Ktl-icon-tai-lieu

Ý NGHĨA NHAN ĐỀ CÁC TÁC PHẨM NGỮ VĂN 12

Được đăng lên bởi Ahri
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Ý nghĩa nhan đề " Vi hành" (ĐH)
- Theo nguyên văn tiếng Pháp, Truyện ngắn này có tên là Incognito có ngh ĩa là
ngầm, lén, bí mật, ẩn danh thể hiện sự lén lút, ám muội.
- Năm 1922 thực dân Pháp đưa vua bù nhìn Khải Định sang Pháp để dự cuộc đấu
xảo thuộc địa ở Macxây đây là thủ đoạn chính trị nhằm lừa gạt nhân dân Pháp và
vuốt ve Khải Định
- Tên đầu đề có ý nghĩa châm biếm Khải Định và thực dân Pháp. Bút pháp này
xuyên suốt tác phẩm.
Câu 2: Ý nghĩa nhan đề "Vợ nhặt"
- "Vợ nhặt" là một truyện ngắn xuất sắc nhất của nhà văn Kim Lân viết về nông
thôn Việt Nam trước cách mạng tháng Tám được rút ra từ tập truyện "Con chó
xấu xí"
- "Vợ nhặt" gợi lại hiện thực nạn đói khủng khiếp năm 1945. Từ đó, thấy được sự
tàn bạo của chế độ thực dân, phát xít, thấy giá trị con người rẻ rúng - người ta có
thể nhặt được như cọng rơm, cọng rác ngoài đường.
- Thấy được giá trị nhân đạo của tác phẩm.
Câu 3: Ý nghĩa hình tượng "con tàu" và địa danh "Tây Bắc" trong bài
"Tiếng hát con tàu "của Chế Lan Viên.
- Ý nghĩa hình ảnh "con tàu":
+ Chế Lan Viên viết bài thơ "Tiếng hát con tàu" vào thời điểm miền Bắc đang
diễn ra cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở vùng cao Tây
Bắc. Bài thơ được in trong tâp "Ánh sáng và phù sa" (1960).
+ Hình ảnh "con tàu" gợi nghĩ đến những chuyến đi xa. Nhưng thực chất lúc đó
chưa có đường tàu và con tàu lên Tây Bắc. Do vậy hình ảnh "con tàu" trong bài
thơ chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng: nó tượng trưng cho khát vọng lên đường,
khát vọng đi xa, khát vọng hoà nhập vào cuộc sổng rộng lớn của dất nước, nhân
dân. Đó chính là con tàu tâm tưởng của khát vọng khám phá và sáng t ạo.
- Ý nghĩa địa danh "Tây Bắc":
+ Tây Bắc là tên gọi một vùng cao phía tây đất nước, nơi hướng tới của bao người
đi xây dựng kinh tế miền núi những năm 1958-1960.
+ Con tàu tâm tưởng của hồn thơ Chế Lan Viên hướng đến Tây Bắc, nhưng có
riêng gì Tây Bắc bởi vì ngoài nghĩa cụ thể về một miền đất, Tây Bắc còn gợi nghĩ
đến mọi miền xa xôi của đất nước, nơi có cuộc sống gian lao mà sâu nặng nghĩa
tìnhcủa nhân dân, nơi ghi khắc kỉ niệm của đời người trải qua cuộc kháng chiến,
nơi đang vẫy gọi mọi người đi tới. "Tây Bắc" chính là Tổ quốc, là hiện thực cuộc
sống, là cội nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật.
Câu 4: Ý nghĩa nhan đề "Rừng xà nu"
- Hình ảnh rừng xà nu là linh hồn của tác phẩm. Cảm hứng chủ đạovà dụng ý
nghệ thuật của nhà văn được khơi nguồn từ hình ảnh này.
- Cây xà nu gắn bó mật thiết với cuộc sống vật chất và tinh thần của dân làng Xô
man .
- Cây xà nu là biể...
Câu 1: Ý ngh a nhan " Vi hành" ( H)ĩ đề Đ
- Theo nguyên v n ti ng Pháp, Truy n ng n này có tên là Incognito có ngh a là ă ế ĩ
ng m, lén, bí m t, n danh th hi n s lén lút, ám mu i.
- N m 1922 th c dân Pháp a vua bù nhìn Kh i nh sang Pháp d cu c u ă đư ả Đị để đấ
x o thu c a Macxây ây là th o n chính tr nh m l a g t nhân dân Pháp và đị đ đ ạ
vu t ve Kh i nh ả Đị
- Tên u có ý ngh a châm bi m Kh i nh và th c dân Pháp. Bút pháp này đầ đề ĩ ế ả Đị
xuyên su t tác ph m.
Câu 2: Ý ngh a nhan "V nh t"ĩ đề
- "V nh t" là m t truy n ng n xu t s c nh t c a nhà v n Kim Lân vi t v nông ă ế
thôn Vi t Nam tr c cách m ng tháng Tám c rút ra t t p truy n "Con chó ướ đượ
x u xí"
- "V nh t" g i l i hi n th c n n ói kh ng khi p n m 1945. T ó, th y c s đ ế ă đ đượ
tàn b o c a ch th c dân, phát xít, th y giá tr con ng i r rúng - ng i ta có ế độ ườ ườ
th nh t c nh c ng r m, c ng rác ngoài ng. đượ ư ơ đườ
- Th y c giá tr nhân o c a tác ph m. đượ đạ
Câu 3: Ý ngh a hình t ng "con tàu" và a danh "Tây B c" trong bài ĩ ượ đị
"Ti ng hát con tàu "c a Ch Lan Viên.ế ế
- Ý ngh a hình nh "con tàu":ĩ
+ Ch Lan Viên vi t bài th "Ti ng hát con tàu" vào th i i m mi n B c ang ế ế ơ ế ờ đ đ
di n ra cu c v n ng ng bào mi n xuôi lên xây d ng kinh t vùng cao Tây độ đ ế
B c. Bài th c in trong tâp "Ánh sáng và phù sa" (1960). ơ đượ
+ Hình nh "con tàu" g i ngh n nh ng chuy n i xa. Nh ng th c ch t lúc ó ĩ đế ế đ ư đ
ch a ng tàu và con tàu lên Tây B c. Do v y hình nh "con tàu" trong bài ư đườ
th ch y u mang ý ngh a bi u t ng: nó t ng tr ng cho khát v ng lên ng, ơ ế ĩ ượ ượ ư đườ
khát v ng i xa, khát v ng hoà nh p vào cu c s ng r ng l n c a d t n c, nhân đ ướ
dân. ó chính là con tàu tâm t ng c a khát v ng khám phá và sáng t o.Đ ưở
- Ý ngh a a danh "Tây B c":ĩ đị
+ Tây B c là tên g i m t vùng cao phía tây t n c, n i h ng t i c a bao ng i đấ ướ ơ ướ ườ
i xây d ng kinh t mi n núi nh ng n m 1958-1960.đ ế ă
+ Con tàu tâm t ng c a h n th Ch Lan Viên h ng n Tây B c, nh ng có ưở ơ ế ướ đế ư
riêng gì Tây B c b i vì ngoài ngh a c th v m t mi n t, Tây B c còn g i ngh ĩ đấ ĩ
n m i mi n xa xôi c a t n c, n i có cu c s ng gian lao mà sâu n ng ngh a đế đấ ướ ơ ĩ
tìnhc a nhân dân, n i ghi kh c k ni m c a i ng i tr i qua cu c kháng chi n, ơ đ ườ ế
n i ang v y g i m i ng i i t i. "Tây B c" chính là T qu c, là hi n th c cu c ơ đ ườ đ
s ng, là c i ngu n c m h ng sáng t o ngh thu t.
Câu 4: Ý ngh a nhan "R ng xà nu"ĩ đề
- Hình nh r ng xà nu là linh h n c a tác ph m. C m h ng ch ovà d ng ý đạ
ngh thu t c a nhà v n c kh i ngu n t hình nh này. ă đượ ơ
- Cây xà nu g n bó m t thi t v i cu c s ng v t ch t và tinh th n c a dân làng Xô ế
man .
- Cây xà nu là bi u t ng cho ph m ch t cao p c a ng i dân Xô man. ượ đẹ ườ
Ý NGHĨA NHAN ĐỀ CÁC TÁC PHẨM NGỮ VĂN 12 - Trang 2
Ý NGHĨA NHAN ĐỀ CÁC TÁC PHẨM NGỮ VĂN 12 - Người đăng: Ahri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ý NGHĨA NHAN ĐỀ CÁC TÁC PHẨM NGỮ VĂN 12 9 10 834