Ktl-icon-tai-lieu

Các yếu tố liên quan phát sinh trầm cảm người cao tuổi

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Y HQC VIET NAM THANG 2 - SO 1/2014
la 203,1. Cu'dng dp nhiem cac loai giun deu d
miTc nhe.
- Phan loai cu'dng dp n h i l m cho thay chii yeu la
nhiem nhe (giun dua: 91,7%; giun tdc: 100%;
giun toe: 75,4%); nhiem trung binh thap (giun
dua: 8,3%; giun mdc: 22,8%); chi cd 1 tru'dng
hdp nhiem giun mdc nang (1,8%).
Vt. KIEN NGH]
Tuyen truyen van dpng cac hd gia dinh trong
xa, xay du'ng va sir dung ho xi ket hdp ve sinh,
tien tdi tirng bu'dc xda bd thdi quen phdng ue
biTa bai ra rupng, de dang ton tai d nhieu ngu'di
trong xa; thu'dng xuyen sir dung giay/dep/iing
khi lam dong/vu'dn; ve sinh an uong, thire hien
uong thuoc tay giun djnh ky 1 - 2 lan/nam [5]..,
Quan trpng hdn ca la lam the nao de phong ngira
khong bi nhiem giun san va dae biet fidn ca la de
tranh tai nhiem vi nu'dc ta khi hau nhiet ddi, moi
tru'dng thuan ldi de giun san phat trien, ben canh
dd mpt sd thdi quen an cac thi/c pham song: goi
ca, tiet canh, bd tai...an cac loai rau thiiy sinh
cdn song, rau sa lach xoong, rau sdng. Cu'dng
quyet loai bd nhUng tap quan chu'a hdp ve sinh,
phai an chin, uong sdi (nu'dc nau sdi de ngudi),
xir ly cac chat thai sach se (khdng phdng ue bira
bai), Phai dam bao 3 sach: an sach, udng

sach, 6 sach. Rira tay thu'dng xuyen tru'dc khi
an, sau khi di ve sinh, dac biet tru'dc khi che bien
cac mdn an, chuan bi cdm, trai cay, tru'dc khi an
nen rifa sach, got vd [6].
TAI LIEU T H A M KHAO
1. Abram.S.Benenson (1995), So tay kiem scat
cac benh truyen nhiem, Hiep dong Hoa Ky, Nxb Y
hoc. Ha NOI.
2. Bp mon Ky sinh trung - tru'dng Dai hpc Y Ha
Npi (2007), Ky sinh triing y hoc, Nxb Y hoc, Ha
Ngi.
3. Nguyen Viet Hoa (1998), Nghien c&u anh hu'dng
cua nhiem giun moc tdi thieu mau d phu nif co
thai, phu nO' cho con bu, Luan an thac sy y hpc.
Hoc vien Quan y.
4. Dang Thj Cam Thach (2006), Bao cao hoat
dong dl/ an phong chong giun sin WHO tat khoa
2004-2005, Vien Sot ret-Ky sinh triing ~ Con triing
Trung u'Ong, Ha Noi.
-J. Nguyen Duy Toan (2000), Xac benh giun san
chu yeu hien nay va cac hoat dong phdng chong
giun san ciia Vien SR-K5T-CT Tif", Thong tin
phong chong benh sot ret va cac benh ky sinh
trung, Vien SR-KST&CT Ha Npi.
6. To chCrc Y te the gidi (2000), Hi/dng dan cong
tac phong chdng cac benh giun truyen qua dat va
tbieu mau do giun, Nxb Y hpc Ha Noi.

CAC YEU TO LIEN QUAN PHAT SINH TRAM CAM NGU^ai CAO TUOI
Nguyen V a n D i i n g *

T6M TAT
Cho den nay d Viet Nam chua co mot nghien ciru
h? thong nao ve cac yeu to lien quan den roi loan tram
cam 6 ngu'di cao tuoi!. Muc tieu: Mo t...
Y HQC VIET
NAM
THANG 2 -
SO
1/2014
la
203,1.
Cu'dng dp nhiem cac loai giun deu d
miTc
nhe.
- Phan loai cu'dng dp nhilm cho thay
chii
yeu la
nhiem nhe (giun dua:
91,7%;
giun tdc: 100%;
giun toe: 75,4%); nhiem trung binh thap (giun
dua:
8,3%; giun mdc: 22,8%); chi cd 1 tru'dng
hdp nhiem giun mdc nang (1,8%).
Vt. KIEN NGH]
Tuyen truyen van dpng cac hd gia dinh trong
xa,
xay du'ng va sir dung ho xi ket hdp ve
sinh,
tien tdi tirng bu'dc xda bd thdi quen phdng ue
biTa
bai ra rupng, de dang ton tai d nhieu ngu'di
trong xa;
thu'dng
xuyen sir dung
giay/dep/iing
khi lam
dong/vu'dn;
ve sinh an uong, thire hien
uong thuoc tay giun djnh ky 1 - 2 lan/nam
[5]..,
Quan trpng hdn ca la lam the nao de phong ngira
khong bi nhiem giun san va dae biet
fidn
ca la de
tranh tai nhiem vi nu'dc ta khi hau nhiet ddi, moi
tru'dng thuan ldi de giun san phat
trien,
ben canh
dd mpt sd thdi quen an cac
thi/c
pham song: goi
ca,
tiet canh, bd
tai...an
cac loai rau thiiy sinh
cdn song, rau sa lach xoong, rau sdng. Cu'dng
quyet loai bd
nhUng
tap quan chu'a hdp ve
sinh,
phai an
chin,
uong sdi (nu'dc nau sdi de ngudi),
xir ly cac chat thai sach se (khdng phdng ue bira
bai),
Phai dam bao 3 sach: an sach, udng
sach,
6
sach. Rira tay thu'dng xuyen tru'dc khi
an,
sau
khi
di ve
sinh,
dac biet tru'dc khi che bien
cac mdn an, chuan
bi
cdm,
trai
cay, tru'dc khi an
nen
rifa
sach, got vd [6].
TAI LIEU THAM
KHAO
1.
Abram.S.Benenson
(1995),
So tay kiem scat
cac benh truyen nhiem, Hiep dong Hoa Ky, Nxb Y
hoc.
Ha
NOI.
2.
Bp mon Ky sinh trung - tru'dng Dai hpc Y Ha
Npi (2007), Ky sinh triing y hoc, Nxb Y hoc, Ha
Ngi.
3. Nguyen Viet Hoa (1998), Nghien
c&u
anh hu'dng
cua nhiem giun moc
tdi
thieu mau d phu
nif
co
thai,
phu
nO'
cho con bu, Luan an thac sy y
hpc.
Hoc vien Quan y.
4. Dang Thj Cam Thach (2006), Bao cao hoat
dong dl/
an
phong chong giun sin
WHO
tat khoa
2004-2005, Vien Sot ret-Ky sinh triing ~ Con triing
Trung
u'Ong,
Ha
Noi.
-J.
Nguyen Duy Toan (2000), Xac benh giun san
chu yeu
hien
nay va cac hoat dong phdng chong
giun san
ciia
Vien SR-K5T-CT Tif", Thong
tin
phong chong benh sot ret va cac benh ky sinh
trung,
Vien SR-KST&CT
Ha
Npi.
6. To
chCrc
Y te the gidi (2000),
Hi/dng
dan cong
tac phong chdng cac benh giun truyen qua dat va
tbieu
mau do giun, Nxb Y hpc Ha Noi.
CAC YEU TO LIEN QUAN PHAT SINH TRAM CAM
NGU^ai
CAO TUOI
Nguyen Van Diing*
T6M
TAT
Cho den nay
d Viet
Nam chua co mot nghien ciru
h?
thong nao ve cac yeu to lien quan den
roi
loan tram
cam
6
ngu'di cao
tuoi!.
Muc
tieu:
Mo ta cac yeu to
lien
lien quan den
roi
loan tram cam
d ngird]
cao
tuoi,
Phu'dng
ph^p:
Mo ta,
tien
ciru cd sir dung cac trac
nghiem tam ly ho
trO.
Ket qua: Trong 45 benh nhan
tr^m
c^m
d ngu'di cao
tuoi
tir 60
tuoi
trd
len.
Benh
nhSn
trong nhom nghien ciru
chii
yeu song d viing
n6ng thon vdi (54%).
Chii
yeu la benh nhan co nhan
cdch hu'dng ngi - khong on dinh (80%). Cac yeu to lien
quan den hoan canh song: song
hai ong
ba (42,2%),
song Cling con chau 28,9%. Cac yeu to con
cai,
ngUdi
than:
con cai bat hoa 8,9%, ngirdi than om, chet
(6,7%),
Cac yeu to tir
vO,
chong: VO chong bat hoa,
vO
chong bi benh nang cung chiem 2,2%. Cac yeu to xa
hgi:
Kinh
te khong on dinh (15,6%), ve huU (4,4%).
Cac yeu to ban
than:
thay
doi
cho d (6,7%), c6 dOn,
goa (22,2%). Cac benh
cO
the kem theo:
tim
mach
(33,3%),
CO xuong khdp (20%),
tieu
hoa (17,8%).
Ket Luan: sang chan tam
(y
la nguyen nhan thu'dng
gap dan den
roi
loan tram cam d
ngudi
cao
tuoi.
benh
nhan
CO
trieu chirng rat da dang nen khi chan doan dl
bd sot hoac nham. Can du'dc nhan
biet
de chan doan
va
dieu
tri thoa dang
*
Vl$n
Slit khoe Tam than Benh
vien Bach Mai
Phan
bl$n
khoa hpc:
PGS.
TS Tran Hud Binh
Các yếu tố liên quan phát sinh trầm cảm người cao tuổi - Trang 2
Các yếu tố liên quan phát sinh trầm cảm người cao tuổi - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các yếu tố liên quan phát sinh trầm cảm người cao tuổi 9 10 479