Ktl-icon-tai-lieu

Chăm sóc tâm thần phân liệt tại nhà

Được đăng lên bởi Dung Nguyễn Thị
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1367 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH
TÂM THẦN PHÂN LIỆT TẠI GIA ĐÌNH Ở NAM ĐỊNH

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thị Dung
Đơn vị chủ trì: Bộ môn Tâm – Thần kinh.
Mã số: …..

NAM ĐỊNH 2014

BỘ Y TẾ

2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH
TÂM THẦN PHÂN LIỆT TẠI GIA ĐÌNH Ở NAM ĐỊNH

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thị Dung
Những người tham gia: CN Nguyễn Thị Lý
CN. Đỗ Thị Hiền
CN. Vũ Thị Nhung
Người hướng dẫn: TS. Trương Tuấn Anh
Đơn vị chủ trì: Bộ môn Tâm – Thần kinh
Cơ quan quản lý: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 6 năm 2014
Tổng kinh phí thực hiện đề tài

NAM ĐỊNH 2014

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
TTPL

Tâm thần phân liệt

NB

Người bệnh

NCS

Người chăm sóc

TYT

Trạm y tế

BVSK

Bảo vệ sức khỏe

4
MỤC LỤC
TÓM TẮT ĐỀ TÀI......................................................................................................7
ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................................... 8
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU...................................................................11
1.1. Đại cương về bệnh tâm thần phân liệt.......................................................................................11
1.2. Triệu chứng và phân loại bệnh tâm thần phân liệt.................................................................11
1.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tâm thần phân liệt.......................................................................12
1.4. Đặc điểm tiến triển lâm sàng của bệnh.....................................................................................13
1.5. Chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt.................................................................................13
1.6. Gia đình với người bệnh tâm thần phân liệt............................................................................15
1.7. Hướng dẫn chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt tại gia đình.........................................16
1.8. Mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần Việt Nam..................................................................19
1.9. Dịch tễ học bệnh tâm thần phân liệt, công tác triển khai chương trình mục tiêu quốc gia
Bảo vệ sức khỏe tâm thần tại cộng đồng tại Nam Định.................................................................19
1.10. Một số nghiên cứu về chăm sóc, ...
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ
THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH
TÂM THẦN PHÂN LIỆT TẠI GIA ĐÌNH Ở NAM ĐỊNH
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thị Dung
Đơn vị chủ trì: Bộ môn Tâm – Thần kinh.
Mã số: …..
NAM ĐỊNH 2014
BỘ Y TẾ
1
Chăm sóc tâm thần phân liệt tại nhà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chăm sóc tâm thần phân liệt tại nhà - Người đăng: Dung Nguyễn Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Chăm sóc tâm thần phân liệt tại nhà 9 10 436