Ktl-icon-tai-lieu

đánh giá hiệu quả điều trị gút bằng Natri Bicarbonat

Được đăng lên bởi Manh Trieu
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1983 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

NGUYỄN THU TRANG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ
BỆNH GÚT BẰNG
NATRI BICARBONAT

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
BÁC SỸ ĐA KHOA

HÀ NỘI – 2007

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
NGUYỄN THU TRANG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ
BỆNH GÚT BẰNG
NATRI BICARBONAT

Chuyên ngành: Nội khoa
Mã số: 60.72.20

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
BÁC SỸ ĐA KHOA
Người hướng dẫn khoa học
TS. NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

HÀ NỘI - 2007

Lêi cam ®oan

T«i xin cam ®oan ®· thùc hiÖn qu¸ tr×nh lμm luËn v¨n mét c¸ch khoa häc,
chÝnh x¸c vμ trung thùc.
C¸c kÕt qu¶, sè liÖu cã trong luËn v¨n nμy ®Òu cã thËt, thu ®−îc trong qu¸
tr×nh nghiªn cøu cña chóng t«i vμ ch−a ®¨ng t¶i trªn bÊt kú tμi liÖu khoa häc
nμo.
Hμ Néi, 05 - 2007

NguyÔn Thu Trang

Lêi c¸m
¬n
Nh©n dÞp hoμn thμnh luËn v¨n nμy, t«i xin ch©n thμnh c¸m ¬n
Ban gi¸m hiÖu, Phßng ®μo t¹o ®¹i häc, Bé m«n néi tr−êng §¹i häc Y
Hμ Néi
®· gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh lμm luËn v¨n.
T«i xin ®−îc bμy tá lêi c¶m ¬n ch©n thμnh vμ s©u s¾c ®Õn TiÕn
sÜ NguyÔn ThÞ Ngäc Lan - Phã chñ nhiÖm bé m«n Néi §¹i häc Y Hμ
Néi, phã chñ nhiÖm khoa C¬ X−¬ng Khíp BÖnh viÖn B¹ch Mai ng−êi ®· tËn t×nh d¹y dç vμ truyÒn ®¹t nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u
cho t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tμi. Sù h−íng dÉn nhiÖt t×nh cña
c« ®· gióp cho t«i nh÷ng kiÕn thøc quý b¸u ®Ó hoμn thμnh luËn v¨n
nμy.
T«i xin ch©n thμnh c¶m ¬n c¸c thÇy c«, b¸c sü khoa C¬ X−¬ng
Khíp BÖnh viÖn B¹ch Mai, Kho l−u tr÷ hå s¬ vμ phßng KÕ ho¹ch
Tæng hîp BÖnh viÖn B¹ch Mai ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho t«i hoμn
thμnh luËn v¨n nμy.
T«i xin ch©n thμnh c¶m ¬n Th¹c sü. B¸c sü Hoμng V¨n Dòng, b¸c

sü chuyªn khoa C¬ X−¬ng Khíp BÖnh viÖn B¹ch Mai, ng−êi ®·
gióp ®ì

tËn t×nh vμ cïng t«i ®¸nh gi¸ c¸c dÊu hiÖu l©m sμng trªn bÖnh nh©n
®Ó
®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ nghiªn cøu.
T«i xin bμy tá lßng biÕt ¬n, t×nh c¶m yªu th−¬ng s©u s¾c ®Õn «ng
bμ, cha mÑ vμ gia ®×nh ®· dμnh cho t«i t×nh th−¬ng v« bê bÕn, sù ch¨m
sãc vμ ®éng viªn ®Ó t«i cã ®iÒu kiÖn häc tËp, phÊn ®Êu vμ tr−ëng thμnh
nh− ngμy h«m nay.
Cuèi cïng, t«i xin ch©n thμnh c¶m ¬n b¹n bÌ t«i, nh÷ng ng−êi
lu«n bªn c¹nh chia sÎ, ®éng viªn vμ gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh häc
tËp vμ hoμn thμnh luËn v¨n nμy.
Hμ Néi 05 - 2007

NguyÔn Thu Trang

MỤC LỤC
Lời cam đoan
Lời cám ơn
Mục lục
Danh mục các bảng
Danh mục các hình
Danh mục chữ viết tắt
Đặt vấn đề

1

Chương 1: Tổng quan

3

1.1 Đại cương bệnh gút

3

1.2 Các giai đoạn lâm sàng

8

1.3 Chẩn đoán bệnh gút

12

1.4 Điều trị bệnh gút

13

1.5 Natri bicarbonat và bệnh...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
NGUYỄN THU TRANG
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ
BỆNH GÚT BẰNG
NATRI BICARBONAT
KHOÁ
LUẬN TỐT NGHIỆP
BÁC
SỸ
ĐA
KHOA
HÀ NỘI –
2007
đánh giá hiệu quả điều trị gút bằng Natri Bicarbonat - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đánh giá hiệu quả điều trị gút bằng Natri Bicarbonat - Người đăng: Manh Trieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
đánh giá hiệu quả điều trị gút bằng Natri Bicarbonat 9 10 12