Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang hồi sức cấp cứu

Được đăng lên bởi bsndtuan1965
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ViÖn báng quèc gia
Khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc
-----***-----

CÈm nang
håi søc cÊp cøu

Hμ néi – 2003

2

môc lôc
C«ng thøc tÝnh to¸n vµ c¸c ®¬n vÞ ®o

Trang
01

C«ng thøc vµ ®¬n vÞ ®o th−êng dïng

04

§iÒu chØnh rèi lo¹n n−íc - ®iÖn gi¶i

08

C©n b»ng kiÒm toan- khÝ m¸u (blood gas)

09

DiÖn tÝch c¬ thÓ theo chiÒu cao vµ c©n nÆng

12

C¸c h»ng sè sinh lý b×nh th−êng cña trÎ em.

13

KiÓm so¸t glucose m¸u b»ng Insulin

14

Ph©n lo¹i h«n mª theo b¶ng ®iÓm Glasgow

15

§Þnh nghÜa suy ®a t¹ng

16

C¸c quy tr×nh kü thuËt
1. Ph¸c ®å cÊp cøu sèc ph¶n vÖ

17

2. Ph©n lo¹i møc ®é báng

18

3. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña håi søc dÞch thÓ

19

trong ®iÒu trÞ sèc báng
4. R¹ch ho¹i tö

20

5. Nu«i d−ìng qua sonde bÖnh nh©n báng nÆng

21

6. Héi chøng ®¸p øng viªm hÖ thèng – SIRS

22

7. C¸c yÕu tè nguy c¬ g©y nhiÔm nÊm huyÕt

23

8. YÕu tè nguy c¬ viªm phæi do thë m¸y

24

9. ChÈn ®o¸n tæn th−¬ng phæi cÊp (ALI)

25

vµ Suy h« hÊp cÊp tiÕn triÓn (ARDS)
10. Ph©n biÖt suy thËn chøc n¨ng vµ thùc thÓ

26

11. Ph¸c ®å xö trÝ c¬n t¨ng huyÕt ¸p

27

12. Xö trÝ trµo ng−îc- hÝt ph¶i dÞch d¹ dµy

28

13. Ph¸c ®å xö trÝ Phï phæi cÊp huyÕt ®éng

29

14. Ph¸c ®å ®iÒu trÞ Uèn v¸n

30

15. Xö trÝ c¬n ®éng kinh kÐo dµi (liªn tôc)

31

3

16. T¨ng ¸p lùc néi sä

32

17. H«n mª t¨ng ¸p lùc thÈm thÊu

33

do ®¸i th¸o ®−êng
18. Xö trÝ C¬n hen phÕ qu¶n nÆng

34

19. Xö trÝ C¬n ®au th¾t ngùc.

35

20. Xö trÝ nhåi m¸u c¬ tim.

36

21. Hót dÞch phÕ qu¶n.

37

22. Thë oxy trong th«ng khÝ tù nhiªn.

38

23. ChuÈn bÞ dông cô më khÝ qu¶n.

39

24. Kü thuËt më khÝ qu¶n.

40

25. Theo dâi vµ ch¨m sãc sau më khÝ qu¶n

41

26. §Æt néi khÝ qu¶n vµ ch¨m sãc

42

27. Tai biÕn vµ biÕn chøng cña ®Æt néi khÝ qu¶n

43

28. Kü thuËt ®o ¸p lùc tÜnh m¹ch trung t©m ( CVP )

44

29. §Æt catheter vµo c¸c tÜnh m¹ch lín

45

30. §Æt catheter tÜnh m¹ch c¶nh trong ë trÎ em.

47

31. Rót bá catheter – CÊy ®Çu catheter.

48

32. Chäc hót mµng ngoµi tim.

49

4

c«ng thøc vμ ®¬n vÞ ®o th−êng dïng
1. Quy ®æi ®¬n vÞ ®o:
mg/l = mmol/l x nguyªn tö l−îng
- K = mmol x 39
- Na = mmol x 23
- Ca = mmol x 40
- Cl = mmol x 35.5
- 1g KCL cho 13 mmol Kali [1/(39 + 35,5) = 0,013]
- 1g NaCl cho 17mmol Natri (1/(23 + 35,5) = 0,017)
- 1g CaCl2 cho 13,2 mmol Canxi [1/40 +71) = 0,0132]
NhiÖt ®é: Celsius/Fahrenheit: 0F = (0C x 1,8) + 32
1000C = 2120F
00C = 320F
Träng l−îng: 1 ounce (oz) = 28,35g
1kg = 2,205 pound (lb); 1pound (lb) = 0,454 kg
ƒ Pound = [A (kg) + 0,1 xA] x 2
ƒ Kg = [A (pound) – 0,1x A] / 2
Dung tÝch: 1 gallon (gal) = 4,546 lÝt
ChiÒu...
ViÖn báng quèc gia
Khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc
-----***-----
CÈm nang
håi søc cÊp cøu
Hμ néi – 2003
Cẩm nang hồi sức cấp cứu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang hồi sức cấp cứu - Người đăng: bsndtuan1965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Cẩm nang hồi sức cấp cứu 9 10 302