Ktl-icon-tai-lieu

Điều tra cây thuốc và giá trị sử dụng theo kinh nghiệm của đồng bào dân tộc Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 3 (2014) 7-16

Điều tra cây thuốc và giá trị sử dụng theo kinh nghiệm
của đồng bào dân tộc Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên
Lê Thị Thanh Hương1,*, Ngô Đức Phương2, Hoàng Thị Tươi1,
Đinh Thế An1, Nguyễn Trung Thành2, Nguyễn Nghĩa Thìn2
1

2

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Tp Thái Nguyên, Việt Nam
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 03 tháng 7 năm 2014
Chỉnh sửa ngày 18 tháng 8 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 15 tháng 9 năm 2014

Tóm tắt: Sán Dìu là một dân tộc thiểu số cư trú khá đông ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
và nhiều nhất ở tỉnh Thái nguyên với số dân là 37.365 người (năm 1999). Họ sinh sống ở các
huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thái Nguyên. Theo các tài liệu đã được công bố, cộng đồng
người Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên có tổ tiên xưa kia là người Quảng Đông (Trung Quốc). Họ di
cư sang Việt Nam cách đây vài trăm năm và mang theo nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng cây
cỏ làm thuốc chữa bệnh. Để góp phần làm phong phú thêm kho tàng tri thức về cây thuốc và kinh
nghiệm sử dụng cây thuốc của cộng đồng các dân tộc thiểu số, chúng tôi đã tiến hành điều tra
trong cộng đồng dân tộc Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên. Kết quả thu được 178 loài cây thuốc thuộc
141 chi, 69 họ của 3 ngành thực vật bậc cao có mạch. Đã xác định được phổ dạng sống, phổ yếu tố
địa lý của hệ thực vật làm thuốc và tri thức bản địa về sử dụng cây thuốc của dân tộc Sán Dìu ở
tỉnh Thái Nguyên. Theo Sách đỏ Việt Nam, chúng tôi đã tìm thấy 16 loài thuốc quý hiếm cần bảo
tồn hiện có ở khu vực nghiên cứu.
Từ khóa: Cây thuốc, tri thức bản địa, dân tộc Sán Dìu, Thái Nguyên.

1. Mở đầu*

việc sử dụng cây cỏ làm thuốc chữa bệnh. Họ
có cách chữa trị bệnh mang nét đặc trưng riêng
của dân tộc mình, đối với cách chữa bệnh do
rắn, rết cắn họ thường hòa với nước vo gạo để
rửa vết thương. Lấy thân, lá cây còn tươi đem
vò nước uống cũng là cách chữa bệnh phổ biến
của dân tộc này để chữa đái dắt, tiểu đường, họ
còn biết dùng vỏ cây Núc nác (Oroxylum
indicum) sắc nhỏ và rắc lên vết thương, lở loét
cho vết thương chóng lành hay lấy lá tươi của

Thực vật dược đang được đánh giá là

nguồn cung cấp nguyên liệu vô tận cho việc
phát triển các thuốc mới để phòng chống
bệnh tật cho con người. Trải qua hàng trăm
năm, cộng đồng Sán Dìu ở Thái Nguyên đã tích
lũy được những hiểu biết, kinh nghiệm trong

_______
*

Tác giả liên hệ. ĐT.: 84-4-38582178
Email: lehuonga1k52@gmail.com

7...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Khoa hc T nhiên và Công ngh, Tp 30, S 3 (2014) 7-16
7
Điu tra cây thuc và giá tr s dng theo kinh nghim
ca đồng bào dân tc Sán Dìu tnh Thái Nguyên
Lê Th Thanh Hương
1,
*, Ngô Đức Phương
2
, Hoàng Th Tươi
1
,
Đinh Thế An
1
, Nguyn Trung Thành
2
, Nguyn Nghĩa Thìn
2
1
Trường Đại hc Khoa hc, Đại hc Thái Nguyên, Tp Thái Nguyên, Vit Nam
2
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 03 tháng 7 năm 2014
Chnh sa ngày 18 tháng 8 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 15 tháng 9 năm 2014
Tóm tt: Sán Dìu là mt dân tc thiu s cư trú khá đông các tnh min núi phía Bc Vit Nam
và nhiu nht tnh Thái nguyên vi s dân là 37.365 người (năm 1999). H sinh sng các
huyn, th xã, thành ph ca tnh Thái Nguyên. Theo các tài liu đã được công b, cng đồng
người Sán Dìu tnh Thái Nguyên có t
tiên xưa kia là người Qung Đông (Trung Quc). H di
cư sang Vit Nam cách đây vài trăm năm và mang theo nhiu kinh nghim trong vic s dng cây
c làm thuc cha bnh. Để góp phn làm phong phú thêm kho tàng tri thc v cây thuc và kinh
nghim s dng cây thuc ca cng đồng các dân tc thiu s, chúng tôi đã tiến hành điu tra
trong cng đồng dân tc Sán Dìu tnh Thái Nguyên. Kết qu thu được 178 loài cây thuc thu
c
141 chi, 69 h ca 3 ngành thc vt bc cao có mch. Đã xác định được ph dng sng, ph yếu t
địa lý ca h thc vt làm thuc và tri thc bn địa v s dng cây thuc ca dân tc Sán Dìu
tnh Thái Nguyên. Theo Sách đỏ Vit Nam, chúng tôi đã tìm thy 16 loài thuc quý hiếm cn bo
tn hin có khu vc nghiên cu.
T khóa: Cây thuc, tri th
c bn địa, dân tc Sán Dìu, Thái Nguyên.
1. M đầu
*
Thc vt dược đang được đánh giá là
ngun cung cp nguyên liu vô tn cho vic
phát trin các thuc mi để phòng chng
bnh tt cho con người. Tri qua hàng trăm
năm, cng đồng Sán Dìu Thái Nguyên đã tích
lũy được nhng hiu biết, kinh nghim trong
_______
*
Tác gi liên h. ĐT.: 84-4-38582178
Email: lehuonga1k52@gmail.com
vic s dng cây c làm thuc cha bnh. H
có cách cha tr bnh mang nét đặc trưng riêng
ca dân tc mình, đối vi cách cha bnh do
rn, rết cn h thường hòa vi nước vo go để
ra vết thương. Ly thân, lá cây còn tươi đem
vò nước ung cũng là cách cha bnh ph biến
ca dân tc này để cha đái dt, ti
u đường, h
còn biết dùng v cây Núc nác (Oroxylum
indicum) sc nh và rc lên vết thương, l loét
cho vết thương chóng lành hay ly lá tươi ca
Điều tra cây thuốc và giá trị sử dụng theo kinh nghiệm của đồng bào dân tộc Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều tra cây thuốc và giá trị sử dụng theo kinh nghiệm của đồng bào dân tộc Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Điều tra cây thuốc và giá trị sử dụng theo kinh nghiệm của đồng bào dân tộc Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên 9 10 448