Ktl-icon-tai-lieu

Cấp cứu trẻ ngạt nước

Được đăng lên bởi le huu duyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1964 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGAÏT NÖÔÙC
I. ÑAÏI CÖÔNG:
Ngaït nöôùc laø tai naïn thöôøng gaëp ôû treû em. Nöôùc vaøo phoåi laøm thay ñoåi
surfactan gaây xeïp phoåi, phuø phoåi, suy hoâ haáp, thieáu oxy naõo, daãn ñeán phuø naõo
vaø taêng aùp löïc noäi soï. Khoaûng 10% treû ngaït nöôùc khoâng coù hít nöôùc vaøo phoåi
do phaûn xaï co thaét thanh moân.
Tieân löôïng tuøy thuoäc vaøo thôøi gian chìm trong nöôùc vaø bieän phaùp sô cöùu.
II. CHAÅN ÑOAÙN:
1. Coâng vieäc chaån ñoaùn:
a) Hoûi beänh:
 Hoaøn caûnh phaùt hieän, loaïi nöôùc gaây ngaït (maën, ngoït, ñoä dô).
 Thôøi gian chìm trong nöôùc.
 Tình traïng treû luùc ñöa ra khoûi maët nöôùc.
 Sô cöùu ban ñaàu.
b) Laâm saøng :
 Ñöôøng thôû thoâng hay khoâng, nhòp thôû, möùc ñoä khoù thôû, maïch, huyeát aùp,
nhieät ñoä.
 Phoåi: ran phoåi, phuø phoåi.
 Tri giaùc.
 Khaùm thaàn kinh: löu yù chaán thöông ñaàu vaø coät soáng coå.
c) Caän laâm saøng :
 Coâng thöùc maùu.
 Ion ñoà.
 X-quang phoåi.
 Khí maùu: neáu hoân meâ, suy hoâ haáp.
III. ÑIEÀU TRÒ:
1. Nguyeân taéc ñieàu trò:
 Hoài söùc tim phoåi cô baûn.
 Ñieàu trò trieäu chöùng vaø bieán chöùng.
 Phoøng ngöøa vaø ñieàu trò boäi nhieãm.
2. Sô cöùu ban ñaàu:
 Ngay khi vôùt naïn nhaân khoûi maët nöôùc laäp töùc thöïc hieän hoài söùc cô baûn: thoåi
ngaït, aán tim. Khoâng toán thôøi gian cho vieäc soác nöôùc. Ñoäng taùc hoài söùc cô
baûn phaûi ñöôïc tieán haønh tieáp tuïc treân ñöôøng vaän chuyeån.
 Taát caû caùc tröôøng hôïp ngaït nöôùc caàn ñöôïc ñöa ñeán cô sôû y teá.
 Caùc tröôøng hôïp caàn nhaäp vieän:
- Beänh nhaân ngöng thôû hoaëc coù hoài söùc cô baûn ngay khi vôùt leân.
- Thôøi gian chìm trong nöôùc laâu.
- Suy hoâ haáp hoaëc hoân meâ.
3. Ñieàu trò taïi beänh vieän:

3.1. Beänh nhaân tænh, khoâng khoù thôû:
Do coù khaû naêng xuaát hieän suy hoâ haáp thöù phaùt, caàn ñöôïc theo doõi taïi beänh
vieän trong 24 giôø.
3.2. Beänh nhaân tænh keøm khoù thôû (thôû nhanh, co loõm ngöïc):
 Cung caáp oxygen, duy trì SaO2 > 95%.
 Thôû CPAP neáu thaát baïi oxy, hoaëc phuø phoåi.
3.3. Beänh nhaân hoân meâ coù hoaëc khoâng ngöng thôû
 Thoâng ñöôøng thôû, hoã trôï hoâ haáp:
Cho thôû oxy duy trì SaO2 92-96%.
Thôû CPAP neáu thaát baïi vôùi oxy hoaëc phuø phoåi.
Ñaët noäi khí quaûn giuùp thôû vôùi PEEP töø 4-10 cm H2O.
 Ñieàu trò phuø phoåi (xem phaùc ñoà phuø phoåi caáp).
 Ñieàu trò soác: caàn ño CVP ñeå quyeát ñònh ñieàu trò. Giöõ CVP töø 7 – 10 cmH2O
CVP thaáp < 5 cmH2O: truyeàn Lactated Ringer 20ml/kg/giôø, neáu thaát baïi
truyeàn cao phaân töû.
CVP bình thöôøng: thuoác vaän maïch D...
Cấp cứu trẻ ngạt nước - Người đăng: le huu duyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cấp cứu trẻ ngạt nước 9 10 213