Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng chuyên khoa dinh dưởng

Được đăng lên bởi Trần Bá Trí
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 994 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Qu¸ tr×nh h×nh thµnh melanin vµ
c¸c bÖnh da cã liªn quan ®Õn rèi
lo¹n s¾c tè
TS. NguyÔn v¨n thêng

§¹i c¬ng
 Mµu Da vµ tãc do s¾c tè melanin t¹o nªn.
 Melanin b¶o vÖ da khái ¸nh s¸ng mÆt trêi.
 UV ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh sinh tæng hîp

melanin.

Nguån gèc tÕ bµo s¾c tè
 TB s¾c tè tõ mµo thÇn kinh cña líp ph«i gi÷a ®Õn thîng b×







vµo tuÇn thø 8 -10, ph¸t triÓn thµnh TB s¾c tè non vµ cuèi
cïng biÖt ho¸ thµnh TB trëng thµnh.
ChiÕm 5% -10% TB thîng b× vµ nang l«ng.
Tû lÖ 1 TB s¾c tè /10 TB t¹o sõng t¹o nªn mét ®¬n vÞ s¾c tè
thîng b×.
MËt ®é TB s¾c tè phô thuéc vµo vïng da cña c¬ thÓ: ë mÆt,
sinh dôc nam, trung b×nh 2000 TB/ mm2, th©n m×nh 800
TB/ mm2
Kh«ng cã sù kh¸c nhau vÒ sè lîng vµ mËt ®é TB s¾c tè
gi÷a ngêi da ®en vµ da tr¾ng.

Mét ®¬n vÞ TB s¾c tè cña thîng b×

S¾c tè melanin
 Ph©n lo¹i melanin: 2 nhãm chÝnh
 Eumelanin mµu ®en ®Õn n©u.
 Phaemelanin mµu n©u h¬i ®á.
 Ngoµi hai nhãm chÝnh, nhãm 3,

oxymelanin.

Qu¸ tr×nh sinh tæng hîp melanin
 Sè lîng vµ melanin h×nh thµnh tõ tyrosine trong TB


+
+
+


s¾c tè phô thuéc vµo c¸c yÕu tè ®iÒu hoµ.
Men tyrosinase xóc t¸c cho 3 P¦ kh¸c nhau:
khö hydro cña tyrosine thµnh DOPA.
Oxy ho¸ DOPA thµnh dopaquinon.
Oxy ho¸ DHI (dihydroxyindole) thµnh
indolequinone.
Melanin ®îc h×nh thµnh sÏ l¾ng ®äng trªn mét
khung protein, ®Ó t¹o thµnh c¸c h¹t melanin hoµn
chØnh.

S¬ ®å sinh tæng hîp melanin cña Jeanpaul Artonne
Phenylalanine
Phenylalanine hydroxylase
Tyrosine
Tyroxinase (melanocyte)

Dopa

Cysteine
Dopaquinone

Eumelanins

Phaeomelanins + Trichochromess

Mixed melanins

S¬ ®å qu¸ tr×nh h×nh thµnh h¹t melanin cña Sumkin vµ
Mikhaylop

. Sơ đồ quá trình phát triển các hạt melanin theo Sumkin và Mikhaylop

S¬ ®å qu¸ tr×nh t¹o h¹t melanin cña Seth J vµ Orlow

. Sơ đồ mô tả 4 giai đoạn phát triển của hạt melanin được xác định bằng kính hiển vi điện tử theo Seth J. Orlow 1999.(I, II, II, IV
các giai đoạn hình thành và phát triển của melanin. ER: lưới nội bào. G: bộ golgi. V: túi chứa men tyrosinase(T)).

VËn chuyÓn melanin tõ TB s¾c tè sang TB sõng theo CFleury,
Berard, Balme{8}

C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh sinh tæng hîp melanin
theo Jeanpaul artonne
C¸c yÕu tè m«i tr êng
Bøc x¹ tö ngo¹i

C¸c yÕu tè di truyÒn
Men tyrosin/men khö GSH

GSSG

Men khö glutathionin 

GSH

Sù ®iÒu chØnh ph¶n
håi ng îc bëi viÖc
chuyÓn giao tõ tÕ bµo
h¾c tè

Cortisone melatonin
(?)

GSH

Tyrosinase

+
MSH, ACTH
Eutrogen

Melanosome thu hót t¹o c¸c
bÉy gèc tù do

Chøc n¨ng cña melanin vµ TB S¾c tè

 Cha biÕt nhiÒu...
Qu¸ tr×nh h×nh thµnh melanin
Qu¸ tr×nh h×nh thµnh melanin
c¸c bÖnh da cã liªn quan ®Õn rèi
c¸c bÖnh da cã liªn quan ®Õn rèi
lo¹n s¾c tè
lo¹n s¾c tè
TS.
TS.
NguyÔn v¨n th êng
NguyÔn v¨n th êng
bài giảng chuyên khoa dinh dưởng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng chuyên khoa dinh dưởng - Người đăng: Trần Bá Trí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
bài giảng chuyên khoa dinh dưởng 9 10 474