Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP DƯỢC BỆNH VIỆN

Được đăng lên bởi hiepnguyenmtv
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài mẫu chỉ mang tính tham khảo
LỜI CẢM ƠN
“Uống nước nhớ nguồn
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”
Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc ta. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn
sâu sắc tới các thầy cô giáo đang trực tiếp giảng dạy tại: Trường Cao đẳng Dược đã
tận tình dạy dỗ, truyền đạt cho chúng em những kiến thức, bài học quý báu trong
suốt quá trình học tập vừa qua.
Em cũng xin được gửi lời cảm ơn của mình tới tập thể các cán bộ đang công tác tại
Công ty Dược cũng như các cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Công ty đã trực
tiếp hướng dẫn chỉ dạy cho em trong thời gian vừa qua tại cơ sở từ đó giúp em nắm
vững hơn những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ chuyên môn để sau này khi ra trường
dù công tác ở vị trí nào em cũng có đủ tự tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Trong thời gian thực tập vừa qua do em còn thiếu kinh nghiệm thực tế nên không
tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em kính mong nhận được sự chỉ dạy và sự giúp đỡ
của thầy cô để em hoàn thành tốt hơn bài báo cáo của mình cũng như sau này khi
bước vào nghề em được trang bị cho mình tốt hơn.
LỜI MỞ ĐẦU
Xã hội ngày càng phát triển chính vì vậy đòi hỏi học sinh, sinh viên khi ra trường
ngoài việc nắm chắc lý thuyết thì quan trọng hơn là phải biết áp dụng vào thực tế
nên học đi đôi với hành ngày càng được chú trọng, đặc biệt đối với ngành Dược một
ngành liên quan trực tiếp tới sức khỏe con người.
Sau quá trình học tập lý thuyết tại trường, được sự giới thiệu của trường Cao đẳng
Dược. Chúng em lớp Dược sỹ khóa đã có khoảng thời gian thực tập tại các đơn vị:
Bệnh viện và Công ty Cổ phần Dược.
Thời gian thực tập là quãng thời gian quý báu giúp chúng em học hỏi thêm nhiều
kiến thức và kinh nghiệm thực tế đồng thời nắm vững hơn những chức năng nhiệm
vụ.
Sau đây là bản báo cáo kết quả sau khi thực tập tại các cơ sở gồm 2 phần như sau:
PHẦN I
KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN
A- SƠ LƯỢC VỀ BỆNH VIỆN
Sơ đồ tổ chức:
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_i
mage001.gif[/IMG]

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY BỆNH VIỆN
1. Bộ máy lãnh đạo gồm:
- Giám đốc

- Phó Giám đốc
2. Các phòng chức năng gồm có 3 phòng: Phòng tổ chức hành chính, Phòng tài chính
kế toán, phòng kế hoạch tổng hợp.
3. Các khoa gồm có 6 khoa trong đó có:
+ 3 khoa lâm sàng: Khoa khám bệnh đa khoa, Kho nội bệnh nghề, Khoa phục h ồi
chức năng.
+ Khoa cận lâm sàng: Khoa chẩn đoán hình ảnh, Khoa xét nghiệm, Khoa dược, trang
thiết bị.
II. CƠ CẤU TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ NHÂN VIÊN TRONG BỆNH VIỆN
1. Tổng số cán bộ gồm có người trong đó có:
- Cán bộ Y, Cán bộ D...
Bài m u ch mang tính tham kh o
L I C M N Ơ
“U ng n c nh ngu n ướ
n qu nh k tr ng cây”Ă
ti p n i truy n th ng t t p ó c a dân t c ta. Em xin c bày t lòng bi t n Để ế đ đ đượ ế ơ
sâu s c t i các th y cô giáo ang tr c ti p gi ng d y t i: Tr ng Cao ng D c ã đ ế ườ đẳ ượ đ
t n tình d y d , truy n t cho chúng em nh ng ki n th c, bài h c quý báu trong đ ế
su t quá trình h c t p v a qua.
Em c ng xin c g i l i c m n c a mình t i t p th các cán b ang công tác t i ũ đượ ơ đ
Công ty D c c ng nh các cán b công nhân viên ang làm vi c t i Công ty ã tr c ượ ũ ư đ đ
ti p h ng d n ch d y cho em trong th i gian v a qua t i c s t ó giúp em n m ế ướ ơ đ
v ng h n nh ng ki n th c c b n v nghi p v chuyên môn sau này khi ra tr ng ơ ế ơ để ườ
dù công tác v trí nào em c ng có t tin hoàn thành t t nhi m v c a mình. ũ đủ đ
Trong th i gian th c t p v a qua do em còn thi u kinh nghi m th c t nên không ế ế
tránh kh i nh ng sai sót. Vì v y em kính mong nh n c s ch d y và s giúp đượ đỡ
c a th y cô em hoàn thành t t h n bài báo cáo c a mình c ng nh sau này khi để ơ ũ ư
b c vào ngh em c trang b cho mình t t h n.ướ đượ ơ
L I M U ĐẦ
Xã h i ngày càng phát tri n chính vì v y òi h i h c sinh, sinh viên khi ra tr ng đ ườ
ngoài vi c n m ch c lý thuy t thì quan tr ng h n là ph i bi t áp d ng vào th c t ế ơ ế ế
nên h c i ôi v i hành ngày càng c chú tr ng, c bi t i v i ngành D c m t đ đ đượ đặ đ ượ
ngành liên quan tr c ti p t i s c kh e con ng i. ế ư
Sau quá trình h c t p lý thuy t t i tr ng, c s gi i thi u c a tr ng Cao ng ế ườ đượ ườ đẳ
D c. Chúng em l p D c s khóa ã có kho ng th i gian th c t p t i các n v : ượ ượ đ đơ
B nh vi n và Công ty C ph n D c. ượ
Th i gian th c t p là quãng th i gian quý báu giúp chúng em h c h i thêm nhi u
ki n th c và kinh nghi m th c t ng th i n m v ng h n nh ng ch c n ng nhi m ế ế đồ ơ ă
v .
Sau ây là b n báo cáo k t qu sau khi th c t p t i các c s g m 2 ph n nh sau:đ ế ơ ư
PH N I
KHOA D C B NH VI NƯỢ
A- S L C V B NH VI NƠ Ư
S t ch c:ơ đồ
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_i
mage001.gif[/IMG]
I. C C U T CH C B MÁY B NH VI NƠ
1. B máy lãnh o g m: đạ
- Giám cđố
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP DƯỢC BỆNH VIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP DƯỢC BỆNH VIỆN - Người đăng: hiepnguyenmtv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP DƯỢC BỆNH VIỆN 9 10 877