Ktl-icon-tai-lieu

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT

Được đăng lên bởi Nguyễn Tuân
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2270 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT
Số tiết:
Người biên soạn:

2
Ths. Thân Trọng Quang

Mục tiêu chuyên biệt:
Sau khi học xong bài này học viên có khả năng:
1. Trình bày đặc điểm chính về sinh học của ký sinh trùng số rét
Câu số: 2,3,4,19,20,21,22,29,30
2. Mô tả các giai đoạn trong chu kỳ vô giới và hữu giới của ký sinh trùng sốt rét.
Câu số:8,15,16,17,18,23,24,25,26,27,28.
3. So sánh sự khác nhau về chu kỳ của P.falciparum và P.vivax.
Câu số:1,5,6,7,9,10,11,12,13,14.
TESTS BLUEPRINT:
STT Mục tiêu
Tỷ lệ test (%)
1
Mục tiêu: 1
30.00
2
Mục tiêu:2
36.67
3
Mục tiêu:3
33.33
Tổng

Tổng số test
9
11
10
30

Loại Test: MCQ
9
11
10
30

Hãy chọn và khoanh tròn vào chữ cái đứng ở đầu một ý đúng nhất cho câu hỏi từ 1
đến 30:
(Thời gian trả lời cho mỗi câu hỏi 1 phút)
1. Loại Plasmodium thường không gây sốt rét tái phát xa ở Việt Nam:
A. P. falciparum
C. P. ovale
B. P. vivax
D. P. malariae
1a
2. Thể nào sau đây không thể phát triển ở cơ thể của muỗi:
A. Thể giao bào
C. Thể giao tử
B. Thể thoa trùng
D. Thể phân liệt
2d
3. Thể nào sau đây không thấy trong cơ thể người:
A.Thể giao bào
C. Thể giao tử
B.Thể thoa trùng
D. Thể phân liệt
3c
4. Thể nào sau đây không thấy ký sinh trong hồng cầu:
A. Thể giao bào
C. Thể tư dưỡng
B. Thể thoa trùng
D. Thể phân liệt
4b
5. Loại Plasmodium sinh sản nhanh nhất và nhiều nhất trong giai đoạn chu kỳ hồng cầu:
A. P. falciparum
C. P. malariae
B. P. ovale
D. P. vivax
5a
6. Loại Plasmodium nào thường gây sốt rét ác tính:
A. P. falciparum
C. P. malariae

B. P. ovale
D. P. vivax
6a
7. Loại Plasmodium thường gây ra dịch rầm rộ nguy hiểm :
A. P. falciparum
C. P. malariae
B. P. ovale
D. P. vivax
7a
8. Giai đoạn chu kỳ sinh sản hữu giới của Plasmodium ở muỗi Anopheles phụ thuộc chủ
yếu vào:
A. Loại muỗi Anopheles
C. Thức ăn của muỗi
B. Lượng giao bào vào muỗi
D. Nhiệt độ tự nhiên
8d
9. Loại Plasmodium có thời gian tồn tại ngắn nhất ở người là:
A. P. falciparum
C. P. ovale
B. P. vivax
D. P. malariae
9a
10. Loại Plasmodium nào sau có thể ngủ:
A. P. falciparum
C. P. berghei
B. P. vivax
D. P. relictum
10b
11. Loại Plasmodium có thời gian thoa trùng tồn tại ở gan ngắn nhất là:
A. P. falciparum
C. P. ovale
B. P. vivax
D. P. malariae
11c
12. Loại Plasmodium nào hay gặp ở Việt Nam:
A. P. falciparum
C. P. berghei
B. . P. malariae
D. P. relictum
12a
13. Loại Plasmodium nào hay gặp ở Việt Nam:
A. P. vivax
C. P. berghei
B. P. malariae
D. P. relictum
13a
14 Loại Plasmodium nào ở Việt Nam là đặc trưng của tái phát xa:
A. P. vivax
C. P. falciparum
B. P. be...
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT
Số tiết: 2
Người biên soạn: Ths. Thân Trọng Quang
Mục tiêu chuyên biệt:
Sau khi học xong bài này học viên có khả năng:
1. Trình bày đặc điểm chính về sinh học của ký sinh trùng số rét
Câu số: 2,3,4,19,20,21,22,29,30
2. Mô tả các giai đoạn trong chu kỳ vô giới và hữu giới của ký sinh trùng sốt rét.
Câu số:8,15,16,17,18,23,24,25,26,27,28.
3. So sánh sự khác nhau về chu kỳ của P.falciparum và P.vivax.
Câu số:1,5,6,7,9,10,11,12,13,14.
TESTS BLUEPRINT:
STT Mục tiêu Tỷ lệ test (%) Tổng số test Loại Test: MCQ
1 Mục tiêu: 1 30.00 9 9
2 Mục tiêu:2 36.67 11 11
3 Mục tiêu:3 33.33 10 10
Tổng 30 30
Hãy chọn và khoanh tròn vào chữ cái đứng ở đầu một ý đúng nhất cho câu hỏi từ 1
đến 30:
(Thời gian trả lời cho mỗi câu hỏi 1 phút)
1. Loại Plasmodium thường không gây sốt rét tái phát xa ở Việt Nam:
A. P. falciparum C. P. ovale
B. P. vivax D. P. malariae
1a
2. Thể nào sau đây không thể phát triển ở cơ thể của muỗi:
A. Thể giao bào C. Thể giao tử
B. Thể thoa trùng D. Thể phân liệt
2d
3. Thể nào sau đây không thấy trong cơ thể người:
A.Thể giao bào C. Thể giao tử
B.Thể thoa trùng D. Thể phân liệt
3c
4. Thể nào sau đây không thấy ký sinh trong hồng cầu:
A. Thể giao bào C. Thể tư dưỡng
B. Thể thoa trùng D. Thể phân liệt
4b
5. Loại Plasmodium sinh sản nhanh nhất và nhiều nhất trong giai đoạn chu kỳ hồng cầu:
A. P. falciparum C. P. malariae
B. P. ovale D. P. vivax
5a
6. Loại Plasmodium nào thường gây sốt rét ác tính:
A. P. falciparum C. P. malariae
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT - Người đăng: Nguyễn Tuân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT 9 10 267