Ktl-icon-tai-lieu

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Được đăng lên bởi Dương Thanh Tùng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 5246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Cán bộ chính sách cấp xã nộp hồ sơ giải quyết chế độ tại Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ; nếu đầy
đủ, hợp lệ thì viết biên nhận; nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh
hồ sơ. Sau đó chuyển tới Phòng Lao động - TBXH để giải quyết theo quy định của pháp
luật.
- Bước 2. Phòng Lao động TBXH tiến hành kiểm tra, xác nhận hồ sơ và chuyển hồ
sơ lên Sở Lao động TBXH tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.
- Bước 3. Đến ngày hẹn, cán bộ chính sách UBND cấp xã đến trực tiếp Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện để nhận kết quả.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Danh sách trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi yêu cầu cấp (lần đầu), cấp lại và đổi Thẻ
khám bệnh, chữa bệnh -theo phụ lục 01 do UBND cấp xã lập và đề nghị (bản chính).
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động TBXH, UBND cấp
huyện.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ
8. Lệ phí (nếu có): Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
Danh sách trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi yêu cầu cấp (lần đầu), cấp lại và đổi
Thẻ khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 2).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;
- Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;
- Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ Lao động TBXH
về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6
tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.

PHỤ LỤC 2.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Ủy ban nhân dân xã, phường......
Huyện, quận.................................
Tỉnh, thành phố............................

DANH SÁCH TRẺ EM
Từ 0 đến dưới đủ 72 tháng tuổi Yêu cầu cấp (lần đầu), cấp lại và đổi
Thẻ khám bệnh, chữa bệnh.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2008)

TT

Họ và tên

Ngày Giới tính
tháng
năm
sinh

Nơi
Họ tên
thường mẹ (cha Cấp (lần Cấp lại Đổi thẻ
đầu)
trú/nơi hoặc
đang ngư...
PHỤ LỤC 2.
Ủy ban nhân dân xã, phường......
Huyện, quận.................................
Tỉnh, thành phố............................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
DANH SÁCH TRẺ EM
Từ 0 đến dưới đủ 72 tháng tuổi Yêu cầu cấp (lần đầu), cấp lại và đổi
Thẻ khám bệnh, chữa bệnh.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2008)
TT Họ và tên Ngày
tháng
năm
sinh
Giới tính
Nơi
thường
trú/nơi
đang
sinh
sống
Họ tên
mẹ (cha
hoặc
người
giám hộ)
Cấp (lần
đầu)
Cấp lại Đổi thẻ Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tổng cộng
Ghi chú: Thẻ thuộc đối tượng nào (cấp lần đầu, cấp lại, đổi Thẻ) thì tích dấu nhân vào cột đó.
…, ngày … tháng … năm 200…
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Người đăng: Dương Thanh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 9 10 639