Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Nội thần kinh

Được đăng lên bởi bsndtuan1965
Số trang: 197 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CONTENTS
LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................................ 5
TÊN MÔN HỌC: NỘI THẦN KINH ........................................................................................... 6
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................................... 8
CHƯƠNG I: KHÁM LÂM SÀNG THẦN KINH ............................................................................... 9
Bài 1:KHÁM, DẤU CHỨNG LÂM SÀNG THẦN KINH VỀ TÌNH TRẠNG Ý THỨC VÀ VẬN ĐỘNG .... 9
I. TÌNH TRẠNG Ý THỨC........................................................................................................ 9
II.TÌNH TRẠNG VẬN ÐỘNG................................................................................................. 10
CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ ................................................................................................... 18
Bài 2: KHÁM 12 ÐÔI DÂY THẦN KINH SỌ NÃO ...................................................................... 19
I. DÂY I (DÂY THẦN KINH KHỨU GIÁC- OLFACTORY NERVE) ................................................. 19
II. DÂY II (DÂY THẦN KINH THỊ GIÁC- OPTIC NERVE) .......................................................... 19
III. CÁC DÂY VẬN ÐỘNG NHÃN CẦU .................................................................................... 21
IV. DÂY V (DÂY THẦN KINH TAM THOA/ SINH BA - TRIGEMINAL NERVE) ............................... 24
V. DÂY VII (DÂY THẦN KINH MẶT - FACIAL NERVE ) ............................................................. 24
VI. DÂY VIII (DÂY THẦN KINH TIỀN ÐÌNH ỐC TAI-VESTIBULOCOCHLEAR NERVE) ................... 26
VII. DÂY IX (DÂY LƯỠI HẦU - GLOSSOPHARYGEAL NERVE) ................................................... 30
VIII. DÂY X (DÂY PHẾ VỊ - VAGUS NERVE) .......................................................................... 31
IX. DÂY XI (DÂY THẦN KINH GAI / PHỤ -ACCESSORY NERVE) ................................................ 32
X. DÂY XII (DÂY THẦN KINH HẠ THIỆT -HYPOGLOSSAL NERVE) ............................................ 33
XI. BẢNG TÓM TẮT CHẨN ÐOÁN VỊ TRÍ TỔN THƯƠNG VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY LIỆT CÁC DÂY
THẦN KINH SỌ NÃO ............................................................................................................... 34
CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ ................................................................................................... 39
Bài 3: HỘI CHỨN...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Nội thần kinh - Người đăng: bsndtuan1965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
197 Vietnamese
Bài giảng Nội thần kinh 9 10 557