Ktl-icon-tai-lieu

Di truyền y học

Được đăng lên bởi Huế Phạm
Số trang: 203 trang   |   Lượt xem: 3172 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Page 1 of 203

BỘ Y TẾ

(DÙNG CHO ðÀO TẠO BÁC SĨ ðA KHOA)
Mã số: ð.01.X.10

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
HÀ NỘI − 2008

file://C:\Windows\Temp\rvmmkjuryf\di truyen CAN_1_unicode_2_html.htm

30/09/2009

Page 2 of 203

Chỉ ñạo biên soạn:
VỤ KHOA HỌC VÀ ðÀO TẠO - BỘ Y TẾ
Chủ biên:

PGS.TS. TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
Những người biên soạn:

PGS.TS. PHAN THỊ HOAN
PGS.TS. TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
TS. HOÀNG THỊ NGỌC LAN
PGS.TS. TRẦN THỊ LIÊN
PGS.TS. TRẦN ðỨC PHẤN
PGS.TS. PHẠM ðỨC PHÙNG
TS. NGUYỄN VĂN RỰC
TS. NGUYỄN THỊ TRANG
Thư ký biên soạn:
PGS.TS. TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
Tham gia tổ chức bản thảo:
ThS. PHÍ VĂN THÂM
TS. NGUYỄN MẠNH PHA

©Bản quyền thuộc Bộ Y tế (Vụ Khoa học và ðào tạo)
283-2008/CXB/16635/GD
Mã số: 7K772Y8-DAI

file://C:\Windows\Temp\rvmmkjuryf\di truyen CAN_1_unicode_2_html.htm

30/09/2009

Page 3 of 203

Lêi giíi thiÖu
Thực hiện một số ñiều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & ðào tạo và Bộ Y tế ñã ban hành
chương trình khung ñào tạo Bác sĩ ña khoa. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy - học các môn cơ sở
và chuyên môn theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách ñạt chuẩn chuyên môn trong
công tác ñào tạo nhân lực y tế.
Sách DI TRUYỀN Y HỌC ñược biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Trường ðại học
Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung ñã ñược phê duyệt. Sách ñược các tác
giả
, PGS.TS. Phan Thị Hoan, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hương, TS. Hoàng
Thị Ngọc Lan, PGS.TS. Trần Thị Liên, PGS.TS. Trần ðức Phấn, PGS.TS. Phạm ðức Phùng, TS.
Nguyễn Văn Rực, TS. Nguyễn Thị Trang biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội
dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện ñại và thực tiễn Việt Nam.
Sách DI TRUYỀN Y HỌC ñã ñược Hội ñồng chuyên môn thẩm ñịnh sách và tài liệu dạy - học
chuyên ngành Bác sĩ ña khoa của Bộ Y tế thẩm ñịnh năm 2007. Bộ Y tế quyết ñịnh ban hành là tài liệu
dạy - học ñạt chuẩn chuyên môn của ngành trong giai ñoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 ñến 5 năm,
sách phải ñược chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.
Bộ Y tế xin chân thành cảm ơn các tác giả và Hội ñồng chuyên môn thẩm ñịnh ñã giúp hoàn
thành cuốn sách; Cảm ơn GS.TS. Trương ðình Kiệt, TS. Nguyễn Trần Chiến ñã ñọc và phản biện ñể
cuốn sách sớm hoàn thành kịp thời phục vụ cho công tác ñào tạo nhân lực y tế.
Lần ñầu xuất bản, chúng tôi mong nhận ñược ý kiến ñóng góp của ñồng nghiệp, các bạn sinh
viên và các ñộc giả ñể lần xuất bản sau sách ñược hoàn thiện hơn.
VỤ KHOA HỌC VÀ ðÀO TẠO - BỘ Y TẾ

file://C:\Windows\Temp\rvmmkjuryf\di truyen CAN_1_unicode_2_html....
B
Y T
(DÙNG CHO ðÀO TO BÁC SĨ ðA KHOA)
Mã s: ð.01.X.10
NHÀ XUT BN GIÁO DC
HÀ NI
2008
Page
1
of
203
30/09/2009
Di truyền y học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Di truyền y học - Người đăng: Huế Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
203 Vietnamese
Di truyền y học 9 10 784