Ktl-icon-tai-lieu

12 dây thần kinh sọ não

Được đăng lên bởi Nhật Minh Tô
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1016 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các Dây Thần Kinh Sọ
12 Đôi dây TK đi qua lỗ của nền sọ (định nghĩa khác: thoát ra khỏi hệ thần trung
ương ở bề mặt não bộ).
Ngoài tên riêng còn được đánh số từ I- XII tùy theo vị trí của nó trên bề mặt não.
Phân loại
Các
Các
Các
Một

DTK cảm giác đơn thuần: I, II, VIII
DTK vận động đơn thuần : III, IV, VI, XI, XII.
DTK hỗn hợp: V, VII, IX, X
số khái niệm

Nhân và hạch
Nguyên ủy thật và nguyên ủy hư
Câu
́ tao
̣
Tếbao
̀ thân
̀ kinh (neuron): 100 tỷ tbTK
Tếbao
̀ thân
̀ kinh đêm:
̣
1000 tỷ tb: tếbao
̀ hat,
̣ tếbao
̀ sao....
TB TK
Đuôi gai
Sợi truc
̣
Thân tếbao
̀ tk
Nơi tâp
̣ trung thân tếbao
̀
Hach:
̣
năm
̀ ở hệ thân
̀ kinh ngoaị biên: hach
̣ gai...
Nhân: năm
̀ bên trong hệ thân
̀ kinh trung ương: nhân hoaì nghi...
Nơi tâp
̣ trung cac
́ sợi (đuôi gai, sợi truc)
̣
Dây thân
̀ kinh nêu
́ ở hệ thân
̀ kinh ngoaị biên: dây thân
̀ kinh so...
̣
Bó(chât́ trăng):
́
n ăm
̀ bên trong hệ thân
̀ kinh trung ương: bóvỏ gai trươc...
́
Hệ thân
̀ kinh TƯ và HTK Ngoại biên:
Hệ thân
̀ kinh trung ương: nao
̃ bộ vàtuy
̉ gai.
Hệ thân
̀ kinh ngoaị biên: dây tk và hạch TK
Một dây thần kinh sọ gồm có:
- Một nhân trung ương: nhân này là nguyên uỷ thật của nhánh vận động và là tận
cùng của nhánh cảm giác dây thần kinh sọ.
- Một chỗ đi ra khỏi bề mặt của não bộ: chỗ này gọi là nguyên uỷ hư của dây thần
kinh sọ.
Nguyên ủy thật: hạch ngoại biên hay nhân vận động
Các đường dẫn truyền chính
Đường cảm giác (hướng tâm): tối thiểu 3 neuron:
Neuron thứ 1: Cơ quan thụ cảm - nhân.
Neuron thứ 2: Nhân – Đồi thị
Neuron thứ 3: Đồi thị - Vỏ não
Đường dẫn truyền cảm giác TB thứ nhất và thứ 2
Hạch

Rễ sau
DTK gai sống
Nhánh trước
Nhân cảm giác
Thân TBCG thứ 1
Đường cảm giác
Đường vận động (ly tâm): tối thiểu 2 neuron
Vỏ não – nhân: tế bào vận động trên
Nhân - Cơ quan đáp ứng: tế bào vận động dưới
Đường dẫn truyền vận động
Rễ sau
DTK gai sống
Nhánh trước
Nhân vận động
Sợi trục của TB vận động thấp
Đường vận động
Trong số các dây thần kinh sọ thì dây thần kinh khứu giác (I) và dây thần kinh thị
giác (II): thật ra là phần phát triển dài ra của não bộ, nên khác với các dây thần
kinh cảm giác và hỗn hợp khác là không có hạch thần kinh ngoại biên
Nguyên ủy thật
Nguyên ủy hư
Dây Tk khứu giác (I)
Hành khứu
Dây thần kinh thị giác (II)
Nguyên ủy thật: tầng tế bào hạch của võng mạc, các sợi trục hội tụ lại ở đĩa thị giác
(điểm mù) gần cực sau của nhãn cầu.
Cực sau nhãn cầu qua ống thị giác vào hố sọ giữa, ở đây hai dây thần kinh phải và
trái bắt chéo nhau tạo thành giao thị.
Dây Tk thị ...
Các Dây Thần Kinh Sọ
12 ôi dây TK i qua l c a n n s ( nh ngh a khác: thoát ra kh i h th n trung Đ đ đị ĩ
ng b m t não b ).ươ
Ngoài tên riêng còn c ánh s t I- XII tùy theo v trí c a nó trên b m t não.đượ đ
Phân lo i
Các DTK c m giác n thu n: I, II, VIII đơ
Các DTK v n ng n thu n : III, IV, VI, XI, XII. độ đơ
Các DTK h n h p: V, VII, IX, X
M t s khái ni m
Nhân và h ch
Nguyên y th t và nguyên y h ư
Câu taó ̣
Tê bao thân kinh (neuron): 100 ty tbTḰ ̀ ̀ ̉
Tê bao thân kinh êm: 1000 ty tb: tê bao hat, tê bao sao....́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀đ ̣ ̉ ̣
TB TK
uôi gaiĐ
S i trucợ ̣
Thân tê bao tḱ ̀
N i tâp trung thân tê baó ̀ơ ̣
Hach: n m hê thân kinh ngoai biên: hach gai...̀ ̣̀ ă ở ̣ ̣ ̣
Nhân: n m bên trong hê thân kinh trung ng: nhân hoai nghi...̀ ̀ ̀ă ̣ ươ
N i tâp trung cac s i ( i gai, s i truc)́ơ ̣ ợ đ ợ ̣
Dây thân kinh nêu hê thân kinh ngoai biên: dây thân kinh so...̀ ́ ̀ ̀ở ̣ ̣ ̣
Bo (chât tr ng): n m bên trong hê thân kinh trung ng: bo vo gai tr c...́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ă ă ̣ ươ ̉ ươ
Hê thân kinh T và HTK Ngo i biên:̣̀ Ư
Hê thân kinh trung ng: nao bô va tuy gai.̀ ̃ ̣̀ ươ ̣ ̉
Hê thân kinh ngoai biên: dây tk và h ch TḲ̀ ̣
M t dây th n kinh s g m có:
- M t nhân trung ng: nhân này là nguyên u th t c a nhánh v n ng và là t n ươ độ
cùng c a nhánh c m giác dây th n kinh s .
- M t ch i ra kh i b m t c a não b : ch này g i là nguyên u h c a dây th n đ ư
kinh s .
Nguyên y th t: h ch ngo i biên hay nhân v n ng độ
Các ng d n truy n chínhđườ
ng c m giác (h ng tâm): t i thi u 3 neuron:Đườ ướ
Neuron th 1: C quan th c m - nhân. ơ
Neuron th 2: Nhân – i th Đồ
Neuron th 3: i th - V não Đồ
ng d n truy n c m giác TB th nh t và th 2Đườ
H ch
12 dây thần kinh sọ não - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
12 dây thần kinh sọ não - Người đăng: Nhật Minh Tô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
12 dây thần kinh sọ não 9 10 219