Ktl-icon-tai-lieu

Chiếu sáng tiết kiệm

Được đăng lên bởi 01647452493
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hot động v H tr Tiết kim Năng lượng cho các Doanh nghip nh và va ti Vit Nam
Tieát kieäm ñieän trong chieáu saùng
Söû duïng heä thoáng chieáu saùng hieäu quaû
THÀNH VIÊN D ÁN
Tham gia :
Các doanh nghip va và nh trong khuôn kh d án PECSME
Ch trì:
Ban Qun lý D án PECSME
65B Tô Hiến Thành, Qun Hai Bà Trưng, Hà Ni
Trung tâm Nghiên cu và Phát trin v Tiết kim Năng lượng - ENERTEAM
273 Đin Biên Ph, Qun 3, Tp. H Chí Minh.
H thng chiếu sáng trong phân xưởng sn xut
Toùm taét
Chiếu sáng là mt ng dng quan trng phc v
rng rãi cho các hot động sinh hot, sn xut và
kinh doanh. Mt h thng chiếu sáng tt và hp lý
không nhng to ra mt môi trường sng và làm
vic an toàn, thun li và thân thin, mà còn góp
phn quan trng trong vic tiết kim đin hiu qu.
Hin nay, có nhiu công ngh mang li hiu qu
chiếu sáng cao và tiết kim năng lượng. Trong
nhng hot động v h tr Tiết kim năng lượng
cho các doanh nghip va và nh, Trung tâm
Enerteam đã tiến hành tư vn, lp đặt trình din
các h thng chiếu sáng hiu qu và hp lý. Năng
lượng tiết kim đạt được t 25-30% đin năng tiêu
th cho mc đích chiếu sáng. Độ sáng tăng thêm
góp phn giúp người lao động b
o v sc khe,
tâm lý thoi mái khi làm vic và sn phm ít b li.
Chiếu sáng tiết kiệm - Trang 2
Chiếu sáng tiết kiệm - Người đăng: 01647452493
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chiếu sáng tiết kiệm 9 10 904