Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI GIẢI PHẪU HỌC

Được đăng lên bởi hoangthongminh
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bình tĩnh – Quyết đoán – Vững vàng . Chúc các bạn sinh viên lớp YHCT13 thi thật tốt!

1

17

61

Chi tiết số (1) là………………….. do …………………… chi phối vận
động.
Chi tiết số (17) là …………………………………………

62

Lớp BS.YHCT13 – Khoa Y học cổ truyền – Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Bình tĩnh – Quyết đoán – Vững vàng . Chúc các bạn sinh viên lớp YHCT13 thi thật tốt!

15

63

Chi tiết số (15) là……………………………………….

Lớp BS.YHCT13 – Khoa Y học cổ truyền – Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Bình tĩnh – Quyết đoán – Vững vàng . Chúc các bạn sinh viên lớp YHCT13 thi thật tốt!

64

65

66

Cơ Delta được chú thích trên hình là chi tiết số …….. được chi phối vận
động bởi thần kinh……………..

Chi tiết tại nơi có mũi tên màu đỏ chỉ vào là……………………………

Phần xương có mũi tên vàng chỉ vào là thuộc xương …………………..

Lớp BS.YHCT13 – Khoa Y học cổ truyền – Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Bình tĩnh – Quyết đoán – Vững vàng . Chúc các bạn sinh viên lớp YHCT13 thi thật tốt!

67

68

Xương trên hình là:…………………………………..

Chi tiết có mũi tên chỉ vào là:…………………

Lớp BS.YHCT13 – Khoa Y học cổ truyền – Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Bình tĩnh – Quyết đoán – Vững vàng . Chúc các bạn sinh viên lớp YHCT13 thi thật tốt!

69

Mũi tên đỏ chỉ vào:…………………………………………….

70

Mũi tên xanh chỉ vào:…………………………………………..

Lớp BS.YHCT13 – Khoa Y học cổ truyền – Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Bình tĩnh – Quyết đoán – Vững vàng . Chúc các bạn sinh viên lớp YHCT13 thi thật tốt!

71. Đây là xương:……………………………………………
72. Xương này tham gia khớp với các xương:………………………………..

Lớp BS.YHCT13 – Khoa Y học cổ truyền – Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Bình tĩnh – Quyết đoán – Vững vàng . Chúc các bạn sinh viên lớp YHCT13 thi thật tốt!

1

2

73. Chi tiết số (1) là:……………………………

74. Chi tiết số (2) là:……………………………………………

Lớp BS.YHCT13 – Khoa Y học cổ truyền – Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Bình tĩnh – Quyết đoán – Vững vàng . Chúc các bạn sinh viên lớp YHCT13 thi thật tốt!

75. Đây là xương:…………………………………………….
76. Nơi có mũi tên chỉ vào là:…………………………..

Lớp BS.YHCT13 – Khoa Y học cổ truyền – Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Bình tĩnh – Quyết đoán – Vững vàng . Chúc các bạn sinh viên lớp YHCT13 thi thật tốt!

77. Mũi tên đỏ chỉ vào:……………………..
78. Mũi tên xanh chỉ vào:…………………………………..

79. Đây là xương:……………………………

Lớp BS.YHCT13 – Khoa Y học cổ truyền – Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Bình tĩnh – Quyết đoán – Vững vàng . Chúc các bạn sinh viên lớp YHCT13 thi thật tốt!

80. Mũi tên chỉ vào:…………………………….

Lớp BS.YHCT13 – Khoa Y học cổ truyền – Đại họ...
Bình tĩnh – Quyết đoán – Vững vàng . Chúc các bạn sinh viên lớp YHCT13 thi thật tốt!
Chi tiết số (1) là………………….. do …………………… chi phối vận
động.
Chi tiết số (17) là …………………………………………
Lớp BS.YHCT13 – Khoa Y học cổ truyền – Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
61
62
1
17
ĐỀ THI GIẢI PHẪU HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI GIẢI PHẪU HỌC - Người đăng: hoangthongminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ĐỀ THI GIẢI PHẪU HỌC 9 10 169