Ktl-icon-tai-lieu

Dược lâm sàng

Được đăng lên bởi Duc Anh Vu
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1828 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 2: Các thông số dược động học ứng dụng trong lâm sàng
*Định nghĩa:
Sinh khả dụng (F) là thông sổ" đánh giá tỷ lệ (%) thuổc vào được vòng tuần hoàn chung ỏ dạng
còn hoạt tính so với liều đã dùng (D0) và tổc độ (Tmax), cường độ (Cmax) thuổc thâm nhập được vào vòng
tuần hoàn.
*Ý nghĩa:
Sinh khả dụng tuyệt đôi thưòng được công bô với các loại thuốc viên dùng theo đưòng uống. Những
loại thuốc có sinh khả dụng > 50% được coi là tốt khi dùng theo đưòng uống. Nếu sinh khả dụng > 80%
thì có thể coi khả năng hấp thu của đưòng uống tương đương với đưòng tiêm và những trưòng hợp này
chỉ tiêm trong trưòng hợp không thể uống được.
Ngưòi ta hay dùng sinh khả dụng tương đôi để đánh giá chế" phẩm mới hoặc chế" phẩm xin đăng
ký lưu hành với môt chế" phẩm có uy tín trên thị trưòng. Nếu tỷ lệ này từ 80 - 125% thì có thể coi hai
chế" phẩm thuốc đó tương đương nhau và có thể thay thế" nhau trong điều trị. Lưu ý là tương đương điều
trị trong nhiều trưòng hợp còn phải xem xét cả đến T max và Cmax, đặc biệt với thuốc có phạm vi điều trị
hẹp.
Trong điều trị, phải lưu ý đến các yếu tô có thể làm thay đổi SKD như đã nêu trên.
*Công thức:
+Sinh khả dụng tuyệt đối là tỷ lệ so sánh giữa 2 giá trị sinh khả dụng của cùng một thuốc đưa
qua đường uống so với đưa qua đường tĩnh mạch.
F tuyệt đối =AUC/ AUC tĩnh mạch
+ Sinh khả dụng tương đối là tỷ lệ so sánh giữa 2 giá trị sinh khả dụng của cùng một thuốc
nhưng khác nhau về dạng bào chế và cùng được đưa qua đường uống :
F tương đối= F của hãng A/ F của hãng B
* Các yếu tố ảnh hưởng:

+Tương tác thuốc: Tương tác của thuốc - thuốc, thuốc - thức án, thuốc với đồ uống có thể làm
thay đoi sinh khả dụng của các thuốc dùng theo đưòng uống nếu dùng đồng thòi
Ảnh hưởng của lứa tuổi
+Các lứa tuổi ở hai cực: Trẻ nhỏ và ngưòi già, do các đặc điểm biến đổi của dược đông học so
với ngưòi trưởng thành nên cũng có những khác biệt về sinh khả dụng của môt sô thuốc khi sử
dụng cho các đối tượng này
+Ảnh hưởng của chức năng gan: Sự suy giảm chức năng gan làm giảm khả năng chuyển hoá
thuốc ở vòng tuần hoàn đầu, do đó có thể làm tăng SKD của những thuốc chuyển hoá mạnh qua
gan.
* Thời gian bán thái T1/2

-Khái niệm

Thòi gian bán thải (t1/2) là thòi gian cần thiết để nồng đô thuốc trong máu giảm đi môt nửa.
Để tính t1/2 ngưòi ta thưòng dùng công thức sau: T1/2= 0,693/K
Những yếu tổ’ ảnh hưởng đến thời gian bán thải
-Ảnh hưởng của tương tác thuốc
Tương tác của thuốc, đặc biệt là tương tác ỏ giai đoạn thải trừ có thể kéo dài hoặc rút
ngắn t1/2 của những thuố...
Chương 2: Các thông số dược động học ứng dụng trong lâm sàng
*Định nghĩa:
Sinh khả dụng (F) là thông sổ" đánh giá tỷ lệ (%) thuổc vào được vòng tuần hoàn chung ỏ dạng
còn hoạt tính so với liều đã dùng (D
0
) và tổc độ (T
max
), cường độ (C
max
) thuổc thâm nhập được vào vòng
tuần hoàn.
*Ý nghĩa:
Sinh khả dụng tuyệt đôi thưòng được công bô với các loại thuốc viên dùng theo đưòng uống. Những
loại thuốc có sinh khả dụng > 50% được coi là tốt khi dùng theo đưòng uống. Nếu sinh khả dụng > 80%
thì có thể coi khả năng hấp thu của đưòng uống tương đương với đưòng tiêm và những trưòng hợp này
chỉ tiêm trong trưòng hợp không thể uống được.
Ngưòi ta hay dùng sinh khả dụng tương đôi đđánh giá chế" phẩm mới hoặc chế" phẩm xin đăng
lưu hành với môt chế" phẩm uy tín trên thị trưòng. Nếu tỷ lệ này từ 80 - 125% thì thể coi hai
chế" phẩm thuốc đó tương đương nhau và có thể thay thế" nhau trong điều trị. Lưu ý là tương đương điều
trị trong nhiều trưòng hợp còn phải xem xét cả đến T
max
C
max
, đặc biệt với thuốc phạm vi điều trị
hẹp.
Trong điều trị, phải lưu ý đến các yếu tô có thể làm thay đổi SKD như đã nêu trên.
*Công thức:
+Sinh khả dụng tuyệt đối là tỷ lệ so sánh giữa 2 giá trị sinh khả dụng của cùng một thuốc đưa
qua đường uống so với đưa qua đường tĩnh mạch.
F tuyệt đối =AUC/ AUC tĩnh mạch
+ Sinh khả dụng tương đối là tỷ lệ so sánh giữa 2 giá trị sinh khả dụng của cùng một thuốc
nhưng khác nhau về dạng bào chế và cùng được đưa qua đường uống :
F tương đối= F của hãng A/ F của hãng B
* Các yếu tố ảnh hưởng:
+Tương tác thuốc: Tương tác của thuốc - thuốc, thuốc - thức án, thuốc với đồ uống có thể làm
thay đoi sinh khả dụng của các thuốc dùng theo đưòng uống nếu dùng đồng thòi
Ảnh hưởng của lứa tuổi
+Các lứa tuổi hai cực: Trẻ nhỏ ngưòi già, do các đặc điểm biến đổi của dược đông học so
với ngưòi trưởng thành nên cũng những khác biệt về sinh khả dụng của môt thuốc khi sử
dụng cho các đối tượng này
+Ảnh hưởng của chức năng gan: Sự suy giảm chức năng gan làm giảm khả năng chuyển hoá
thuốc ở vòng tuần hoàn đầu, do đó có thể làm tăng SKD của những thuốc chuyển hoá mạnh qua
gan.
* Thời gian bán thái T1/2
-Khái niệm
Thòi gian bán thải (t
1/2
) là thòi gian cần thiết để nồng đô thuốc trong máu giảm đi môt nửa.
Để tính t
1/2
ngưòi ta thưòng dùng công thức sau: T1/2= 0,693/K
Những yếu tổ’ ảnh hưởng đến thời gian bán thải
-Ảnh hưởng của tương tác thuốc
Tương tác của thuốc, đặc biệt là tương tác ỏ giai đoạn thải trừ có thể kéo dài hoặc rút
ngắn t
1/2
của những thuốc thải trừ phần lớn ỏ dạng còn hoạt tính qua thận
+Ảnh hưởng của lứa tuổi
Các lứa tuổi ỏ hai cực: Trẻ nhỏ và người già, do sự yếu kém hoặc suy giảm chức năng thận cũng
làm thay đoi t
1/2
của những thuốc thải trừ phần lớn ỏ dạng còn hoạt tính qua thận
1
Dược lâm sàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dược lâm sàng - Người đăng: Duc Anh Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Dược lâm sàng 9 10 170