Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh Tiểu đường

Được đăng lên bởi boombitan
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 2396 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
Những điều quý vị cần biết

1

ENGLISH/VIETNAMESE

Contents
Chapter	
	

Index

		

Foreword

		

Introduction	

1		

What is diabetes	

2		

Types of diabetes 	

		

Type 1 diabetes	

		

Type 2 diabetes	

		

Gestational diabetes	

3		

Risk factors	

4		

The Diabetes Health Care Team 	

5		

Annual Cycle of Care	

6		

Healthy Eating for Diabetes	

7		

What’s in food?		

8		

Common Questions about Food and Diabetes	

9		

Diabetes and Alcohol	

10		

Physical activity	

11		

Oral Medications 	

12		

Insulin 	

13		

Blood Glucose (Sugar) Monitoring 	

14		

Short Term Complications – Hypoglycaemia 	

15		

Short term complications – high blood glucose (sugar) level (hyperglycaemia,
	 DKA, HONK/HHS, and sick days)	

16		

Chronic complications	

17		

Diabetes and your feet

18		

Diabetes and Pregnancy	

19		

Diabetes and Your Emotions	

20		

Diabetes and Driving	

21		

Diabetes and Travel	

22		

Need an Interpreter? 	

23		

National Diabetes Services Scheme (NDSS) 	

24		

Australian Diabetes Council 	

2

Nội dung
Chương	
	

Mục lục

		

Lời nói đầu

		

Giới thiệu	

1		

Bệnh tiểu đường là gì	

2		

Các loại tiểu đường 	

		

Tiểu đường loại 1	

		

Tiểu đường loại 2	

		

Tiểu đường thai kỳ	

3		

Các yếu tố rủi ro 	

4		

Nhóm chăm sóc tiểu đường 	

5		

Chu kỳ chăm sóc hàng năm	

6		

Chế độ ăn uống lành mạnh cho bệnh tiểu đường	

7		

Thức ăn có chứa những gì?		

8		

Những câu thường hỏi về thức ăn và bệnh tiểu đường	

9		

Bệnh tiểu đường và rượu	

10		

Hoạt động thể chất	

11		

Các loại thuốc uống 	

12		

Insulin 	

13		

Theo dõi đường glucose trong máu 	

14		

Các biến chứng cấp tính – Chứng giảm đường huyết (Hypoglycaemia) 	

15		
Các biến chứng cấp tính – chứng tăng đường huyết (hyperglycaemia, DKA,
		HONK/HHS, và các ngày bệnh)	
16		

Các biến chứng mãn tính	

17		

Bệnh tiểu đường và bàn chân quý vị

18		

Bệnh tiểu đường và việc mang thai	

19		

Bệnh tiểu đường và cảm xúc của quý vị	

20		

Bệnh tiểu đường và việc lái xe	

21		

Bệnh tiểu đường và việc đi du lịch	

22		

Quý vị cần Thông dịch viên? 	

23		

Chương trình Quốc gia các Dịch vụ về bệnh Tiểu đường (NDSS) 	

24		

Hội Tiểu đường Úc châu 	

3

	

Foreword
Diabetes –What you need to know has been written for people with diabetes and for people
who would like to learn more about the condition.
Health professionals with skills an...
1



Bệnh Tiểu đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh Tiểu đường - Người đăng: boombitan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Bệnh Tiểu đường 9 10 498