Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang y khoa thực hành

Được đăng lên bởi tyttrungan
Số trang: 271 trang   |   Lượt xem: 373 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CAÅM NANG
Y KHOA
THÖÏC HAØNH

NGUYEÃN MINH TIEÁN
Bieân soaïn

LÔØI GIÔÙI THIEÄU

CAÅM NANG
Y KHOA
THÖÏC HAØNH

N

gaøy nay, song song vôùi söï ñi leân cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi, con
ngöôøi cuõng quan taâm nhieàu hôn ñeán vaán ñeà söùc khoûe cuûa

baûn thaân. Y hoïc laø moät kho taøng kieán thöùc roäng lôùn maø nhaân
loaïi phaûi maát raát nhieàu coâng söùc ñeå nghieân cöùu. Cô theå chuùng ta
laø moät boä maùy tinh vi. Caùc boä phaän, chi tieát nhoû trong boä maùy ñoù
hoaït ñoäng phoái hôïp vôùi nhau raát nhòp nhaøng, döôùi söï ñieàu khieån
cuûa boä naõo. Khi coù baát cöù boä phaän naøo trong cô theå bò taùc ñoäng
xaáu bôùi caùc taùc nhaân beân trong hoaëc beân ngoaøi, ñeàu seõ daãn ñeán
söï khoù chòu cho cô theå ôû caùc möùc ñoä khaùc nhau.
Cuoán saùch “Caåm nang y khoa thöïc haønh” thöïc söï laø moät cuoán
caåm nang ñeå tra cöùu deã daøng nhöõng beänh lyù thoâng thöôøng, khi
coù moät boä phaän naøo ñoù trong cô theå bò truïc traëc. Saùch daøy hôn
500 trang, ñöôïc boá cuïc thaønh nhieàu phaàn chi tieát veà haàu heát
nhöõng beänh lyù thöôøng gaëp ôû caùc heä thoáng trong cô theå, nhö beänh
ôû maét, beänh ôû tai muõi hoïng, beänh ôû heä tim maïch, beänh ôû ñöôøng
hoâ haáp... Moãi beänh lyù laïi ñöôïc trình baøy thaønh ba phaàn cuï theå:

NHAØ XUAÁT BAÛN Y HOÏC

nguyeân nhaân, chaån ñoaùn vaø caùch ñieàu trò. Ñaëc bieät, saùch naøy
coøn coù nhöõng phaàn rieâng noùi veà caùc vaán ñeà ñoái vôùi treû sô sinh

Caåm nang y khoa thöïc haønh
vaø treû nhoû, caùc vaán ñeà veà giôùi tính, höôùng daãn caùc bieän phaùp keá
hoaïch hoùa gia ñình...
Cuoán saùch ñöôïc vieát vôùi lôøi vaên coâ ñoïng, ngaén goïn, suùc tích
vaø deã hieåu, raát phuø hôïp vôùi ñoâng ñaûo baïn ñoïc ôû caùc löùa tuoåi,
ngaønh ngheà khaùc nhau, laø moät taøi lieäu ñaëc bieät höõu ích trong

Lôøi noùi ñaàu

phaïm vi gia ñình, coù theå duøng vaøo vieäc tham khaûo cuõng nhö
thöïc haønh.
Nhaø xuaát baûn Y hoïc ñaùnh giaù cao vaø xin traân troïng giôùi thieäu
vôùi quyù vò ñoäc giaû.
NHAØ XUAÁT BAÛN Y HOÏC

C

aùch ñaây vaøi naêm, chuùng toâi coù bieân soaïn vaø giôùi
thieäu cuøng ñoäc giaû quyeån “Caåm nang söùc khoûe gia
ñình”,(1) vôùi nhöõng thoâng tin cô baûn caàn thieát vaø höõu ích
trong vieäc baûo veä söùc khoûe gia ñình, nghóa laø nhöõng gì maø
moãi ngöôøi ñeàu coù theå töï laøm ñöôïc vaø caàn thieát phaûi laøm
ñeå baûo veä toát söùc khoûe cho baûn thaân vaø nhöõng ngöôøi thaân
trong gia ñình khi coù nhöõng vaán ñeà veà söùc khoûe. Thoâng
tin phaûn hoài töø ñoäc giaû sau khi quyeån saùch ñöôïc löu...
CAÅM NANG
Y KHOA
THÖÏC HAØNH
Cẩm nang y khoa thực hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang y khoa thực hành - Người đăng: tyttrungan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
271 Vietnamese
Cẩm nang y khoa thực hành 9 10 660