Ktl-icon-tai-lieu

các nhóm kháng sinh

Được đăng lên bởi Cát Trắng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5 nhóm kháng sinh
CÁC NHÓM KHÁNG SINH
Nhóm β lactam các penicilin:
Penicilin,Methicilin,Ampicilline, Amoxicilline, Cloxacilline, Sultamicillin,
Piperacilline, Imipenem
Nhóm β lactam các cephalosporin:
Thế hệ 1: Cefadroxil, Cephalexin, Cefalothin, Cephazolin
Thế hệ 2: Cefaclor
Thế hệ 3: Cefixime, Ceftriaxone, Cefuroxime, Cefixime, Ceftazidime, Cefotaxime,
Cefpodoxime
Nhóm tetracyclin:
Tetracycline, Doxycyline, Clotetracyclin, Oxytetracyclin, Minocyclin, hexacyclin.
Nhóm aminosid :
Amikacin, Tobramycin, Neomycin, Gentamycin, Kanamycin, Streptomycin.
Nhóm macrolid:
Azithromycin, Roxithromycin, Erythromycin, rovamycin, Clarithromycin,
Spiramycin,
Nhóm lincosamid:
Lincomycin, Clindamycin
Nhóm quinolon:
Acid nalidixic, lomefloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, levofloxacin,
Gatifloxacin, Moxifloxacin,
Pefloxacin, Sparfloxacin,
Nhóm 5- nitro- imidazol:
Clotrimazole, Metronidazole, Tinidazole, Secnidazole, Miconazole, ornidazole.
Nhóm sulfamid:
Sulfaguanidin, Sulfamethoxazol, Sulfadiazin, Sulfasalazin
các nhóm kháng sinh - Người đăng: Cát Trắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
các nhóm kháng sinh 9 10 965