Ktl-icon-tai-lieu

Các giai đoạn trẻ em

Được đăng lên bởi hoangthuytrangtrang
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 1210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÁC GIAI ÀOAÅN PHAÁT TRIÏÍN CUÃA TREÃ

1

MUC
Å LUÅC

CAÁC GIAI ÀOAÅN PHAÁT TRIÏÍN TÊM LYÁ CUÃA TREÃ ..........................4
Têm lyá treã trûúác vaâ sau khi sinh......................................................... 5
Nuå cûúâi hoâa nhêåp xaä höåi.......................................................................8
Con baån vaâ phong caách riïng cuãa beá................................................... 9
Tòm hiïíu têm lyá treã em....................................................................... 10
Têm lyá lûáa tuöíi êëu nhi (1 - 3 tuöíi)..................................................... 12
Têm lyá lûáa tuöíi nhi àöìng (3 - 7 tuöíi) ................................................. 14
Têm lyá lûáa tuöíi thiïëu nhi (7 - 11 tuöíi) ..............................................16
Têm lyá treã khi cha meå ly hön............................................................. 22
Thuá nuöi............................................................................................... 24
Chûáng suy nhûúåc ................................................................................ 26
CAÁC GIAI ÀOAÅN PHAÁT TRIÏÍN SINH LYÁ CUÃA TREÃ ....................... 28
Nhûäng dêëu hiïåu caãnh baáo treã chêåm phaát triïín ............................... 29
Trùæc nghiïåm: Baån biïët gò vïì sûå phaát triïín cuãa treã?......................... 33
Àaáp aán trùæc nghiïåm kiïën thûác vïì sûå phaát triïín cuãa beá .................. 37
Con töi bõ luân û? .................................................................................. 42CAÁC GIAI ÀOAÅN PHAÁT TRIÏÍN CUÃA TREÃ

2

Laâm sao biïët chùæc rùçng con töi phaát triïín bònh thûúâng? ................ 43
Giai àoaån tûå chùm soác baãn thên........................................................45
Sau àoá treã phaát triïín thïë naâo?...........................................................47
Ngön ngûä trong nùm àêìu tiïn ...........................................................49
Khaã nùng tûå chùm soác úã tuöíi têåp ài .................................................. 50
Giuáp àúä beá trong tûâng giai àoaån phaát triïín ..................................... 54
Sûå phaát triïín cuãa treã 12 thaáng tuöíi .................................................. 59
Con töi coá phaát triïín bònh thûúâng khöng?........................................62
Phaát triïín têm thêìn vêån àöång chung ............................................... 64
SÛÅ PHAÁT TRIÏÍN CUÃA TREÃ ...............
CAÁC GIAI ÀOAÅN PHAÁT TRIÏÍN CUÃA TREÃ 1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
M
M
M
U
U
U
Å
Å
Å
C
C
C
L
L
L
U
U
U
Å
Å
Å
C
C
C
CAÁC GIAI ÀOAÅN PHAÁT TRIÏÍN TÊM LYÁ CUÃA TREÃ ..........................4
Têm lyá treã trûúác vaâ sau khi sinh......................................................... 5
Nuå cûúâi hoâa nhêåp xaä höåi.......................................................................8
Con baån vaâ phong caách riïng cuãa beá...................................................9
Tòm hiïíu têm lyá treã em....................................................................... 10
Têm lyá lûáa tuöíi êëu nhi (1 - 3 tuöíi).....................................................12
Têm lyá lûáa tuöíi nhi àöìng (3 - 7 tuöíi).................................................14
Têm lyá lûáa tuöíi thiïëu nhi (7 - 11 tuöíi) ..............................................16
Têm lyá treã khi cha meå ly hön............................................................. 22
Thuá nuöi............................................................................................... 24
Chûáng suy nhûúåc................................................................................26
CAÁC GIAI ÀOAÅN PHAÁT TRIÏÍN SINH LYÁ CUÃA TREÃ.......................28
Nhûäng dêëu hiïåu caãnh baáo treã chêåm phaát triïín...............................29
Trùæc nghiïåm: Baån biïët gò vïì sûå phaát triïín cuãa treã?.........................33
Àaáp aán trùæc nghiïåm kiïën thûác vïì sûå phaát triïín cuãa beá ..................37
Con töi bõ luân û?..................................................................................42
Các giai đoạn trẻ em - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giai đoạn trẻ em - Người đăng: hoangthuytrangtrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Các giai đoạn trẻ em 9 10 197