Ktl-icon-tai-lieu

Điều Dưỡng cơ bản II

Được đăng lên bởi bsndtuan1965
Số trang: 359 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bé Y TÕ

ĐIỀU DƯỠNG
CƠ BẢN II
S¸CH §µO T¹O CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG
M· sè: §.34.Z.02
Chñ biªn: ThS. §D. TrÇn ThÞ ThuËn

Nhµ xuÊt b¶n y häc
Hµ Néi - 2007

chØ ®¹o biªn so¹n:

Chñ biªn:

Tham gia biªn so¹n:

Vô Khoa häc & §µo t¹o, Bé Y tÕ

ThS. §D. TrÇn ThÞ ThuËn

ThS. §D. TrÇn ThÞ ThuËn
ThS. §oµn ThÞ Anh Lª
CN§D. Ph¹m ThÞ YÕn
ThS. §D. NguyÔn ThÞ S−¬ng
ThS. §D. L−¬ng V¨n Hoan
CN§D. TrÇn ThÞ Sanh
CN§D. Huúnh Tr−¬ng LÖ Hång

tHAM GIA Tæ CHøC B¶N TH¶O:

ThS. PhÝ V¨n Th©m
TS. NguyÔn M¹nh Pha

© B¶n quyÒn thuéc Bé Y tÕ (Vô Khoa häc vµ §µo t¹o)

2

LêI GIíI THIÖU
Thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc, Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o vµ Bé Y
tÕ ®· ban hµnh ch−¬ng tr×nh khung ®µo t¹o cö nh©n ®iÒu d−ìng. Bé Y tÕ tæ chøc
biªn so¹n tµi liÖu d¹y – häc c¸c m«n häc chuyªn m«n, c¬ b¶n chuyªn ngµnh theo
ch−¬ng tr×nh trªn nh»m tõng b−íc x©y dùng bé tµi liÖu d¹y – häc chuÈn vÒ
chuyªn m«n ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng ®µo t¹o nh©n lùc y tÕ.
S¸ch “§iÒu d−ìng c¬ b¶n II” ®−îc biªn so¹n dùa trªn ch−¬ng tr×nh gi¸o
dôc ®¹i häc cña §¹i häc Y D−îc thµnh phè Hå ChÝ Minh trªn c¬ së ch−¬ng tr×nh
khung ®· ®−îc phª duyÖt víi ph−¬ng ch©m: kiÕn thøc c¬ b¶n, hÖ thèng; néi
dung chÝnh x¸c, khoa häc, cËp nhËt c¸c tiÕn bé khoa häc, kü thuËt hiÖn ®¹i vµ
thùc tiÔn ViÖt Nam.
S¸ch “§iÒu d−ìng c¬ b¶n II” ®· ®−îc biªn so¹n bëi c¸c nhµ gi¸o giµu kinh
nghiÖm vµ t©m huyÕt cña bé m«n §iÒu d−ìng §¹i häc Y D−îc thµnh phè Hå ChÝ
Minh. S¸ch “§iÒu d−ìng c¬ b¶n II” ®· ®−îc héi ®ång chuyªn m«n thÈm ®Þnh
s¸ch vµ tµi liÖu d¹y – häc chuyªn ngµnh cö nh©n ®iÒu d−ìng cña Bé Y tÕ thÈm
®Þnh vµo n¨m 2007. Bé Y tÕ ban hµnh lµ tµi liÖu d¹y – häc ®¹t chuÈn chuyªn
m«n cña ngµnh y tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay. Trong qu¸ tr×nh sö dông, s¸ch
ph¶i ®−îc chØnh lý, bæ sung vµ cËp nhËt.
Bé Y tÕ xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c Nhµ gi¸o, c¸c chuyªn gia cña §¹i häc Y
D−îc thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· dµnh nhiÒu c«ng søc hoµn thµnh cuèn s¸ch,
c¶m ¬n ThS. Lª ThÞ B×nh, ThS. Ph¹m §øc Môc ®· ®äc vµ ph¶n biÖn ®Ó cuèn
s¸ch sím hoµn thµnh, kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc y tÕ. V× lµ
lÇn ®Çu xuÊt b¶n, chóng t«i mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña ®ång nghiÖp,
c¸c b¹n sinh viªn vµ c¸c ®éc gi¶ ®Ó lÇn xuÊt b¶n sau ®−îc hoµn thiÖn h¬n.

vô khoa häc vµ ®µo t¹o
bé y tÕ

3

LỜI NãI §ÇU
§iÒu d−ìng c¬ b¶n gåm nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n lµ nÒn t¶ng liªn
quan ®Õn c¸c qu¸ tr×nh ch¨m sãc ng−êi bÖnh còng nh− ng−êi khoÎ m¹nh vµ øng
dông, ph¸t triÓn trong viÖc ch¨m sãc ®iÒu d−ìng chuyªn biÖt nh− ch¨m sãc néi
khoa, ch¨m sãc ngo¹i khoa, ch¨m sãc nhi khoa.
Tµi liÖu nµy ®−îc ...
Bé Y TÕ
ĐIU DƯỠNG
CƠ BN II
S¸CH §µO T¹O C NHÂN ĐIU DƯỠNG
M· sè: §.34.Z.02
Chñ biªn: ThS. §D. TrÇn ThÞ ThuËn
Nhµ xuÊt b¶n y häc
Hµ Néi - 2007
Điều Dưỡng cơ bản II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều Dưỡng cơ bản II - Người đăng: bsndtuan1965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
359 Vietnamese
Điều Dưỡng cơ bản II 9 10 447