Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hồ sơ tài liệu

Được đăng lên bởi tit992
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ý nghĩa
HỒ SƠ - TÀI LIỆU

Xác lập tiêu chí cần đạt được, hướng dẫn
thực hành, kết quả đã đạt được của quá
trình đảm bảo chất lượng
3 mục tiêu:
• Viết ra những gì phải làm
• Làm theo những gì đã viết
• Ghi hồ sơ (quá trình thực hiện, kết quả)

LÝ DO
• Công việc phải làm được xác định rõ và được
phê duyệt chính thức
• Các tiêu chuẩn về sản phẩm, thiết bị, nhà xưởng
dịch vụ được xác định rõ
• Là bằng chứng cho thấy các giai đoạn của qui
trình được xác nhận là thực hiện đủ, đúng trên
các loại thiết bị phù hợp
• Là nguồn tự liệu để điều tra xem xét khi có sự
cố về sản phẩm
• Là cơ sở để xem xét toàn bộ quá trình sản xuất
Æ hiệu chỉnh qui trình

Thực hiện tốt hồ sơ tài liệu là một phần chủ yếu
của hệ thống đảm bảo chất lượng. Các tài liệu
dưới dạng văn bản tránh được những sai sót khi
hướng dẫn bằng lời nói và cho phép truy tìm lại
nguồn gốc của từng lô thuốc. Các tiêu chuẩn,
công thức sản xuất, các qui trình, các thao tác
và hồ sơ lưu phải không được có sai sót và
phải sẵn sàng ở dạng văn bản. Tính rõ ràng
của các văn bản có tầm quan trọng nhất.
EC GMP Guide

- Cái gì đã làm, làm thế nào
- Đang làm cái gì, làm thế nào
ÎKế hoạch cho tương lai

Xác lập tiêu chuẩn nguyên liệu, bán
thành phẩm và thành phẩm
Qui định các qui trình sản xuất, thử
nghiệm
Hướng dẫn thực hiện (các SOP)
Cung cấp thông tin để xét duyệt xuất lô
Tra cứu khi cần thiết

1

YÊU CẦU CHUNG

YÊU CẦU CHUNG

• được thiết kế, soạn thảo, rà soát, phân
phối thận trọng
• được phê duyệt, ký tên và ghi ngày
• phù hợp với hồ sơ đăng ký thuốc
• rõ ràng: Tiêu đề, tính chất, mục tiêu + bản
sao dễ đọc
• Xem xét và cập nhật (thay thế) thường
xuyên

• Nhập dữ liệu (viết tay): rõ ràng,
không tẩy xóa được
• Mọi hoạt động liên quan đến
quá trình sản xuất có thể truy
lại dễ dàng thông qua hồ sơ
• Hồ sơ điện tử:

Yêu cầu về ghi tài liệu

Yêu cầu về ghi tài liệu

•
•
•
•

Chữ viết dễ đọc, ký tên
Dùng mực đen hay xanh không tẩy được
Không dùng bút chì, bút xóa
Điền đủ các ô trống (hoặc chữ “không áp
dụng”)
• Ghi lại những sai lệch hay bất thường
ĐÚNG VIỆC, ĐÚNG SỐ LIỆU,
ĐÚNG THỜI ĐIỂM

Các bản tiêu chuẩn
• Áp dụng: Nguyên liệu ban đầu, nguyên
liệu bao bì, sản phẩm trung gian, bán
thành phẩm, thành phẩm

Khi ghi sai
• Xóa ngang, 1 dòng, thẳng (còn đọc được)
• Không ghi điều gì thêm trên chỗ sai
• Ghi thêm thông tin đúng, phải rõ ràng
• Ký tên, ghi ngày

TÀI LIỆU SẢN XUẤT
TÀI LIỆU SẢN XUẤT GỐC

QUI TRÌNH PHA CHẾ GỐC
Dung bàn sao
Và ghi chep

Hồ sơ pha chế lô

QUI TRÌNH ĐÓNG GÓI GỐC
Dung bàn sao
Và ghi chep

Hồ sơ đóng gó...
1
H SƠ -TÀI LIU
Ý nghĩa
Xác lptiêuchícn đạt được, hướng dn
thc hành, kếtquảđã đạt đượcca quá
trình đảmbochtlượng
3 mc tiêu:
•Viếtranhng gì philàm
Làm theo nhng gì đãviết
•Ghih sơ (quá trình thchin, kếtqu)
LÝ DO
Công vicphilàmđượcxácđịnh rõ và được
phê duytchínhthc
Các tiêu chunv snphm, thiếtb, nhà xưởng
dch vụđưcxácđịnh rõ
•Làbng chng cho thy các giai đonca qui
trình được xác nhnlàthchin đủ, đúng trên
các loithiếtb phù hp
Là ngunt liu để điu tra xem xét khi có s
c v snphm
•Làcơ sởđxem xét toàn b quá trình s
nxut
Æ hiuchnh qui trình
-Cáigìđãlàm, làmthế nào
- Đang làm cái gì, làm thế nào
ÎKế hoch cho tương lai
Thchintth sơ tài liulàmtphnch yếu
cah thng đảmbochtlượng. Các tài liu
dướidng vănbntránhđượcnhng sai sót khi
hướng dnbng li nói và cho phép truy tìm li
ngungccatng lô thuc. Các tiêu chun,
công thcsnxut, các qui trình, các thao tác
và h sơ lưuphi không được có sai sót và
phisn sàng dng vănbn. Tính rõ ràng
cacácvănbncótm quan trng nht.
EC GMP Guide
Xác lptiêuchunnguyênliu, bán
thành phm và thành phm
Qui định các qui trình snxut, th
nghim
Hướng dnthchin(cácSOP)
Cung cp thông tin để xét duytxutlô
Tra cukhicnthiết
Bài giảng Hồ sơ tài liệu - Trang 2
Bài giảng Hồ sơ tài liệu - Người đăng: tit992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài giảng Hồ sơ tài liệu 9 10 105