Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh học lao

Được đăng lên bởi le huu duyen
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 3933 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé y tÕ

bÖnh häc lao
S¸ch ®µo t¹o b¸c sü ®a khoa
M· sè: §. 01. z. 20
Chñ biªn: GS.TS. TrÇn V¨n S¸ng

Nhµ xuÊt b¶n y häc
Hµ néi - 2007
1

ChØ ®¹o biªn so¹n:
Vô Khoa häc vµ §µo t¹o, Bé Y tÕ
Chñ biªn:
GS.TS. TrÇn V¨n S¸ng
Tham gia biªn so¹n:
BSCKII. Ng« Ngäc Am
TS. Lª Ngäc H−ng
BSCKI. Mai V¨n Kh−¬ng
BSCKII. NguyÔn Xu©n Nghiªm
ThS. TrÇn ThÞ Xu©n Ph−¬ng
GS.TS. TrÇn V¨n S¸ng
PGS.TS. §inh Ngäc Sü
Th− ký biªn so¹n:
ThS. TrÇn ThÞ Xu©n Ph−¬ng
Tham gia tæ chøc b¶n th¶o:
ThS. PhÝ V¨n Th©m
BS. NguyÔn Ngäc ThÞnh

© B¶n quyÒn thuéc Bé y tÕ (Vô Khoa häc vµ §µo t¹o)

2

lêi giíi thiÖu

Thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc, Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o vµ Bé Y
tÕ ®· ban hµnh ch−¬ng tr×nh khung ®µo t¹o b¸c sÜ ®a khoa. Bé Y tÕ tæ chøc
biªn so¹n tµi liÖu d¹y - häc c¸c m«n c¬ së, chuyªn m«n vµ c¬ b¶n chuyªn
ngµnh theo ch−¬ng tr×nh trªn nh»m tõng b−íc x©y dùng bé s¸ch chuÈn trong
c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc y tÕ.
S¸ch Néi bÖnh lý, phÇn BÖnh lao ®−îc biªn so¹n dùa trªn ch−¬ng tr×nh
gi¸o dôc cña Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi trªn c¬ së ch−¬ng tr×nh khung ®· ®−îc
phª duyÖt. S¸ch ®−îc c¸c Nhµ gi¸o giµu kinh nghiÖm vµ t©m huyÕt víi c«ng
t¸c ®µo t¹o biªn so¹n theo ph−¬ng ch©m: kiÕn thøc c¬ b¶n, hÖ thèng, néi dung
chÝnh x¸c, khoa häc; cËp nhËt c¸c tiÕn bé khoa häc, kü thuËt hiÖn ®¹i vµ thùc
tiÔn ViÖt Nam.
S¸ch Néi bÖnh lý, phÇn BÖnh lao ®· ®−îc Héi ®ång chuyªn m«n thÈm
®Þnh s¸ch vµ tµi liÖu d¹y - häc chuyªn ngµnh b¸c sÜ ®a khoa cña Bé Y tÕ thÈm
®Þnh vµo n¨m 2006; lµ tµi liÖu d¹y - häc ®¹t chuÈn chuyªn m«n cña ngµnh Y tÕ
trong giai ®o¹n 2006 - 2010. Trong qu¸ tr×nh sö dông s¸ch ph¶i ®−îc chØnh lý,
bæ sung vµ cËp nhËt.
Bé Y tÕ xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c Nhµ gi¸o, c¸c chuyªn gia cña Bé m«n
Lao, Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi ®· dµnh nhiÒu c«ng søc hoµn thµnh cuèn s¸ch
nµy; c¶m ¬n PGS.TS Ph¹m Long Trung vµ TS TrÇn Quang Phôc ®· ®äc, ph¶n
biÖn ®Ó cuèn s¸ch ®−îc hoµn chØnh kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n
lùc y tÕ.
LÇn ®Çu xuÊt b¶n, chóng t«i mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña ®ång
nghiÖp, c¸c b¹n sinh viªn vµ c¸c ®éc gi¶ ®Ó lÇn xuÊt b¶n sau ®−îc hoµn thiÖn
h¬n.
Vô khoa häc vµ ®µo t¹o
Bé y tÕ

3

Lêi nãi ®Çu

S¸ch Néi bÖnh lý - phÇn BÖnh lao do tËp thÓ c¸n bé gi¶ng d¹y cña Bé
m«n Lao, Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi biªn so¹n. Môc tiªu cña s¸ch lµ cung cÊp
nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ bÖnh häc lao, ch−¬ng tr×nh chèng lao ë n−íc ta cho
sinh viªn hÖ b¸c sü ®a khoa. S¸ch còng lµ tµi liÖu tham kh¶o cho c¸c häc viªn
sau ®¹i häc. C¸c bµi gi¶ng ®Òu thèng nhÊt cã c¸c phÇn: Môc tiªu, néi dung,
c©u hái l−îng gi¸. Nh− ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh học lao - Người đăng: le huu duyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
Bệnh học lao 9 10 720