Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển hóa glucid

Được đăng lên bởi Huế Phạm
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 5638 lần   |   Lượt tải: 15 lần
CHUYỂN HÓA
GLUCID
Thạc sỹ Đường Thị Hồng Diệp
Bộ môn Sinh hóa
Khoa Y
ĐHYD TP HCM

MỤC TIÊU
1. Mô tả được bằng sơ đồ những con đường CH
chính của Glucid
2. Xác định được vai trò tạo năng và tạo hình của
Glucid qua con đường HDP và HMP:
- Phân tích được bằng sơ đồ chi tiết các gđ của
con đường HDP với sự tham gia của các
enzym. Tính được năng lượng tạo thành.
- Phân tích được 2 gđ của con đường HMP, đặc
biệt là sự tạo thành NAPH, H+ và ribose 5P
- Ý nghĩa, mối liên quan giữa HDP và HMP

MỤC TIÊU
3. Trình bày được CH của Fructose,
Galactose, acid Uronic
4. Xác lập được mối quan hệ giữa CH của
Glucid, Lipid, Protid qua sự tân tạo Glucid
5. Nêu được mối q/h và đặc điểm CH Glucid
ở các mô.
6. Trình bày được nguồn gốc, sự điều hòa
và những thay đổi bệnh lý của đường
huyết.

Dàn bài
I.Đại cương:
Tổng quát về CH Glucid ở ĐV
CH trung gian của Glucid trong TB
Một số thuật ngữ
II.Thoái hóa Glucid theo con đường HDP
III.Thoái hóa theo con đường HMP
IV.Tổng hợp Glucid
V.Một số con đường CH khác
VI.Quan hệ và đặc điểm CH Glucid ở các mô
VII.Điều hòa CH Glucid

I.Đại cương (1)
I.1.Tổng quát về CH Glucid ở ĐV:
- Nguồn Glucid:
Glucid chiếm lượng lớn trong TĂ hàng ngày.
- TV: TB, saccarose, maltose, glucose, fructose
- ĐV: Lactose (sữa), glycogen (gan,cơ)
-Tiêu hóa Glucid:
thủy phân
-

PS, OS
„

MS

Enzym: hydrolase tiêu hóa gồm
„ α-endoglucosidase:α-amylase
„ disacaridase:

maltase, lactase, oligosacaridase
…gắn trên màng TB niêm mạc ruột non.

I.Đại cương (2)
-

Tiêu hóa:
-

-

ở đv là α-amylase:
-

-

miệng → ruột non → tá tràng → hỗng tràng.
α- 1,4 glucanohydrolase

Glucid → Oligosacarid, maltooligosacarid,
isomaltose → Glucose.

Vị trí của alpha amylase
„
„
„
„
„

E.C.3.-.-.- Hydrolases.
E.C.3.2.-.- Glycosylases.
E.C.3.2.1.- Glycosidases, i.e. enzymes
hydrolyzing O- and S-glycosyl
E.C.3.2.1.1 Alpha-amylase.
Reaction: Endohydrolysis of 1,4-alpha-glucosidic linkages
in oligosaccharides and polysaccharides.
Other name(s): 1,4-alpha-D-glucan glucanohydrolase.
Glycogenase.
Comments: Acts on starch, glycogen and related
polysaccharides and oligosaccharides in a random manner;
reducing groups are liberated in the alpha-configuration.

α – amylase nước bọt

Amylopectin

SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT CHUYỂN HÓA GLUCID
Ruột non
Tinh bột

Máu

αAmylase
Maltose, Maltotriose,
Ose ≠
Maltase
G+G
Saccarose
Saccarase
F+G
Lactose
Lactase
Gal + G
Tiêu hóa

Cơ và các mô khác

Gan

TG
Glycogen

Glycogen
G

G

G

G6P
Chất
khác

CO2
H 2O

Lactat

HẤP THỤ GLUCID
Ống Ruột

Tế bào

Máu

Niêm mạc ruộ...
CHUY
CHUY
N H
N H
Ó
Ó
A
A
GLUCID
GLUCID
Th
Th
c
c
s
s
Đư
Đư
ng
ng
Th
Th
H
H
ng
ng
Di
Di
p
p
B
B
môn
môn
Sinh
Sinh
h
h
ó
ó
a
a
Khoa
Khoa
Y
Y
ĐHYD TP HCM
ĐHYD TP HCM
Chuyển hóa glucid - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển hóa glucid - Người đăng: Huế Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Chuyển hóa glucid 9 10 530