Ktl-icon-tai-lieu

Châm cứu học 1 Phan Quang Chí Hiều

Được đăng lên bởi thiengiac0712
Số trang: 308 trang   |   Lượt xem: 1273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé y tÕ

Ch©m cøu häc
(tËp 1)
S¸ch ®µo t¹o B¸c sÜ y häc cæ truyÒn
M∙ sè: §.08.Z.21
Chñ biªn:
PGS. TS. Phan quan chÝ hiÕu

Nhµ xuÊt b¶n y häc
Hµ néi - 2007
1

ChØ ®¹o biªn so¹n:
Vô Khoa häc & §µo t¹o, Bé Y tÕ
biªn so¹n:
PGS. TS. Phan Quan ChÝ HiÕu

Tham gia tæ chøc b¶n th¶o:
ThS. PhÝ V¨n Th©m

© B¶n quyÒn thuéc Bé Y tÕ (Vô Khoa häc vµ §µo t¹o)

2

Lêi giíi thiÖu
Thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc, Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o vµ Bé Y
tÕ ®· ban hµnh ch−¬ng tr×nh khung ®µo t¹o b¸c sÜ y häc cæ truyÒn. Bé Y tÕ tæ
chøc biªn so¹n tµi liÖu d¹y - häc c¸c m«n c¬ së, chuyªn m«n vµ c¬ b¶n chuyªn
ngµnh theo ch−¬ng tr×nh trªn nh»m tõng b−íc x©y dùng bé s¸ch chuÈn trong
c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc y tÕ.
S¸ch Ch©m cøu häc tËp 1 ®−îc biªn so¹n dùa trªn ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc
cña Tr−êng §¹i häc Y D−îc thµnh phè Hå ChÝ Minh trªn c¬ së ch−¬ng tr×nh
khung ®· ®−îc phª duyÖt. S¸ch ®−îc PGS. TS. Phan Quan ChÝ HiÕu, mét nhµ
gi¸o giµu kinh nghiÖm vµ t©m huyÕt víi c«ng t¸c ®µo t¹o biªn so¹n theo ph−¬ng
ch©m: kiÕn thøc c¬ b¶n, hÖ thèng, néi dung chÝnh x¸c, khoa häc; cËp nhËt c¸c
tiÕn bé khoa häc, kü thuËt hiÖn ®¹i vµo thùc tiÔn ViÖt Nam.
S¸ch Ch©m cøu häc tËp 1 ®· ®−îc Héi ®ång chuyªn m«n thÈm ®Þnh s¸ch
vµ tµi liÖu d¹y - häc chuyªn ngµnh b¸c sÜ y häc cæ truyÒn cña Bé Y tÕ thÈm ®Þnh
vµo n¨m 2006. Bé Y tÕ ban hµnh lµm tµi liÖu d¹y - häc ®¹t chuÈn chuyªn m«n
cña ngµnh Y tÕ trong giai ®o¹n 2006 - 2010. Trong qu¸ tr×nh sö dông, s¸ch ph¶i
®−îc chØnh lý, bæ sung vµ cËp nhËt.
Bé Y tÕ xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS. TS. Phan Quan ChÝ HiÕu ®· dµnh
nhiÒu c«ng søc hoµn thµnh cuèn s¸ch nµy; c¶m ¬n GS. Hoµng B¶o Ch©u vµ GS.
NguyÔn Tµi Thu ®· ®äc, ph¶n biÖn ®Ó cuèn s¸ch ®−îc hoµn chØnh kÞp thêi phôc
vô cho c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc y tÕ.
LÇn ®Çu xuÊt b¶n, chóng t«i mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña ®ång
nghiÖp, c¸c b¹n sinh viªn vµ c¸c ®éc gi¶ ®Ó lÇn xuÊt b¶n sau ®−îc hoµn thiÖn h¬n.

Vô khoa häc vµ ®µo t¹o
Bé Y tÕ

3

4

Lêi nãi ®Çu
S¸ch Ch©m cøu häc (tËp I) lµ tµi liÖu häc tËp dµnh cho sinh viªn chuyªn khoa y häc cæ
truyÒn (YHCT). Tµi liÖu häc tËp nµy kh«ng chØ phôc vô cho c¸c b¸c sÜ chuyªn khoa ch©m
cøu, chuyªn khoa §«ng y mµ cßn lµ tµi liÖu häc tËp quan träng cho nh÷ng häc viªn mong
muèn t×m hiÓu vÒ §«ng y (nãi chung) vµ ch©m cøu (nãi riªng).
S¸ch ®−îc tr×nh bµy theo 3 ch−¬ng:
− Ch−¬ng 1: Häc thuyÕt kinh l¹c
− Ch−¬ng 2: Ph−¬ng ph¸p hµo ch©m
− Ch−¬ng 3: Ph−¬ng ph¸p ch©m cøu kh¸c
Ch−¬ng I: ®Ò cËp ®Õn toµn bé häc thuyÕt Kinh l¹c cña YHCT. Häc thuyÕt Kinh l¹c lµ
mét trong nh÷ng lý thuyÕt c¬ b¶n cña YHC...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Châm cứu học 1 Phan Quang Chí Hiều - Người đăng: thiengiac0712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
308 Vietnamese
Châm cứu học 1 Phan Quang Chí Hiều 9 10 371