Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng nhân sự GMP

Được đăng lên bởi tit992
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1079 lần   |   Lượt tải: 2 lần
22 October, 2013

NHÂN SỰ

22 October 2013

The quality of a product ultimately
depends on the quality of those
producing it
Sir Dereck Dunlop (1971)

(the Dunlop Committee - voluntary arrangements with the Association of
British Pharmaceutical Industry (ABPI)
22 October 2013

NỘI DUNG
• Tổ chức nhân sự, trách nhiệm
• Đào tạo
• Tình trạng sức khỏe & vệ sinh cá nhân

22 October 2013

1

22 October, 2013

SƠ ĐỐ TỔ CHỨC
NHÂN SỰ

Giám đốc

Phó Giám đốc
CHẤT LƯỢNG

Trưởng
phòng

Phó Giám đốc

Trưởng
phòng

Trưởng
phòng

KTCL

NCPT

ĐBCL

Phó Giám đốc
KINH DOANH

SẢN XUẤT

Trưởng

Trưởng

Trưởng Trưởng

Xưởng
sản xuất

Cơ điện

KHO
NL Bao
bì

TP

KHO
Kế
Thành hoạch
phẩm

TP
Kinh
Doanh
tiếp thị

22 October 2013

TỔNG
GIÁM
ĐỐC

GĐ
CHẤT
LƯỢNG

P.ĐBCL

P.KTCL

GĐ
SẢN
XUẤT

P.NCPT

Boä phaän
Saûn xuaát

Boä phaän
Cô ñieän

Boä phaän
Kho

Boä phaän
Haønh
chaùnh
Nhaân söï

22 October 2013

Basic Principles of GMP
Organization chart
• This is NOT what it
should look like

22 October 2013

2

22 October, 2013

Nguyên tắc
• Con người là nhân tố chính trong việc thiết
lập và duy trì hệ thống đảm bảo chất lượng,
sản xuất và kiểm tra chất lượng.
• Cần có đủ nhân viên có chất lượng* để
thực hiện các công việc liên quan đến SX
thuốc
• Trách nhiệm của mỗi cá nhân phải được xác
định rõ và được hiểu rõ bởi các cá nhân
khác có liên quan
• Có bản mô tả công việc cụ thể
• Tât cả mọi người đều phải hiểu rõ về các
qui tắc của GMP có ảnh hưởng đến họ
WHO GMP, Principle
22 October 2013

YÊU CẦU NHÂN SỰ
• Đủ số lượng
• Chất lượng: Có chuyên môn phù hợp với
công việc
• Có kinh nghiệm *
• Trách nhiệm phù hợp, tránh quá tảiÎ ảnh
hưởng đến chất lượng
• Có sức khỏe phù hợp với công việc
22 October 2013

Có ý thức về GMP
Được đào tạo về chuyên môn và GMP:
Đào tạo ban đầu
Đào tạo liên tục
Bao gồm các tiêu chuẩn vệ sinh
Có tinh thần tận tụy để
ủng hộ tổ chức
duy trì được tiêu chuẩn chất lượng cao
22 October 2013

3

22 October, 2013

Trách nhiệm - quyền hạn
• Có phân công trách nhiệm rõ ràng, được mô
tả trong bản mô tả công việc
• Được giao những quyền hạn nhất định để
thực thi trách nhiệm
• Tránh: việc không người làm và việc nhiều
người làm
• Có sơ đồ tổ chức nhân sự cụ thể

22 October 2013

Bản mô tả công việc
• Công việc cụ thể
• Trách nhiệm cụ thể
• Quyền hạn cụ thể
Mẫu: Mô tả công việc

22 October 2013

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
• Gồm:
• Trách nhiệm - Quyền hạn

22 October 2013

4

22 October, 2013

Trưởng bộ phận sản xuất
„ Đảm bảo sản phẩm được sản xuất và bảo quản phù
hợp với những tài...
22 October, 2013
1
22 October 2013
NHÂN S
22 October 2013
The quality of a product ultimately
depends on the quality of those
producing it
Sir Dereck Dunlop (1971)
(the Dunlop Committee - voluntary arrangements with the Association of
British Pharmaceutical Industry (ABPI)
22 October 2013
NI DUNG
•T chc nhân s, trách nhim
Đào to
•Tìnhtrng sckhe& v sinh cá nhân
Bài giảng nhân sự GMP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng nhân sự GMP - Người đăng: tit992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài giảng nhân sự GMP 9 10 583