Ktl-icon-tai-lieu

Huyết tương

Được đăng lên bởi Đặng Nguyên
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 2 lần
uyết tương chứa 90% nước về thể tích, 10% còn lại là các chất tan như: protein huyết
tương, các thành phần hữu cơ và muối vô cơ v.v.
Protein huyết tương
Huyết tương chứa rất nhiều protein hòa tan chiếm 7% về thể tích, trong đó các protein
quan trọng nhất là:
 Albumin: Là loại protein huyết tương phổ biến nhất (3,5-5g/dL máu) và là yếu tố
chính gây ra áp suất thẩm thấu (osmotic pressure) của máu. Các chất chỉ hòa tan một
phần hoặc không hòa tan trong nước được vận chuyển trong huyết tương bằng cách
liên kết với Albumin.
 Globulin: Alpha, beta, gamma là những protein hình cầu hòa tan trong huyết
tương. Gamma protein gồm có các kháng thể hay immonuglobulin được tổng hợp bởi
tương bào.
 Fibrinogen: Protein này được biến đổi thành fibrin bởi các enzyme liên kết với
máu trong quá trình cầm máu. Fibrinogen được tổng hợp và chế tiết ở gan.
Các hợp chất hữu cơ khác
Các hợp chất hữu cơ khác trong huyết tương gồm có các chất dinh dưỡng như: amino
acid, glucose, vitamin và một số loại peptide điều hòa, steroid hormone và lipide.
 Các muối khoáng:Muối khoáng chiếm 0.9 g/o về thể tích bao gồm các muối điện
ly như Na, K, Ca v.v.

...
uyết tương chứa 90% nước về thể tích, 10% còn lại là các chất tan như: protein huyết
tương, các thành phần hữu cơ và muối vô cơ v.v.
Protein huyết tương
Huyết tương chứa rất nhiều protein hòa tan chiếm 7% về thể tích, trong đó các protein
quan trọng nhất là:
Albumin: Là loại protein huyết tương phổ biến nhất (3,5-5g/dL máu) và là yếu tố
chính gây ra áp suất thẩm thấu (osmotic pressure) của máu. Các chất chỉ hòa tan một
phần hoặc không hòa tan trong nước được vận chuyển trong huyết tương bằng cách
liên kết với Albumin.
Globulin: Alpha, beta, gamma là những protein hình cầu hòa tan trong huyết
tương. Gamma protein gồm có các kháng thể hay immonuglobulin được tổng hợp bởi
tương bào.
Fibrinogen: Protein này được biến đổi thành fibrin bởi các enzyme liên kết với
máu trong quá trình cầm máu. Fibrinogen được tổng hợp và chế tiết ở gan.
Các hợp chất hữu cơ khác
Các hợp chất hữu cơ khác trong huyết tương gồm có các chất dinh dưỡng như: amino
acid, glucose, vitamin và một số loại peptide điều hòa, steroid hormonelipide.
Các muối khoáng:Muối khoáng chiếm 0.9 g/o về thể tích bao gồm các muối điện
ly như Na, K, Ca v.v.
Huyết tương - Người đăng: Đặng Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Huyết tương 9 10 18