Ktl-icon-tai-lieu

CT Sọ não

Được đăng lên bởi Anh Vu Tran
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẮT LỚP VI TÍNH SỌ NÃO

BM Chẩ
Chẩn Đoá
Đoán Hì
Hình Ảnh
ĐHYD Cầ
Cần Thơ

MỤC TIÊU
1)

Chỉ
Chỉ đị
định chụ
chụp cắ
cắt lớ
lớp vi tí
tính (CT) sọ
sọ não.

2)

Phim bì
bình thườ
thường ở các lá
lát hì
hình cơ bả
bản.

3)

Phim bấ
bất thườ
thường: má
máu tụ
tụ, dậ
dập não, phù
phù
não, nứ
nứt và
và vỡ xương sọ
sọ, xuấ
xuất huyế
huyết,
nhồ
nhồi má
máu.

1

2

3

ĐẬM ĐỘ
ĐỘ

Vôi (1000HU)
Mô mềm
Nước (0)
Mỡ (-60 HU)
Khí (-1000 HU)

DIỄ
DIỄN TẢ
TẢ ĐẬM ĐỘ
ĐỘ

Giảm đậm độ
Đồng đậm độ
Tăng đậm độ

4

PHIM CT
Hình định vị

Hình CT

Khung hình
Họ -tên
Nam--Nữ
Nam
chụ
ch
ụp
S ố ID
ROI
kV, mAs
S#
W/L

Bệ nh việ
Bệ
vi ện
Ng à y
Ngà

Các thông số

5

GIẢ
GIẢI PHẪ
PHẪU
HÌNH ẢNH SỌ
SỌ NÃO
Lát cắ
cắt qua não thấ
thất IV.
Lát cắ
cắt qua não thấ
thất III.
Lát cắ
cắt qua thân não thấ
thất bên.
Lát cắ
cắt vù
vùng trên não thấ
thất.

6

7

8

9

Chẩ
Chẩn đoá
đoán hì
hình ảnh
Các mố
mốc giả
giải phẫ
phẫu trên CT sọ
sọ:

10

Liềm não
Thùy trán
Tuyến yên

Lưng yên
Thùy thái dương
Bể trước cầu não
Xương chủm
Não thất IV
Tiểu não

Liềm não
Thùy trán
Rãnh Sylvius
Rãnh Sylvius
Thùy thái dương

Bể trên yên
Cầu não
Lều tiểu não
Não thất IV
Tiểu não

11

Thùy trán

Rãnh liên bán cầu
Não thất III
Bể liên cuống não
Cuống não
Tiểu não

Sừng trán não
thất bên
Nhân đuôi
Chi trước
bao trong
Rãnh Sylvius

Nhân đậu
Não thất III
Rãnh Sylvius
Thùy đảo

Cống Sylvius
Củ não sinh tư
Bể quanh củ não
sinh tư
Tiểu não

12

Sừng trán
não thất bên
Nhân đậu

Nhân đuôi
Vách trong
suốt
Bể trên tiểu
não

Chi sau
bao trong
Đồi thị

Thùy nhộng

Thùy chẩm

Thùy trán
Sừng trước
não thất bên

Thể chai
Thùy đính

Đám rối
mạch mạc
Đám rối
mạch mạc
Sừng sau não
thất bên

13

Liềm não
Trung tâm
bán bầu dục

Bất thường

14

Chấn thương sọ não

Chỉ
Chỉ đị
định chụ
chụp CT CTSN
Theo W. Danert :
Mất ý thứ
thức.
Dấu hiệ
hiệu tổ
tổn thương thầ
thần kinh khu trú
trú.
Thay đổ
đổi tì
tình trạ
trạng tinh thầ
thần.
Nghi ngờ
ngờ tụ máu nộ
nội sọ
sọ.
Nghi ngờ
ngờ vỡ nền sọ
sọ.
Vỡ lún sọ
sọ.
Tổn thương xuyên thấ
thấu (đạn).

15

Chỉ
Chỉ đị
định chụ
chụp CT CTSN
Theo David A. Lisle :
Nứt xương sọ
sọ.
Ý thứ
thức lơ mơ/
mơ/ suy giả
giảm.
Các dấ
dấu hiệ
hiệu thầ
thần kinh khu trú
trú hoặ
hoặc ngấ
ngất.
Hôn mê, kè
kèm theo hay không kè
kèm theo chấ
chấn thương.
thương.
Ý thứ
thức trở
trở nên xấ
xấu hơn hay gia tăng thêm cá
các dấ
dấu
thầ
thần kinh.
Lú lẫn hoặ
hoặc thay đổ
đổi thầ
thần kinh khá
khác sau 6 – 8 giờ
giờ.
Gãy hở
hở hoặ
hoặc lú
lún vòm sọ
sọ.
Các dấ
dấu hiệ
hiệu củ
của vỡ
vỡ nền sọ
sọ(ví
(ví dụ: chả
chảy má
máu, d...
C
C
T L
T L
P VI T
P VI T
Í
Í
NH S
NH S
O
O
BM Ch
BM Ch
n Đo
n Đo
á
á
n H
n H
ì
ì
nh
nh
nh
nh
ĐHYD C
ĐHYD C
n Thơ
n Thơ
M
M
C TIÊU
C TIÊU
1)1)
Ch
Ch
đ
đ
nh ch
nh ch
p c
p c
t l
t l
p vi t
p vi t
í
í
nh (CT) s
nh (CT) s
o.
o.
2)2)
Phim b
Phim b
ì
ì
nh thư
nh thư
ng
ng
c
c
á
á
c l
c l
á
á
t h
t h
ì
ì
nh cơ b
nh cơ b
n.
n.
3)3)
Phim b
Phim b
t thư
t thư
ng: m
ng: m
á
á
u t
u t
, d
, d
p não, ph
p não, ph
ù
ù
o, n
o, n
t v
t v
à
à
v
v
xương s
xương s
, xu
, xu
t huy
t huy
ế
ế
t,
t,
nh
nh
i m
i m
á
á
u.
u.
CT Sọ não - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CT Sọ não - Người đăng: Anh Vu Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
CT Sọ não 9 10 389