Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình dược lý

Được đăng lên bởi Andy Triển
Số trang: 520 trang   |   Lượt xem: 3506 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Tai lieu chia se tai: 
MUÏC LUÏC TÖÏ ÑOÄNG
CHÖÔNG I. MÔÛ ÑAÀU .......................................................................................................... 3
1.1. Giôùi thieäu moân hoïc ....................................................................................................... 3
1.2. Döôïc ñoäng hoïc ............................................................................................................... 4
1.2.1. Söï haáp thu...............................................................................................................5
1.2.2. Phaân boá ................................................................................................................. 11
1.2.3. Chuyeån hoùa (bieán ñoåi sinh hoïc) ........................................................................... 13
1.2.4. Baøi thaûi ................................................................................................................. 13
1.3. Döôïc löïc hoïc ................................................................................................................ 16
1.3.1. Receptor (nôi tieáp nhaän, ñieåm ñích) .................................................................... 16
1.3.2. Caùc caùch taùc duïng cuûa thuoác ................................................................................ 18
1.3.3. Töông taùc giöõa hai döôïc phaåm (thuoác) ................................................................ 18
1.4. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán taùc duïng cuûa döôïc phaåm ........................................ 20
1.4.1. Caùc yeáu toá beân trong cô theå ................................................................................. 20
1.4.2. Yeáu toá ngoaøi cô theå (lieân quan ñeán thuoác) .......................................................... 21
1.5. Thoâng tin veà moät loaïi thuoác ...................................................................................... 22
1.5.1. Teân thuoác.............................................................................................................. 22
1.5.2. Chæ ñònh vaø choáng chæ ñònh (indications vaø contraindications) ............................22
1.5.3. Lieàu löôïng vaø ñöôøng cung caáp (Dosage vaø Administration) ............................... 23
1.5.4. Daïng trình baøy (Presention) ................................................................................. 23
1.5.5. Baûo quaûn (storage) ......................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình dược lý - Người đăng: Andy Triển
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
520 Vietnamese
giáo trình dược lý 9 10 452