Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Sinh Dục

Được đăng lên bởi Làm Điều Đã Hứa
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HEÄ SINH DUÏC
NAM NÖÕ
Ths. Bs. NGUYEÃN PHÖÔÙC VÓNH
BM. GIAÛI PHAÃU HOÏC
ÑH Y DÖÔÏC TPHCM

Heä sinh duïc nam

Heä sinh duïc nam
Tinh hoaøn
Maøo tinh
OÁng daãn tinh
Tuùi tinh
Thöøng tinh
Tuyeán tieàn lieät
Tuyeán haønh nieäu ñaïo
Döông vaät

Tinh hoaøn
Nặng 15 gr, dài 4,5 cm, rộng 2,5 cm và được
bọc trong 1 vỏ thớ dầy gọi là vỏ trắng
Hình thể trong: nhiều tiểu thùy (#300 tiểu thùy)
bởi các vách tách ra từ mặt trong lớp vỏ trắng
Tiểu thùy: có 2 - 4 ống sinh tinh xoắn,
xoắn, dài # 0,7
m; ĐK #0,2
#0,2 mm và là nơi sản sinh ra tinh trùng.
Các ống sinh tinh xoắn tụm lại thành 20 - 30
ống sinh tinh thẳng
12 - 15 ống nhỏ (lưới
tinh)
ống xuất

Tinh hoàn

Mào tinh (epididymis)
Là 1 ống dài 6 cm cuộn lại chụp
lên đầu sau trên của tinh hoàn, gọi
là mào tinh
– Đầu mào gà dính vào tinh hoàn và
liên tiếp với nón xuất bên trong tinh
hoàn.
– Thân ở giữa không dính vào tinh
hoàn.
– Đuôi mào dính vào tinh hoàn bởi
các thớ sợi và liên tiếp với dẫn tinh

Caùc lôùp da bìu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Da
Cô baùm da
Maïc noâng
TB döôùi da
Cô bìu
Maïc saâu
Bao tinh hoaøn

OÅ buïng

Heä sinh duïc nam

Heä sinh duïc nam

Thöøng tinh

Tinh hoaøn

Haønh nieäu ñaïo

Tuùi tinh vaø oáng daãn tinh

Döông vaät

Döông vaät
Phaàn tröôùc di ñoäng
Phaàn sau coá ñònh
Goàm:
– Reã
– Thaân
– Quy ñaàu

2 vaät hang, 1 vaät xoáp

Tieàn lieät tuyeán

Döông vaät

Heä sinh duïc nöõ
Buoàng tröùng
Voøi töû cung
Töû cung
AÂm ñaïo
Boä phaäân sinh duïc
ngoaøi
Vuù

Khung chaäu

Buoàng tröùng

Buoàng tröùng
Laø tuyeán vöøa noäi tieát, vöøa ngoaïi tieát
Hình haït ñaäu deït: 1x2x3 cm
Coù 2 ñaàu:
– Ñaàu voøi
– Ñaàu töû cung

Coá ñònh bôûi:
– Maïc treo BT
– D/c treo BT
– D/c rieâng BT

Voøi töû cung

# 10cm
4 ñoaïn:
– Pheãu voøi
– Boùng voøi
– Eo voøi
– Phaàn töû cung

Tuùi cuøng

OÅ buïng

Töû cung – Buoàng tröùng

Töû cung
Naèm sau BQ vaø tröôùc tröïc traøng
Tö theá gaáp vaø ngaõ ra tröôùc
Goàm:
– Thaân
– Ñaùy TC
– Coå TC

Töû cung

Töû cung – hình theå trong
Buoàng TC
Caùc lôùp:
– Thanh maïc
– Cô: 3 taàng
Cô doïc + 1 ít cô voøng
Cô roái (ñan cheùo-taàng
maïch maùu)
Cô voøng

– Nieâm maïc

Cô roái (ñan cheùo)

Maïch maùu
ÑM töû cung:
ÑM chaäu trong
ÑM buoàng tröùng:
ÑM chuû buïng

Maïch maùu

Töû cung – AÂm ñaïo

Caùc daây chaèng coá ñònh
Daây
Daây
Daây
Daây

chaèng roäng
chaèng troøn
chaèng töû cung – cuøng
chaèng ngang coå TC

Cô quan sinh duïc ngoaøi

Mang thai

Vuù vaø tuyeán vuù

Vuù vaø tuyeán vuù

Caûm ôn caùc baïn ñaõ theo doõi!

59

...
HEÄ SINH DUÏC HEÄ SINH DUÏC
NAM NÖÕNAM NÖÕ
HEÄ SINH DUÏC HEÄ SINH DUÏC
NAM NÖÕNAM NÖÕ
Ths. Bs. Ths. Bs. NGUYEÃN PHÖÔÙC VÓNHNGUYEÃN PHÖÔÙC VÓNH
BM. GIAÛI PHAÃU HOÏCBM. GIAÛI PHAÃU HOÏC
ÑH Y DÖÔÏC TPHCMÑH Y DÖÔÏC TPHCM
Hệ Sinh Dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ Sinh Dục - Người đăng: Làm Điều Đã Hứa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Hệ Sinh Dục 9 10 486