Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục thuốc gây nghiện

Được đăng lên bởi nguyenbao222
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 835 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phô lôc I
Danh môc thuèc g©y nghiÖn
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè: 10/2010/TT-BYT ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2010
cña Bé trëng Bé Y tÕ)
STT Tªn quèc tÕ Tªn khoa häc
1.
Acetyl dihydrocodein
(5 , 6 )- 4,5- epoxy-3- methoxy-17 methyl-
morphinan-6-olacetat
2.
Alfentanil
(N-1-2-(4-ethyl-4,5- dihydro-5-oxo-1 H-tetrazol-1-
yl) ethyl-4- (methoxymethyl)-4-piperidinyl- N-
Phenylpropanamide monohydrochloride)
3.
Alphaprodin
(Alpha- 1,3- dimethyl-4- phenyl-4-
propionoxypiperidine
4.
Anileridin
(1- para-aminophenethyl-4- phnylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester)
5.
Bezitramid
(1-(3- cyano- 3,3- diphenylpropyl)- 4 (2- oxo- 3-
propionyl-1- benzimidazolinyl)- piperidine)
6.
Butorphanol
(-)- 17- (cyclobutylmethyl) morphinan- 3,14 diol
hydrogen
7.
Ciramadol
(-)-2- (- Dimethylamino-3- hydroxybenzyl)
Cyclohexanol
8.
Cocain
(Methyl ester cña benzoylecgonine)*
9.
Codein
(3- methylmorphine)
10.
Dextromoramid
((+)-4 2- methyl-4- oxo-3,3- diphnyl-4 (1-
pyrrolidinyl)- butyl- morpholine)
11.
Dextropropoxyphen
( - (+)-4- dimethylamino- 1,2- diphenyl-3-methyl-
2- butanol propionate)
12.
Dezocin
(-)- 13 - Amino- 5,6,7,8,9,10,11 , 12 octahydro-
5- methyl-5, 11- methanobenzo- cyclodecen-3- ol
13.
Difenoxin
(1- (3 cyano- 3,3- Diphenylpropyl)- 4-
Phenylisonipecotic acid
14.
Dihydrocodein
7,8- Dihydro-3- O- methylmorphine- hydrogen
15.
diphenoxylate
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-
4-carboxylic acid ethyl ester
16.
Dipipanon
(+)- 4,4- Diphenyl-6- Piperidinoheptan-3.
17.
Drotebanol
(3,4- Dimethoxy- 17- Methyl morphinan-6 , 14
diol)
18.
Ethyl morphin
( 3- Ethylmorphin)
19.
Fentanyl
(1- Phenethyl-4-N- Propionylanilinopiperidine)
20.
Hydromorphon
(Dihydromorphinone)
21.
Ketobemidon
(4- meta- hydroxyphenyl-1- methyl-4-
propionylpiperidine)
22.
Levomethadon
(3- Heptanone, 6- (dimethylamino)-4,4- Diphenyl,
1
Danh mục thuốc gây nghiện - Trang 2
Danh mục thuốc gây nghiện - Người đăng: nguyenbao222
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Danh mục thuốc gây nghiện 9 10 287