Ktl-icon-tai-lieu

Atlas Mô phôi

Được đăng lên bởi dang-thuthao
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 9808 lần   |   Lượt tải: 82 lần
Nguyn Văn Khiêm drkhiemnguyen@yahoo.com.vn
1
¶nh 1: BiÓu m« vu«ng ®¬n
(H.E x 250)
1. èng gãp (vïng tuû cña thËn); 2. BiÓu m« vu«ng ®¬n
¶nh 2: BiÓu m« l¸t ®¬n
(H.E x 250)
1. Chïm mao m¹ch Malpighi; 2. Khoang Bowmann;
3. BiÓu m« l¸t ®¬n (L¸ ngoµi bao Bowmann)
Atlas Mô phôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Atlas Mô phôi - Người đăng: dang-thuthao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Atlas Mô phôi 9 10 421