Ktl-icon-tai-lieu

Xóm Cầu Mới - Nhất Linh

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 336 trang   |   Lượt xem: 7586 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xóm Cầu Mới

Nhất Linh

Nhất Linh

Xóm Cầu Mới
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Mở đầu
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Xóm Cầu Mới

Nhất Linh
Chƣơng 18
Chƣơng 19
Chƣơng 20
Chƣơng 21
Chƣơng 22
Chƣơng 23
Chƣơng 24
Phụ lục
Phụ lục

Nhất Linh
Xóm Cầu Mới
Mở đầu

Tặng Nguyên, người rất thân yêu đã khuyên tôi trở lại đời văn sĩ và nhờ thế cuốn Xóm Cầu Mới này
mới ra đời.
Hƣơng Cảng, trên núi, ngày 16-10-1949
Nhất Linh

Cuốn truyện dài Xóm cầu mới đƣợc Nhất Linh cho ra đời là do đề nghị của một ngƣời đàn bà đã

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Xóm Cầu Mới

Nhất Linh

khuyên ông từ bỏ chính trị để trở về với đời viết văn.
Trƣớc khi nhắm mắt lìa đời vào ngày mồng bẩy tháng Bẩy năm một chín sáu ba Nhất Linh đã để lại
mấy dòng chữ trên gửi đến ngƣời đàn bà "rất thân yêu" ấy, ngƣời bạn đời của ông, và cũng là ngƣời
Mẹ của chúng tôi: bà Nguyễn Tƣờng Tam, khuê danh Phạm Thị Nguyên.

*

Ảnh chụp: Lê Văn KiểmNhân ngày giỗ Mợ lần thứ hai mƣơi (mồng ba tháng Tƣ năm Nhâm Ngọ)
chúng con, những đứa con còn lại của Mợ, cho tái bản cuốn Xóm cầu mới này và trang trọng in lời di
chúc của Cậu, nhƣ thắp nén hƣơng tƣởng nhớ, biết ơn và vinh danh công đức của Mợ; ngƣời đàn bà
tần tảo và đức hạnh đã hết lòng hy sinh cho chồng cho con mà suốt cuộc đời nhọc nhằn, vất vả chỉ
sống với một niềm vui và hãnh diện qua lời ngợi khen của cụ Nguyễn Hải Thần: "Anh Tam nếu
không có chị ấy thì không thể làm nên sự nghiệp này".
Nguyễn Tƣờng Việt
Nguyễn Tƣờng Triệu
Nguyễn Tƣờng Thạch
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Xóm Cầu Mới

Nhất Linh

Nguyễn Kim Thoa
Nguyễn Tƣờng Thiết

*

Bèo giạt về đâu hàng nối hàng...
Huy Cận
Một cuốn Đông chu liệt quốc của những đời sống tầm thƣờng, vui lẫn buồn, những vui buồn nhỏ
nhặt hàng ngày của những nhân vật, những gia đình sinh hoạt ở trong một cái xóm nhỏ ở đầu một
chiếc cầu gỗ từ lúc cầu bắt đầu mọt cho đến khi cầu gẫy và xóm nhỏ và các gia đình cũng tan tác
theo với chiếc Cầu gỗ. Những đời "bèo giạt" đến tụ hội ở xóm nhỏ cũng nhƣ những bèo giạt đến,
trong ít lâu, vƣơng bám vào chân cầu, rồi lại trôi đi theo dòng nƣớc, không biết về đâu?
Nhất Linh.

*
Mở đầu
Xóm Cầu Mới
Xóm Cầu Mới là một cái xóm nhỏ ở cạnh một chiếc cầu gỗ cũ đã long mất ...
Xóm Cầu Mi Nht Linh
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Nht Linh
Xóm Cầu Mi
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
M đầu
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17
Xóm Cầu Mới - Nhất Linh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xóm Cầu Mới - Nhất Linh - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
336 Vietnamese
Xóm Cầu Mới - Nhất Linh 9 10 814