Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng quản lý y tế

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 6297 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
BỘ MÔN QUẢN LÝ HỆ THỐNG Y TẾ

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ Y TẾ
(Tài liệu giảng dạy cho Cử nhân Y tế công cộng)

Hà Nội - 2010

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BPRS
BYT
CL
CLB
CPR
CSSKSS
ĐTTV
GDSK
HĐ
KH
KHHGĐ
KT – XH
PTHĐ
SDD
TCHC
TCKT
TĐTT
TP
TT
TTPC HIV/AIDS
TTYT
TƯ
UBND
VPP
VSMT
WHO
YTCC

Phương pháp xác định ưu tiên theo thang điểm cơ bản
Bộ Y tế
Chiến lược
Câu lạc bộ
Các biện pháp tránh thai
Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Đối tượng tư vấn
Giáo dục sức khỏe
Hoạt động
Kế hoạch
Kế hoạch hóa gia đình
Kinh tế - xã hội
Phân tách hoạt động
Suy dinh dưỡng
Tổ chức hành chính
Tài chính kế toán
Trao đổi thông tin
Thành phố
Trung tâm
Trung tâm phòng chống HHIV/AIDS
Trung tâm y tế
Trung ương
Ủy ban nhân dân
Văn phòng phẩm
Vệ sinh môi trường
Tổ chức y tế thế giới
Y tế công cộng

MỤC LỤC
TỔNG QUAN VỀ LẬP KẾ HOẠCH .....................................................................4
PGS. TS. Phạm Trí Dũng
ThS. Đỗ Mai Hoa
THU THẬP THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH .........................................13
ThS. Đỗ Mai Hoa
XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CAN THIỆP ....................................................27
PGS. TS. Phan Văn Tường
ThS. Đỗ Mai Hoa
ThS. Nguyễn Đức Thành
PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ TÌM NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ...................................34
PGS. TS. Phan Văn Tường
ThS. Đỗ Mai Hoa
ThS. Lê Bảo Châu
XÂY DỰNG MỤC TIÊU CAN THIỆP ................................................................44
PGS.TS. Phạm Văn Thân
ThS. Đỗ Mai Hoa
LỰA CHỌN GIẢI PHÁP.......................................................................................50
ThS. Đỗ Mai Hoa
VIẾT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG........................................................................55
PGS.TS. Phạm Văn Thân
ThS. Lê Bảo Châu
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CAN THIỆP ...........................................................62
ThS. Lê Bảo Châu
GIÁM SÁT HỖ TRỢ TRIỂN KHAI CAN THIỆP .............................................91
ThS. Đỗ Mai Hoa
THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ CAN THIỆP .........................................................110
GS. TS. Trương Việt Dũng
ThS. Đỗ Mai Hoa

TỔNG QUAN VỀ LẬP KẾ HOẠCH

MỤC TIÊU HỌC TẬP
Sau khi học xong bài này, học viên có thể:
1. Trình bày được khái niệm cơ bản về lập kế hoạch y tế
2. Trình bày được các loại kế hoạch
3. Mô tả được các cấu phần của lập kế hoạch chiến lược
4. Mô tả được các kỹ năng lập kế hoạch
5. Trình bày được các nguyên tắc trong lập kế hoạch
NỘI DUNG
1. Khái niệm về lập kế hoạch
Lập kế hoạch là một trong các chức năng cơ bản của quản lý, nhằm định ra
chương t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng quản lý y tế - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
Bài giảng quản lý y tế 9 10 176