Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương bênh học nội khoa

Được đăng lên bởi Pham Quang Huy
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 10852 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Đề cương bệnh học
nội khoa
YHDP K4

Contents
Contents...........................................................................................................................................1
Chương I: Tim mạch........................................................................................................................6
Câu 1: Trình bày chế độ ăn uống, sinh hoạt của bệnh nhân suy tim?......................................6
Câu 2**: trình bầy phương pháp điều trị nội khoa suy tim..........................................................6
Câu 3: Chẩn đoán xác định ngừng tuần hoàn?..........................................................................6
Câu 4: Trình bày nguyên nhân ngừng tuần hoàn?.....................................................................7
Câu 5: Trình bày phương pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn tại tuyến cơ sở?.............................8
Câu 6: Trình bày nội dung cần làm khi cấp cứu tim bệnh nhân đã đập trở lại?......................10
Câu 7: Trình bày các giai đoạn của tăng huyết áp, định nghĩa tăng huyết áp?......................10
Câu 8: Trình bày các biến chứng của tăng huyết áp?..............................................................11
Câu 9: Hãy kể tên các nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp, mỗi nhóm nêu vài tên thuốc?......12
Câu 10: Kể tên các nguyên nhân của tăng huyết áp?.............................................................13
Câu 11: Trình bày biện pháp điều trị tăng huyết áp không dùng thuốc?.................................15
Câu 12*: Kể tên các nguyên nhân gây hẹp hai lá?...................................................................15
Câu 13: Trình bày triệu chứng lâm sàng hẹp hai lá? ...............................................................16
Câu 14: Kể tên các biến chứng hẹp hai lá?..............................................................................17
Câu 15: Trình bày điều trị nội khoa hẹp hai lá?........................................................................17
Câu 16: Kể tên các nguyên nhân gây hở van hai lá?...............................................................18
Câu 17: Nêu các biến chứng của hở van 2 lá?.........................................................................19
Chương II: Tiêu hóa.......................................................................................................................19
Câu 16: Trình bày nguyên nhân của chảy máu tiêu hóa cao?.................................................20
Câu 17: Trình bày phương ...
Đ c ng b nh h c ươ
n i khoa
YHDP K4
Contents
Contents...........................................................................................................................................1
Ch ng I: Tim m chươ ........................................................................................................................6
Câu 1: Trình bày ch đ ăn u ng, sinh ho t c a b nh nhân suy tim?ế ......................................6
Câu 2**: trình b y ph ng pháp đi u tr n i khoa suy tim ươ ..........................................................6
Câu 3: Ch n đoán xác đ nh ng ng tu n hoàn? ..........................................................................6
Câu 4: Trình bày nguyên nhân ng ng tu n hoàn? .....................................................................7
Câu 5: Trình bày ph ng pháp c p c u ng ng tu n hoàn t i tuy n c s ?ươ ế ơ .............................8
Câu 6: Trình bày n i dung c n làm khi c p c u tim b nh nhân đã đ p tr l i? ......................10
Câu 7: Trình bày các giai đo n c a tăng huy t áp, đ nh nghĩa tăng huy t áp? ế ế ......................10
Câu 8: Trình bày các bi n ch ng c a tăng huy t áp?ế ế ..............................................................11
Câu 9: Hãy k tên các nhóm thu c đi u tr tăng huy t áp, m i nhóm nêu vài tên thu c? ế ......12
Câu 10: K tên các nguyên nhân c a tăng huy t áp? ế .............................................................13
Câu 11: Trình bày bi n pháp đi u tr tăng huy t áp không dùng thu c? ế .................................15
Câu 12*: K tên các nguyên nhân gây h p hai lá? ...................................................................15
Câu 13: Trình bày tri u ch ng lâm sàng h p hai lá? ...............................................................16
Câu 14: K tên các bi n ch ng h p hai lá? ế ..............................................................................17
Câu 15: Trình bày đi u tr n i khoa h p hai lá? ........................................................................17
Câu 16: K tên các nguyên nhân gây h van hai lá? ...............................................................18
Câu 17: Nêu các bi n ch ng c a h van 2 lá?ế .........................................................................19
Ch ng II: Tiêu hóaươ .......................................................................................................................19
Câu 16: Trình bày nguyên nhân c a ch y máu tiêu hóa cao? .................................................20
Câu 17: Trình bày ph ng pháp đi u tr ch y máu tiêu hóa cao do loét d dày – hành tá ươ
tràng?.........................................................................................................................................21
Câu 18: Trình bày ph ng pháp đi u tr ch y máu tiêu hóa cao do tăng ap l c tĩnh m ch ươ
c a? ............................................................................................................................................22
Đề cương bênh học nội khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương bênh học nội khoa - Người đăng: Pham Quang Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Đề cương bênh học nội khoa 9 10 855