Cau Nƣớc Dâng

Thuỳ An

Tấm gƣơng phản chiếu vòm trời xanh biếc. Cụm mây trắng ngần và gƣơng mặt ngây thơ của ngƣời
con gái vừa tuổi trăng tròn, mái tóc dầy rối tự nhiên buông chấm bờ vai nhỏ. Em cố ngắm kỹ nét mặt
mình nhƣng mờ quá, loáng thoáng đôi mắt đen, sống mũi thẳng, nụ cƣời xinh và nổi bật nhất là chiếc
áo cộc hoa em đang mặc, nền trắng hoa đỏ sáng hẳn lên trong ánh nắng chiều tà.
Có tiếng gọi em:
- Bảo Khuyên, Bảo Khuyên.
Mệ ngoại chậm chạp từ vƣờn trƣớc ra sau:
- Bảo Khuyên, Bảo Khuyên, cháu mô rồi?
Em cẩn thận trèo xuống thân cây, đƣa hai tay phủi bụi dính trên quần, chạy vội vào:
- Cháu đây nì, mệ.
Mệ ngoại hấp háy đôi mắt:
- Mi đi mô mơi chừ mà tao tìm không thấy?
Em cầm lấy tay mệ:
- Cháu ra sông chơi, chiều ni nƣớc trong ghê, cháu ƣa tắm rứa.
Mệ ngoại trừng mắt làm em giật mình:
- Nói tầm bậy mi, lớn sầm sầm rồi mà đòi tắm sông, ai nghe ngƣời ta cƣời cho thúi đầu.
Em cƣời:
- Cƣời thì hở mƣời cái răng, cháu không sợ mô.
Mệ ngoại ngao ngán lắc đầu:
- Ăn với nói. Cho mi đi học đi hành để chừ ăn nói rứa đó. Con gái phải giữ lời ăn tiếng nói một chút
cháu ơi.
Biết mệ có tính nói dai, em đánh trống lảng:
- Mệ kêu cháu làm chi rứa?
Mệ nhƣ sực nhớ ra:
- À, hỏi mi có ai tới bẻ bắp chƣa?
Em gật đầu:
- Dạ có, O Châu và O Nguyệt có qua khi hồi, nhƣng cháu nói mệ còn ngủ, một chút nữa rồi tới.
Mệ ngoại có vẻ không bằng lòng:
- Thì mi coi họ cũng đƣợc chớ răng? Mi lớn rồi mƣời bảy tuổi rồi chớ bộ cái chi cũng mệ, cái chi
cũng mệ, rứa lỡ mai tao chết rồi làm răng? Ngôi nhà ni ai coi? Khu vƣờn ni ai ngó?
Em phụng phịu:
- Mệ mạnh bắt chết mà chết chỉ. Khi mô mệ già hung mệ chết thì cháu đã lớn, cháu đã có chồng...
Mệ ngoại chợt giận ngang:
- Thôi! Im cái miệng mi lại. Cấm mi không đƣợc nói đến chồng nghe chƣa.
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Vƣờn Cau Nƣớc Dâng

Thuỳ An

Mệ ngoại ngoe nguẩy bỏ đi. Em trố mắt, ngạc nhiên nhìn theo. Lạ ghê, không hiểu tại sa...
Vƣờn Cau Nƣớc Dâng Thu An
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Thu An
Vƣờn Cau Nƣớc Dâng
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11 (chƣơng kết)
Thu An
Vƣờn Cau Nƣớc Dâng
Chương 1
Chiều soi bóng nắng qua những hàng tre xanh. Em ngồi vắt vẻo trên thân cây sung mọc nhoài ra bờ
sông, mơ màng nhìn xuống mặt nƣớc. Trời vắng gió cho dòng nƣớc phẳng lờ nhƣ một tấm gƣơng.
Vườn Cau Nước Dâng - Thuỳ An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vườn Cau Nước Dâng - Thuỳ An - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Vườn Cau Nước Dâng - Thuỳ An 9 10 346