Ktl-icon-tai-lieu

Bào chế thuốc

Được đăng lên bởi thanhhai120685
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1319 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LÝ THUYẾT BÀO CHẾ
I.Lý thuyết bào chế 1:
1.1.DUNG DỊCH THUỐC:
*Định nghĩa: - Theo DĐVN III, dung dịch thuốc là những chế phẩm lỏng trong suốt được điều
chế bằng các hòa tan 1 hay nhiều dc trong một dung môi hoặc một hỗn hợp dung môi thix hợp.
- Dung dịch thuốc có thể dùng trong hoặc dùng ngoài
*Ưu nhược điểm:
- Ưu điểm:
+ Hấp thụ và gây tác dụng nhanh hơn thuốc ở dạng rắn như thuốc viên, bột, cốm....
+ Một số dc ở dạng dd khi tiếp xúc với niêm mạc không gây kích ứng như khi dùng dưới dạng
rắn
Thí dụ: natri bromid, natri iodid, cloral hydrat....
- Nhược điểm:
+ Kém bền, không bảo quản được lâu
+ Bao gói cồng kềnh, vận chuyển khó khăn
* Hòa tan: Tùy theo tính chất của dc mà chọn pp hòa tan thix hơp:
- Hòa tan ở nhiệt độ thường: áp dụng cho những dc dễ hòa tan trong dung môi
+ tiến hành: - Cho dc vào dung môi thix hợp
- Khuấy cho tan đều
Thí dụ: natri clorid, glucose...
- Hòa tan ở nhiệt độ cao: Áp dụng cho dc khó tan ở nhiệt độ thường . dễ tan ở nhiệt độ cao
+ tiến hành: - Cho dc vào dung môi
- Đun nóng, khuấy hoặc lắc cho tan hết
Thí dụ: acid boric, thủy ngân II cloric ....0
* DD iod mạnh 1% ( dd Lugol): PP tạo dẫn chất dễ tan
Iod
Kali iodid
Nước cất vđ

1g
2g
100ml

- Cách làm:
+ Cân Kali iodid hòa tan trong khoảng 2 -3 ml nước cất

+ Cân iod trên mặt kín đồng hồ và cho ngay iod vào dd đậm đặc kali iodid vừa pha
+ Thêm nước cất vừa đủ thể tích trộn đều
+ Lọc trong qua bông
+ Đóng chai , dán nhãn
1.2. Siro thuốc:
* Định nghĩa: Là dd nước đường (Saccarose ) đậm đặc, có chứa các dc hoặc dịch chiết dl và các
chất thơm.Theo DĐVN III - 2002 siro phải chứa tối thiểu 60% đường trắng RE
* 2 loại:
+ Siro đơn: thành phần có saccarose ( đường kính) và nước. dùng làm chất dẫn. chất
điều vị
+ Siro thuốc: thành phần có siro đơn và dược chất, có tác dụng điều trị bệnh
* Đặc điểm:
- Siro đơn có hàm lượng đường cao nên có thể bảo quản được lâu, có tác dụng dinh dưỡng
- Siro đơn có tỷ trọng ở 20ᵒC là: 1,32 ; 1O5ᵒC là 1,26
- Nồng độ đường là 64%
- Siro thuốc giúp che dấu mùi vị khó chịu của một số hoạt chất, do đó rất thích hợp với trẻ em
*Kỹ thuật điều chế:
-PP điều chế siro đơn:
+ PP nóng:
- Ưu điểm: điều chế nhanh, hạn chế khả năng nhiễm khuẩn
- Nhược điểm:
+ Siro thu được có màu hơi vàng do đường bị caramen hóa
+ Do tiếp xúc với nhiệt đường saccarose có thể bị tạo ra
đường khử
+ PP nguội:
- Ưu điểm: + Siro không màu
+ Đường saccarose không tạo thành đường khử(đường đơn)
- Nhược điểm: Thời gian hòa tan lâu
- PP điều chế siro thuốc: 1 trong 2 cách sau:
+ Hòa tan dược chất ...

I.Lý thuyết bào chế 1:
1.1.DUNG DỊCH THUỐC:
 !" #$% &'()#*!+,"!-./ -01
&23 4 5!6701 !+)8!)90: )8!;/')90!0</'=
 !"  >!?@!+: @$0
A./ -0?)
- Ưu điểm:
BC'!DE$F7!4 DG!" HI+J.!" E0K28! ")====
BL8!," HIM0N&'<O EP00K))I M9F7MQ R.M0@.P0I
+J
QD!+02+)0!+000 #+#7+!====
- Nhược điểm:
BST)21M92UVU-./ #F
B>0 WM1EX 7?M>MY
5!@7!Z C! [ )$ \''5!!0<G'
5!H0]!-8!.^4'D % _5!!+)90
BN&$ E$)90!0</'
SC7 !-1
QD!+0 #+0# ,===
5!H0]!-8 `'D  M>!H0]!-8!.^=_!H0]!-8 
BN&$ E$)90
>MC7: #J  !&!
QD 02+0 ![7F #+0 ====a
0)I6bc#dee!If C!_!
 6
S#000 g
.P  C!E- 6aa)#
4 #$)
BFS#0005!!+MUgh)#.P  C!
Bào chế thuốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bào chế thuốc - Người đăng: thanhhai120685
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Bào chế thuốc 9 10 470